Publisert 18.01.2016 , sist oppdatert 26.09.2022

KILE for husholdninger

På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group og Vista Analyse utarbeidet en rapport om KILE for husholdninger. Rapporten konkluderer med at NVE ikke bør justere KILE-satsene for husholdninger basert på 2010-undersøkelsen, siden estimatene fra denne er ganske usikre. Det anbefales at NVE henter inn ny kunnskap før en eventuell justering av KILE-satsene for husholdninger.

KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi) er hjemlet i kapittel 9 i Forskrift om kontroll av nettvirksomhet. KILE er et viktig instrument i den økonomiske reguleringen av nettselskap. For alle andre sluttbrukergrupper enn husholdninger ble KILE-satsene justert fra 1.1.2015. NVE vil jobbe videre med å finne representative KILE-satser for husholdninger i 2016 og 2017.

KILE er et mål på samfunnets kostnader ved avbrudd i strømforsyningen, og KILE-ordningen skal bidra til at nettselskapene tar hensyn til slike kostnader i utvikling, utnyttelse og drift av nettet. Når det oppstår et avbrudd reduseres nettselskapets tillatte inntekt med ca. 60 prosent av KILE-beløpet. NVE vedtok endringer i kostnadsfunksjonene i KILE-ordningen i 2013, med virkning fra 1.1.2015. Endringene er basert på spørreundersøkelser fra 2010 som ble gjennomført i prosjektet «Samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd og spenningsforstyrrelser» (2010-undersøkelsen). Det overordnede målet med prosjektet var å fremskaffe ny kunnskap om, og bedre metoder for å kartlegge kostnadene for samfunnet ved avbrudd, spenningsforstyrrelser og rasjonering, som grunnlag for en samfunnsmessig rasjonell utvikling av kraftsystemet.

For husholdningskunder valgte NVE å ikke innføre oppdateringen som ble foreslått i prosjektet. Prosjektet beskrev nytt forslag til kostnadsfunksjon for husholdninger som tilnærmet lik kostnadsfunksjonen basert på forrige spørreundersøkelse. Ved nærmere undersøkelse fant NVE at denne beskrivelsen ikke var riktig, prosjektets forslag ville gi en kostnadsfunksjon som lå langt lavere enn gjeldende funksjon, særlig for avbrudd av kortere varighet.

Nye KILE-funksjoner for husholdninger

NVE ønsker å finne kostnadsfunksjoner og korreksjonsfaktorer som er representative for kundegruppen husholdninger.
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group og Vista Analyse utarbeidet en rapport om KILE for husholdninger. Rapporten konkluderer med at NVE ikke bør justere KILE-satsene for husholdninger basert på 2010-undersøkelsen, siden estimatene fra denne er ganske usikre. Det anbefales at NVE henter inn ny kunnskap før en eventuell justering av KILE-satsene for husholdninger.

NVE skal jobbe videre med denne problemstillingen i 2016 og 2017.

Rapporter om Samfunnsøkonomiske kostnader ved strømbrudd og spenningsforstyrrelser utarbeidet for Energi Norge av Pöyry Managment Consulting