Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Individuell måling

Hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg. Nettselskapene plikter bare unntaksvis å tilby disse kundene fellesmåling av strøm. Næringsbygg kan fortsatt måles og avregnes per felles inntaksledning

Måling og avregning per boenhet eller fritidsbolig gir flere kunder lovfestede rettigheter med hensyn til leveringskvalitet, valg av strømleverandør, tariffering, fakturering, måling og avregning m.v. De som befinner seg bak et fellesmålt punkt har ikke tilgang til kraftmarkedet på samme vilkår som andre kunder. All informasjon fra nettselskapet vil gå til den juridiske enheten som står som kunde i det fellesmålte punktet. De som befinner seg bak fellesmålte punkt vil ikke ha tilsvarende rettigheter som individuelt målte kunder ved strømavbrudd. Fellesmåling av sluttkunder vil også føre til at områdekonsesjonæren får færre kunder å fordele de faste kostnadene i nettet på, noe som innebærer høyere nettleie for øvrige kunder.

Forskriftsendring

Fra 1. januar 2010 opphørte retten til å kreve fellesmåling av strøm. Kunder som allerede er fellesmålte hvor det må installeres nye målere, eller eksisterende målere må byttes ut, kan forbli fellesmålte inntil det innføres avanserte måle- og styringssystemer (AMS) i det aktuelle nettområdet. Næringsbygg kan fortsatt måles og avregnes per felles inntaksledning.

Nettselskapet bekoster anskaffelse og montering av måler og sørger for drift og vedlikehold av denne. Nettselskapet er ikke forpliktet til å dekke kostnader som oppstår i de tilfeller det må gjøres endringer inne i den private installasjonen som følge av omleggingen.

Unntak

I tilfeller måling og avregning per boenhet eller fritidsbolig vil medføre urimelige merkostnader, skal nettselskapene på forespørsel tilby fellesmåling per felles inntaksledning. Med urimelige merkostnader menes når den samlede kostnaden hos kunde og nettselskap ikke står i forhold til den samlede nytten som forventes oppnådd ved måling og avregning per boenhet. Eksempler på dette kan være bygg hvor det kreves store ombygginger av den elektriske installasjonen for at de aktuelle boenheter eller fritidsboliger lar seg måle enkeltvis. Andre tilfeller er hvor endringer i kundemasse på grunn av inn og utflytting av kunder medfører store administrative kostnader for nettselskapet, slik at nettselskapet ikke er den som mest effektivt kan håndtere de aktuelle kundeforholdene.

RME har behandlet flere saker der borettslag/sameier mener at kostnadene ved omlegging er urimelige. For denne type boenheter mener RME at kostnader over 3 000 kr/boenhet eksl. mva er å anse som urimelig merkostnad. Der kostnader ved omlegging overstiger 3 000 kr/boenhet eksl. mva tillater RME at nettselskapet likevel krever individuell måling og avregning dersom nettselskapet dekker kundens kostnader ved omlegging som overstiger 3 000 kr/boenhet eks. mva.

Hva er en boenhet?

Med boenhet menes boliger som er registrert i offentlig eiendomsregister (matrikkelen). En boenhet kan bestå av ett eller flere rom som er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. Både leiligheter, hybler i hybelbygg og studenthybler som er bygd som bofellesskap regnes som selvstendige boenheter.