Publisert 10.12.2019 , sist oppdatert 03.02.2023

Tilknytning av produksjon med vilkår

Et nettselskap og en produsent kan inngå en avtale om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning. Verken nettselskap eller produsent kan ensidig kreve en slik tilknytningsavtale med vilkår om produksjonsbegrensning. Begge parter må være enige og tilknytningen må være driftsmessig forsvarlig for alle berørte konsesjonærer.

Utgangspunktet er at produsenten har rett på full tilknytning etter tilknytningsplikten, men dersom produsent og nettselskap er enige kan de inngå tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning. Produsentene kan i slike tilfeller avveie mellom å bli tilknyttet med vilkår om nedreguleringing uten kompensasjon, eller betale anleggsbidrag for tilknytning til full kapasitet.

Før en tilknytning tillates, plikter alle berørte nettkonsesjonærer å gjøre en vurdering av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. Dette gjelder avklaring mot tilgrensende og overliggende nettkonsesjonærer. Tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning som alternativ til investering i regional- og transmisjonsnettet skal vurderes av systemansvarlig, før avtalen kan inngås.

Det er nettkonsesjonæren som gir tilknytning som har ansvaret for at avtalen overholdes. Nettselskapene og systemansvarlig må sørge for rutiner som sikrer likebehandling av produsenter som ønsker tilknytning med vilkår om nedregulering.

Avtalen må sikre at en tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning er driftsmessig forsvarlig
Avtalen mellom produsenten og tilknyttet netteier skal sikre at tilknytning med vilkår om nedregulering eller utkobling kan gjøres driftsmessig forsvarlig, og at produsenten er i stand til å etterleve forpliktelser både overfor tilknyttet netteier og overfor systemansvarlig. Kriterier for når og hvordan produksjonen skal nedreguleres eller utkobles, må tydelig avtales mellom nettselskap og produsent, og være i tråd med eventuelle føringer fra systemansvarlig. Produsenten har ikke anledning til å inngå avtaler som avviker fra plikter gitt i konsesjoner.

Nettselskapene må avklare med overliggende og tilgrensende nett om det er ledig kapasitet og driftsmessig forsvarlig å tilknytte produksjon. Da tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning kan påvirke driften av overliggende nett, må nettselskapene tilsvarende avklare med overliggende og tilgrensende nett om tilknytningen med avtale om produksjonsbegrensning (dvs. om vilkårene for produksjonsbegrensning) er driftsmessig forsvarlig.

Ansvar overfor systemansvarlig
Ved avtaler om vilkår som alternativ til investeringer i regional- og transmisjonsnett må det avklares med systemansvarlig om tilknytningen vil være driftsmessig forsvarlig. Det er nettkonsesjonæren som gir tilknytning som har ansvaret for at avtalen overholdes.

Etter systemansvarsforskriften § 23 skal nettselskap og produsenter orientere systemansvarlig om forhold i egne anlegg som er av betydning for sikker drift, effektiv utnyttelse og utvikling av kraftsystemet. Systemansvarlig skal forelegges alle avtaler som inngås som alternativ til investeringer i regional- og transmisjonsnett for å vurdere om produksjonsbegrensningen kan gjennomføres på en driftsmessig forsvarlig måte av nettkonsesjonæren og produsenten.

Produsenten har ansvar for at inngåtte avtaler med nettselskapet ikke kommer i konflikt med inngåtte forpliktelser i markedet, eller tilbudte systemtjenester til systemansvarlig.

Ved uenighet om vilkår for tilknytning kan saken bringes inn til RME.
Dersom berørte parter ikke blir enige om vilkår for tilknytning, kan både produsent, nettselskap eller systemansvarlig bringe saken inn til RME for avgjørelse. Dersom nettselskapet som gir tilknytning eller overliggende nett mener tilknytningen ikke vil være samfunnsmessig rasjonell, må relevant nettkonsesjonær søke fritak fra tilknytningsplikten.