Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 10.08.2023

Tilknytningsplikt

Netteier har en plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet.

Hvem har tilknytningsplikt?

Alle som skal bygge, eie eller drive elektriske nettanlegg må ha tillatelse etter energiloven, det vil si de må ha anleggskonsesjon eller områdekonsesjon. Områdekonsesjon er gitt til ett nettselskap i et geografisk område for nettanlegg med opp til og med 22 kV (distribusjonsnett). Alle andre som skal bygge, eie eller drive nettanlegg må ha anleggskonsesjon.

Nettselskaper med områdekonsesjon har en  leveringsplikt som er mer omfattende enn tilknytningsplikten. Netteiere med anleggskonsesjon har en tilknytningsplikt som innebærer at de må tilknytte nye anlegg for uttak/produksjon, og om nødvendig investere i nettanlegg. Den samme plikten gjelder ved forbruks- og produksjonsøkninger hvor det er behov for investeringer i nett. Det er anleggskonsesjonær med konsesjon for nettanlegg hvor et nytt anlegg for uttak/produksjon mest rasjonelt kan tilknyttes, eller en forbruks- eller produksjonsøkning kan gjennomføres, som har tilknytningsplikt. Plikten til å gi tilknytning forutsetter samtidig at kunden er villig til å betale kostnadene utløst av tilknytningen eller av økningen i uttak/produksjon.

Begrepet «netteier» benyttes videre om anleggskonsesjonærer.

Hva innebærer tilknytningsplikten?

Investerings- og utredningsplikt

Ved henvendelser fra kunder om å bli tilknyttet nettet eller å øke eksisterende forbruk/produksjon, må netteiere utrede og vurdere om tiltaket er driftsmessig forsvarlig. Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig, må netteier investere i nødvendig nettkapasitet før tilknytningen eller økningen i uttak/produksjon kan tillates. Netteier har ingen investeringsplikt dersom kunden ikke er villig til å betale rettmessig beregnet anleggsbidrag.

Med driftsmessig forsvarlig menes at tilknytningen ikke går ut over leveringskvaliteten til eksisterende kunder. Det betyr at spenningsgrenser gitt av forskrift om leveringskvalitet må opprettholdes i underliggende og tilgrensende nett. I tillegg skal ikke overføringsgrenser (strømgrenser) for komponenter i tilgrensende og overliggende nett overskrides. Etter at nettselskapet har vurdert om det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte kunden, skal kunden få en forsvarlig og veiledende tidsplan for nettilknytningen eller kapasitetsøkningen. Tidsplanen må angi forventet tidspunkt for når de ulike delprosessene forventes å være ferdig og når kunden kan forvente tilknytning.

Dersom tilknytningen påvirker tilgrensende eller overliggende anlegg gjelder tilknytningsplikten tilsvarende for de øvrige berørte netteierne. Det er den lokale netteierens ansvar å innhente informasjon fra overliggende nett om eventuelle nødvendige investeringer.

Tilknytningen må skje “uten ugrunnet opphold”

Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett eller å gjennomføre en forbruks- eller produksjonsøkning, må berørte netteiere utrede, søke konsesjon, og gjennomføre nødvendige investeringer i sine nett, uten ugrunnet opphold.  

Kravet gjelder for hele tilknytningsprosessen, som innebærer at alle aktiviteter som er nødvendige for å gi tilknytning skal skje uten ugrunnet opphold.

Den enkelte kundes ansvar å sørge for nettanlegg til anvist punkt i nettet

For uttakskunder i distribusjonsnettet har nettselskaper med områdekonsesjon leveringsplikt. Alle netteiere med anleggskonsesjon har en tilknytningsplikt. Det omfatter tilknytning av uttak i regional- eller transmisjonsnettet, og tilknytning av all kraftproduksjon. I tillegg har anleggskonsesjonærer en plikt til å tilknytte uttak i distribusjonsnettet dersom dette vurderes mest rasjonelt. Til forskjell fra leveringsplikten som gjelder helt frem til kunden, gjelder tilknytningsplikten kun til eksisterende nett. Det vil si at forbruks- eller produksjonskunden som ønsker tilknytning selv må sørge for nettanlegg fra forbruks- eller produksjonsanlegget til det punkt i nettet som netteier anviser.

Regelverket

For å klargjøre tilknytningspliktens innhold ytterligere, ble det fra 1. november 2019 bestemt å dele bestemmelsen i to, slik at tilknytningsplikten for uttak og produksjon ble plassert i hver sin bestemmelse. Tilknytningsplikten for uttak følger derfor av energiloven § 3-4, mens for produksjon er plikten hjemlet i § 3-4a.  

Tilknytningsplikten er videre presisert i §§ 3-2 og 3-3 i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM). Se faktaboks "Relevant regelverk".

Fritak og begrensninger 

Fritak fra tilknytningsplikten

NVE kan gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for produksjon dersom tiltaket ikke er samfunnsmessig rasjonelt. I de tilfellene netteier mener at nettilknytning sett i sammenheng med produksjonsprosjektet ikke er samfunnsmessig rasjonelt, må netteier søke om fritak fra tilknytningsplikten.

For uttakskunder kan departementet i ekstraordinære tilfeller gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for netteier.

Tilknytning med vilkår 

Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte forbruks- eller produksjonskunden, kan netteier og kunden inngå avtale om tilknytning med vilkår som alternativ til investering i nettanlegg. Kunden vil da periodevis måtte koble ut eller begrense forbruket/produksjonen i henhold til avtalevilkårene.

Netteier skal informere kunden om muligheten til å inngå en slik avtale, men ingen av partene kan ensidig kreve tilknytning med vilkår.

Kun plikt til å gi tilknytning dersom kunden dekker kostnadene

Netteier skal kreve anleggsbidrag av nye nettkunder og av kunder som får økt kapasitet når disse utløser investeringer i nettet, i tråd med til enhver tid gjeldende regelverk. Dersom kunden ikke er villig til å betale anleggsbidraget, faller tilknytningsplikten bort. 

Eventuell uenighet om tilknytningsplikten eller anleggsbidrag kan bringes inn for RME.

Energiloven 

§ 3-4. (Anleggskonsesjonærens plikt til å tilknytte uttakskunder)

Den som gis anleggskonsesjon etter § 3-1 for nettanlegg, har plikt til å tilknytte nye anlegg for uttak av elektrisk energi og om nødvendig investere i nettanlegg. Den samme plikten gjelder ved forbruksøkninger som medfører behov for investeringer i nett. Plikten til å foreta nødvendige investeringer i nettanlegg etter denne bestemmelsen gjelder alle konsesjonærer der tilknytningen utløser et investeringsbehov.

Departementet kan i ekstraordinære tilfeller gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for uttakskunder.

Reguleringsmyndigheten skal ved enkeltvedtak

a. fastsette eller godkjenne vilkår for tilknytning av anlegg, eller

b. fastsette eller godkjenne metoder for å fastsette vilkår som nevnt i bokstav a.

§ 3-4 a. (Plikt til å tilknytte anlegg for produksjon av elektrisk energi)

Alle som har konsesjon for nettanlegg etter dette kapittelet, har plikt til å tilknytte nye anlegg for produksjon av elektrisk energi og om nødvendig investere i nettanlegg. Den samme plikten gjelder ved produksjonsøkninger som medfører behov for investeringer i nett. Plikten til å foreta nødvendige investeringer i nettanlegg etter denne bestemmelsen gjelder alle konsesjonærer der tilknytningen utløser et investeringsbehov.

Departementet kan gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for produksjon dersom tiltaket ikke er samfunnsmessig rasjonelt.

Reguleringsmyndigheten skal ved enkeltvedtak

a. fastsette eller godkjenne vilkår for tilknytning av anlegg, eller

b. fastsette eller godkjenne metoder for å fastsette vilkår som nevnt i bokstav a.

Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

§ 3-2.Anleggskonsesjonærens plikt til å tilknytte uttakskunder

Tilknytningsplikten etter energiloven § 3-4 gjelder for den som har konsesjon for nettanlegg hvor nye uttakskunder mest rasjonelt kan tilknyttes, eller en forbruksøkning kan gjennomføres. Hvis tilknytningen medfører behov for investeringer i overliggende nettanlegg, gjelder tilknytningsplikten tilsvarende for konsesjonærer for slikt nett.

Tilknytningsplikten gjelder nødvendig nettkapasitet som sikrer at det er driftsmessig forsvarlig å koble til nye uttakskunder eller tillate forbruksøkningen.

Et nettselskap og en uttakskunde kan inngå avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruket. Det skal ikke gis kompensasjon til uttakskunden ved inngåelse av slik avtale eller ved utkobling eller begrensning i forbruket i henhold til avtalen.

Tilknytningsplikten omfatter om nødvendig en plikt til å planlegge, søke konsesjon for og investere i nye nettanlegg uten ugrunnet opphold. Konsesjonæren plikter å legge frem en forsvarlig og veiledende tidsplan for nettilknytningen. Departementet kan i ekstraordinære tilfeller gi dispensasjon jf. energiloven § 3-4 annet ledd, fra tilknytnings- og investeringsplikten for uttakskunder.

Konsesjonærer skal forelegge for Reguleringsmyndigheten for energi et utkast til vilkår og metoder for tilknytning til og bruk av nettet til forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning er ikke nødvendig dersom konsesjonæren anvender vilkår og betingelser som er godkjent og publisert av Reguleringsmyndigheten for energi.

Reguleringsmyndigheten for energi skal ved enkeltvedtak jf. energiloven § 3-4 tredje ledd, fastsette eller godkjenne vilkår for tilknytning av anlegg eller metoder for å fastsette slike vilkår.

§ 3-3.Plikt til å tilknytte anlegg for produksjon av elektrisk energi

Tilknytningsplikten etter energiloven § 3-4a gjelder for den som etter loven kapittel 3 har konsesjon for nettanlegg hvor produksjonsanlegget mest rasjonelt kan tilknyttes, eller en produksjonsøkning kan gjennomføres. Hvis tilknytningen av produsent medfører behov for investeringer i overliggende nettanlegg, gjelder tilknytningsplikten tilsvarende for konsesjonærer for slikt nett.

Tilknytningsplikten gjelder nødvendig nettkapasitet som sikrer at det er driftsmessig forsvarlig å koble til nye kunder eller tillate produksjonsøkningen.

Et nettselskap og en produsent kan inngå en avtale om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning.

Tilknytningsplikten omfatter om nødvendig en plikt til å planlegge, søke konsesjon for og investere i nye nettanlegg uten ugrunnet opphold. Konsesjonæren plikter å legge frem en forsvarlig og veiledende tidsplan for nettilknytningen eller produksjonsøkningen. Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for produksjon etter energiloven § 3-4a annet ledd dersom tiltaket ikke er samfunnsmessig rasjonelt.

Konsesjonærer skal forelegge for Reguleringsmyndigheten for energi utkast til vilkår og metoder for tilknytning til og bruk av nettet til forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning er ikke nødvendig dersom konsesjonæren anvender vilkår og betingelser som er godkjent og publisert av Reguleringsmyndigheten for energi.

Reguleringsmyndigheten for energi skal ved enkeltvedtak jf. energiloven § 3-4a tredje ledd, fastsette eller godkjenne vilkår for tilknytning av anlegg eller metoder for å fastsette slike vilkår.