Publisert 30.11.2021 , sist oppdatert 14.04.2023

Reservere kapasitet til vanlige strømkunder

I deler av strømnettet er det begrenset kapasitet til å koble på nye strømkunder. Hovedregelen er at strømkunder skal kobles på fortløpende, men Reguleringsmyndigheten for energi (RME) presiserer at nettselskapene kan holde av noe kapasitet til vanlige strømkunder.

Behov for å kunne holde av kapasitet til vanlige strømkunder

Hos mange nettselskap etterspør både nye og gamle strømbrukere betydelig økt kapasitet. Noen av disse kan tilpasse seg sitt effektbehov etter tilgjengelig kapasitet i strømnettet. Eksempler på kunder som er skalerbare og som kan legge beslag på all tilgjengelig kapasiteten i nettet, er større ladestasjoner og enkelte typer datasentre.

Dette kan føre til at vanlige strømkunder ikke kan gis tilknytning uten at det må gjøres forsterkninger i regional- og transmisjonsnett. Fordi det kan ta opptil til 10 år å gjennomføre forsterkninger i regional- og transmisjonsnettet, mener vi at det er anledning til å holde av noe kapasitet til vanlige strømkunder.

Hovedregelen er fortsatt at det er først-til-mølla prinsippet som gjelder. Nettselskapet plikter å gi tilknytning uten ugrunnet opphold iht. leverings- og tilknytningsplikten.

Med vanlig forbruk mener RME tilknytning av boliger, fritidsboliger og næring med begrenset effektuttak. Vi har nevnt noen vilkår som må være oppfylt for å kunne holde av kapasitet under. Det vil være opp til det enkelte nettselskap å fastsette mer detaljerte kriterier for hvilke type tilknytninger nettselskapet ser det hensiktsmessig og holde av kapasitet til.

Hovedregelen først-til-mølla

Nettselskapene har en plikt til å stille nettkapasitet til rådighet for kunder som ønsker å tilknytte seg eller å øke sitt effektuttak. Hovedregelen er at kapasitet skal deles ut fortløpende etter først-til-mølla prinsippet. Innenfor først-til-mølla prinsippet må nettselskapet ha klare kriterier for hva som skal til for å bli tildelt kapasitet, og hvordan en kø med tilknytninger håndteres dersom det er etterspørsel etter mer kapasitet enn hva som er tilgjengelig i nettet.

Tildeling av kapasitet til kommende kunder skal være tidsbegrenset – dvs. at kunder som ikke forholder seg til kjente frister fra nettselskapet må vike plass for andre aktører som har behov for kapasiteten. For mer informasjon se våre nettsider om fordeling av ledig kapasitet.

Nettselskapene skal utvikle nettet i takt med behovet

Nettselskapene har en plikt til å gi tilknytning uten ugrunnet opphold. Denne plikten gjelder overfor alle nettselskapets kunder.

Å holde av kapasitet skal ikke være hovedregelen. Nettselskapene har et ansvar for å utvikle nettet i takt med behovet. For å sikre tilstrekkelig utbygging er det viktig at nettselskapet kartlegger fremtidig behov og starter opp nødvendige prosesser tidlig nok for å utvikle nettet, slik at det kan gis tilknytning innen rimelig tid. Her er blant annet kraftsystemutredningene et viktig verktøy.

Vilkår for å kunne holde av kapasitet til vanlig forbruk

Det reserveres kun den kapasiteten som anses som nødvendig.

Hovedregelen er fortsatt at ledig kapasitet skal fordeles fortløpende. Ved vurdering av hvor mye kapasitet som skal holdes igjen til vanlig strømkunder må det gjøres en vurdering i hvert enkelt nettområde. I denne forbindelse kan nettselskapet blant annet se hen til planlagt arealutnyttelse i området, hvor stort området er og hvilke mulige flaskehalser som vil kunne gjøre seg gjeldende i det aktuelle området.

Nettselskapets praksis gjøres kjent for kundene.

Nettselskapene bør praktisere mest mulig åpenhet med hensyn til ledig kapasitet i nettet. Dette gjelder både informasjon om områder med begrenset nettkapasitet, og områder hvor det fortsatt er rikelig kapasitet.

Nettselskapene bør også praktisere mest mulig åpenhet knyttet til eventuelle reservasjoner av kapasitet til vanlige strømkunder. I tillegg bør de informere om i hvilke geografiske områder dette er innført, hvilke begrensinger som gjelder og hvor lenge man må påregne å vente på tilknytning dersom man har behov for høyere effekt enn grensen som er satt.

En reservasjon av kapasitet forutsetter at nettselskapene definerer de ulike kundegrupper som skal prioriteres opp eller ned. Dersom vanlige strømkunder skal prioriteres, må det defineres nærmere hvem som faller inn under denne kategorien. Tilsvarende gjelder aktører som eventuelt vil bli nedprioritert. Det er viktig at kategoriene fastsettes i størst mulig grad etter objektive og etterprøvbare kriterier. Når vi har benyttet begrepet vanlige strømkunder er det fordi vi mener det skal være opp til nettselskapet å kunne sette rimelig avgrensinger for hvem som skal bli omfattet basert på en saklig begrunnelse for å kunne avvike fra ført til mølla-prinsippet.

Uenighet knyttet til tilknytning og reservering av kapasitet.

Dersom en kunde er uenig i nettselskapets håndtering av en forespørsel om tilknytning, kan saken bringes inn til RME for avgjørelse etter NEM-forskriften § 4-13.

I en eventuell uenighetssak vil det være nettselskapet som må dokumentere at det forelå saklig grunn til å avvike fra først til mølla-prinsippet. Dette notatet gir veiledning på hvordan vi vil behandle en slik uenighetssak.

RMEs vedtak kan klages inn for Energiklagenemnda.

Kontaktpersoner

Bjørnar Araberg Fladen, seniorrådgiver

Torfinn Jonassen, seksjonssjef