Publisert 11.12.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Fordeling av støykvoter gjennom tilknytningsavtaler

På grunn av en økende mengde kraftelektronikk i nettet øker også mengden overharmonisk støy i nettet (videre i teksten omtalt som støy). Bruk av individuelle støykvoter vil kunne bidra til en mer samfunnsmessig rasjonell utbygging av nettet, ved at nettkundene i større grad blir ansvarliggjort for støyen de forårsaker. De kan dermed allerede før tilknytning velge løsninger som reduserer støy til en lavere pris enn nettforsterkning.

Dagens regelverk stiller krav om at nettselskapene skal sørge for at den totale mengden støy på nettet ikke overstiger grenseverdiene i leveringskvalitetsforskriften. Regelverket stiller i utgangspunktet ingen direkte krav til nettkundene, men nettselskapene har mulighet til å stille rimelige krav til nettkundene gjennom tilknytningsavtalene. Vilkår om tilknytning som følger av regelverket Reguleringsmyndigheten for energi (RME) følger opp skal forhåndsgodkjennes.

Tildeling av støykvoter er i tråd med gjeldende regelverk

RME er kjent med at nettselskap allerede i dag inngår tilknytningsavtaler med vilkår om hvor mye støy den enkelte kunde kan forårsake. Slike støykvoter beregnes på bakgrunn av kundens andel av mengden effekt tilgjengelig i nettet, og begrenser dermed hvor mye støy den enkelte kunde kan forårsake. RME registrerer at det er usikkerhet i bransjen knyttet til lovligheten av å stille slike vilkår i tilknytningsavtalen.

Vår vurdering er at en slik praksis er i henhold til gjeldende regelverk, og et relevant tiltak for å sikre en rasjonell utvikling av nettet. Det er imidlertid viktig at tildeling av støykvoter skjer på nøytrale og ikke diskriminerende vilkår. Nettselskapene kan eventuelt benytte bransjestandarder for å kalkulere størrelsen på støykvotene.

Formålet med å tildele støykvoter er at nettselskapene skal kunne overholde grenseverdier for total mengde støy. Så lenge den totale mengden støy i nettet ikke er brutt, kan heller ikke nettselskapene kreve at kunden forholder seg til den tildelte støykvoten. Hvis den totale mengden er nådd, kan nettselskapene kreve at nettkundene begrenser egen støy til kvoten som er satt i tilknytningsavtalen. Nettselskapene har rett til å legge eksisterende kvoter til grunn i sin vurdering av om en planlagt ny tilknytning er driftsmessig forsvarlig.