Publisert 06.08.2013 , sist oppdatert 17.08.2021

Leveringspålitelighet

Leveringspålitelighet er tilgjengeligheten av elektrisk energi og et mål på leveringspåliteligheten er hvor ofte det oppstår avbrudd og hvor lenge avbrudd varer.

Leveringskvalitet i kraftsystemet består av leveringspålitelighet, spenningskvalitet og all kontakt mellom kunde og nettselskap. Dersom en kunde opplever mange avbrudd er leveringspåliteligheten dårlig, men hvis det er få avbrudd er det god leveringspålitelighet. Avbruddstatistikken er et viktig verktøy for å vurdere og overvåke leveringspåliteligheten i Norge og hos hvert enkelt nettselskap.

Regulering av leveringspålitelighet

RME har valgt ikke å tallfeste krav til leveringspåliteligheten, dvs. et maksimalt antall avbrudd som sluttbrukerne kan oppleve og varighet av disse. Selv om det ikke er fastsatt tall for maksimalt antall tillatte avbrudd, er det flere bestemmelser i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet som regulerer leveringspåliteligheten i Norge. Forskriftens § 2-1 omhandler krav til utbedring av feil og avbrudd uten ugrunnet opphold. Kravet innebærer at den som er ansvarlig for utbedringen ikke har anledning å utsette eller nedprioritere oppgaven uten at det foreligger en begrunnelse som kan forsvare dette. Økonomiske incentiver er ikke å anse som god nok begrunnelse i denne sammenhengen. Dårlig vær eller rasfare som hindrer montørene i å jobbe uten fare for eget liv og helse er eksempler på gode begrunnelser for å utsette arbeidet. Ordningen med kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) skal gi nettselskapene økonomisk motivasjon til å gjenopprette uten ugrunnet opphold. Dersom et avbrudd varer over 12 timer finnes en utbetalingsording for svært langvarige avbrudd (USLA).

Bestemmelsen i § 3-1 i leveringskvalitetsforskriften sier at RME kan pålegge enkeltaktører at omfanget av avbrudd skal reduseres. RME kan fatte enkeltvedtak om tiltak for å redusere omfanget av avbrudd, ved behov for ekstra beskyttelse av enkeltobjekter, som for eksempel Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er ikke hensiktsmessig å forskriftsfeste særskilte krav for enkeltobjekter. Dette gjelder for alle typer sluttbrukere. Bestemmelsen kan også benyttes i tilfeller der sluttbrukere opplever svært mange avbrudd.

I høringsdokumentet som ble utarbeidet i forbindelse med forskriftsendringene i 2012 ble regulering av leveringspålitelighet grundig omtalt i kapittel 2. Høringsdokumentets kapittel 2.4 omhandler sluttbrukernes ansvar for egenberedskap ved avbrudd. RME har en tydelig regulering av leveringspåliteligheten i Norge, men en sluttbruker har likevel ikke en garanti for at det aldri oppstår avbrudd. Dersom en privatperson eller bedrift har behov for tilgang til elektrisk kraft 100 % av tiden, må den selv sørge for egenberedskap i form av nødstrømsaggregat.

Avbruddsstatistikk

RME gir hvert år ut oppdatert statistikk for avbruddsdata. Statistikken er basert på årlig, fylkesfordelt innrapportering av data fra alle norske nettselskap. Statistikken viser avbrudd som følge av hendelser (driftsforstyrrelser og planlagde utkoplinger) i det norske kraftnettet. Det er publisert avbruddsstatistikker for hvert år fra 1995 til 2014.

Statistikken har ulike interessegrupper:

  • Nettkundene har krav på informasjon fra nettselskapet sitt om forventet leveringskvalitet i området. Dette er hjemlet i energiloven.
  • RME trenger informasjonen for å kontrollere at nettselskapene følger opp intensjonene i energiloven.
  • Nettselskapene trenger informasjonen for å planlegge, bygge og drive nettet med en kvalitet som er tilpasset kundenes behov.
    Mer detaljert avbruddsstatistikk for enkelte tilknytingspunkt kan sluttbrukerne be om å få direkte fra det nettselskapet de er tilknyttet, jf. § 4-2 i forskrift om leveringskvalitet.

For at data fra ulike nettselskap skal kunne sammenliknes er det utviklet et system for registrering av feil og avbrudd i kraftsystemet, kalt FASIT. Alle nettselskapene skal ha en godkjent versjon av FASIT programvare som benyttes for å registrere blant annet årsak, varighet og hvilke sluttbrukere som ble påvirket av feil og avbrudd. Innen 1. mars hvert år skal alle som eier nett med inntektsramme rapportere avbrudd for foregående år til NVE og feil til Statnett. 

Siste tilgjengelige avbruddsstatistikk og statistikk for andre foregående årene finner du i kolonnen til høyre.

RME sin avbruddstatistikk er sluttbrukerorientert og beskriver de hendelsene (driftsforstyrrelser eller planlagte utkoplinger) som fører til avbrudd for sluttbrukere, og er derfor et mål på hvor pålitelig elektrisitetsforsyningen er. I tillegg publiserer Statnett årlig en feilstatistikk. Feilstatistikken er systemorientert og beskriver alle hendelsene i nettet enten de påvirker sluttbrukeren eller ikke. Denne typen statistikk er først og fremst ment for nettplanleggere, driftspersonell og andre fagfolk innenfor elektrisitetsforsyningen.