Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 09.08.2021

Leverandørskifteundersøkelsen

I Norge kan sluttbrukere fritt velge hvilken kraftleverandør de ønsker å kjøpe kraften fra. Gjennom muligheten til å skifte kraftleverandør på bakgrunn av pris eller andre relevante hensyn, åpnes det for konkurranse mellom kraftleverandørene.

Som et ledd i arbeidet med å undersøke om konkurransen i sluttbrukermarkedet fungerer tilfredsstillende, har NVE siden 1997 foretatt kvartalsvise undersøkelser vedrørende blant annet antall leverandørskifter, markedsandeler blant kraftleverandørene i de ulike nettområdene og prisene sluttbrukerne står ovenfor.

Kvartalsvise rapporter for 2019

Det vil ikke bli publisert kvartalsvise rapporter fra leverandørskifteundersøkelsen for 2019. Etter overgangen til felles IKT-løsning for informasjonsutveksling mellom aktørene i kraftmarkedet (Elhub), skal ikke nettselskapene lenger  rapportere til NVE. NVE jobber nå med å etablere en  løsning for å hente inn og lage statistikken med data fra Elhub.

Overgangen fra utvalgsundersøkelse til bruk av data fra Elhub vil gjøre statistikken mer presis og bedre aktualiteten.  Årsrapport for 2019 er planlagt i løpet av første halvår 2020.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen omfatter per i dag:

Utviklingen i antall leverandørskifter

Prisutviklingen for husholdningskunder

Utviklingen i leveringspliktordningen

Markedsandelene til kraftleverandører i forskjellige nettområder