For perioden 2021-2024 er det 8 ulike sett med vilkår for omsetningskonsesjon, etter hvilken virksomhet konsesjonæren driver:

Ordinære vilkår

Selskap som tildeles omsetningskonsesjon på ordinære vilkår må følge alle relevante bestemmelser i energiloven og forskrifter gitt i medhold av energiloven.  

Omsetningsvirksomhet  Selskaper som omsetter elektrisk energi og/eller har kraftproduksjon. 
Nettselskap
Selskaper som eier fordelings- og eller overføringsnett. 
Omsetter med ansvar for måling 
Kraftprodusenter som har stort forbruk bak nettselskapets målepunkt skal sørge for at produksjon og forbruk måles hver for seg og rapporteres til Elhub i henhold til avregningsforskriften § 3-4 (om måling av produksjon) og § 3-8 (om meldng med timeverdier til avregningsansvarlig). Vilkårssettet tildeles kun kraftprodusenter som ikke eier overføringsnett. 
Utenlandske foretak 
Utenlandsk foretak som vil drive kraftomsetning i Norge. 

Forenklede vilkår
Konsesjon kan tildeles på forenklede vilkår ved virksomhet av begrenset omfang i henhold til forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-2 3. ledd. 

Nettselskap uten inntektsramme  Nettvirksomhet av begrenset omfang skal ikke ha inntektsramme, og tildeles derfor konsesjon på forenklede vilkår med unntak fra NEM § 4-4 første ledd, tredje punktum som betyr at konsesjonæren ikke må levere regnskap til RME. Det gis også unntak fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet (kontrollforskriften) §§ 2-1 (Rapporteringsplikt), 2-2 (Frist for innlevering), 2-3 (Programvare). Konsesjonæren unntas også fra krav i NEM § 4-5 og kontrollforskriften § 13-5 5. ledd. Dette innebærer fritak fra krav om inntektsramme ved salg av nettjenester og fritak fra plikt om å underrette RME om endringer i tariffer.  
Omsetter med begrenset nettvirksomhet 
Kraftprodusent med over 1 GWh i midlere årsproduksjon og nettvirksomhet av begrenset omfang tildeles konsesjon på forenklede vilkår med unntak fra NEM § 4-5. Dette innebærer fritak fra krav om inntektsramme ved salg av nettjenester. Konsesjonæren unntas også fra plikten om å underrette RME om endringer i tariffer i henhold til forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-5 5. ledd.  
Kommune
Kommuner som kun videreselger konsesjonskraft til selskap hvor de ikke har eierandeler. Kommunene unntas NEM §§ 4-4 og 4-5.  
Utenlandsk foretak uten rapportering 
Utenlandsk foretak som ikke leverer årsrapport til Brønnøysundregisteret og som ikke er registrert i Foretaksregisteret. Konsesjonærene unntas NEM §§ 4-4 og 4-5. 

Konsesjonærens plikter

Konsesjonærer plikter å overholde det til enhver tid gjeldende regelverk gitt i medhold av energiloven, herunder:

Forskrift av 1. november 2019 nr. 1413 om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer

I tillegg kommer følgende vilkår tilpasset de ulike konsesjonstypene.