For perioden 2021-2024 er det 7 ulike sett med vilkår for omsetningskonsesjon, etter hvilken virksomhet konsesjonæren driver:

Omsetningsvirksomhet

Selskaper som omsetter elektrisk energi og/eller har kraftproduksjon.

Forenklede vilkår

Selskaper som har konsesjonspliktig virksomhet av begrenset omfang.

Kommune

Kommuner som videreselger konsesjonskraft til energiverk hvor de ikke har eierandeler.

Nettselskap

Selskaper som eier fordelings- og eller overføringsnett.

Nettselskap med annen virksomhet

Selskaper som eier fordelings- og eller overføringsnett og som i tillegg driver kraftproduksjon, kraftomsetning eller annen virksomhet. Selskapene må ha fått dispensasjon av Olje- og energidepartementet fra bestemmelsene om selskapsmessig skille i energiloven § 4-6.

Dersom selskapet har søkt Olje- og energidepartementet om dispensasjon og venter på behandling av saken, kan selskapet få en midlertidig konsesjon.

Utenlandske foretak

Utenlandsk foretak som vil drive kraftomsetning i Norge.

Utenlandske foretak uten rapportering

Utenlandsk foretak som ikke leverer årsrapport til Brønnøysundregisteret og som ikke er registrert i Foretaksregisteret.Konsesjonærens plikter

Konsesjonærer plikter å overholde det til enhver tid gjeldende regelverk gitt i medhold av energiloven, herunder:

Forskrift av 1. november 2019 nr. 1413 om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer

I tillegg kommer følgende vilkår tilpasset de ulike konsesjonstypene.