Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har inntil tredje energimarkedspakke ble gjennomført i norsk rett vært en egen avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), administrativt underlagt Olje- og energidepartementet (OED). RME har fungert som reguleringsmyndighet i samsvar med energiloven, naturgassloven og forvaltningsloven.

RME er fra 1. november 2019 utpekt av OED som reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3 og naturgassloven § 4, og skal utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet.

RMEs oppgave er fortsatt å sørge for at aktørene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i kraftmarkedet og et effektivt drevet strømnett.