Bakgrunn for forslaget

Utredningen er utarbeidet etter oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Bestillingen, i brev 28. februar 2019, viser til Stortingets anmodningsvedtak nr. 84 (2018-2019):

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Utredningen skal omfatte virkemidler som frimerkeprinsippet, utjevning av ikke-påvirkbare faktorer og for øvrig tiltak som bedrer konkurransen og bidrar til likere priser og en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for strømkundene. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med dette som en egen sak»

og til regjeringsplattformen der det står at regjeringen skal

«utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett»

Departementet har bedt om at NVE vurderer ulike virkemidler og tiltak som kan utjevne nettleien for alle forbrukere i distribusjonsnettet gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Virkemidler som er nevnt i anmodningsvedtaket skal inngå i vurderingen. Departementet har bedt om at NVE gjør en bred vurdering og også vurderer andre virkemidler og tiltak som bidrar til å bedre konkurransen, likere priser og en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for strømkundene. Vurderingen skal inneholde en anbefaling om hvilke tiltak eller virkemidler som er best egnet, gitt forutsetningene.

Oppsummering av høringsinnspill

Oppsummering av høringsinnspill og anbefaling ble oversendt Olje- og energidepartementet fredag 31. januar 2020.

 

Frist for innspill i høringen var 08. januar 2020

Etter høringsfristen vil RME sende sin anbefaling og oppsummering av høringsinnspillene til departementet.

Svaret merkes med referansenummer 201902514.