Referanserente for 2019 er 5,69 %. Denne bruker vi i vedtak om inntektsrammer for 2019. Referanserente for 2020 er estimert til 5,43 % per juni 2020. Denne var tidligere estimert til 5,47 % per oktober 2019 i forbindelse med varsel om inntektsrammer for 2020. 

NVE regulerer nettselskapene slik at selskapene samlet skal oppnå en avkastning tilsvarende referanserenten over tid. Modellen for referanserenten er fastsatt i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-3. Modellen er nærmere beskrevet i NVE høringsdokument 1/2012 og NVE-rapport 70/2012.

Referanserente for 2019

Referanserente for 2019 er 5,69 %. Denne er basert på følgende observasjoner: 

  • KPI for 2018 og 2019 og prognoser på KPI for 2020 og 2021 på henholdsvis 2,7 %, 2,2 %, 2,1 % og 1,9 %. Gjennomsnittlig inflasjon for årene 2018-2021 er 2,23 %.
  • Gjennomsnittlig swaprente for 2019 på 1,79 %.
  • Gjennomsnittlig kredittpremie for 2019 på 0,77 %.

Estimert referanserente for 2020 (per juni 2020)

Vi har estimert referanserente for 2020 til 5,43 % per juni 2019. Estimatet er basert på følgende observasjoner:

  • Prognoser på KPI for 2019, 2020, 2021 og 2022 på henholdsvis 2,2 %, 1,2 %, 3,2 % og 1,9 %. Gjennomsnittlig prognose på inflasjon for årene 2019-2022 er 2,13 %.
  • Swaprente (gjennomsnitt for 2020 fra januar til 5. juni) på 1,13 %.
  • Kredittpremie (gjennomsnitt for 2020 fra januar til 5. juni) på 1,09 %. 

Estimert referanserente for 2020 (per oktober 2019, brukt i varsel om inntektsrammer for 2020)

Vi har estimert referanserente for 2020 til 5,47 % per oktober 2019. Estimatet er basert på følgende observasjoner:

  • Prognoser på KPI for 2019, 2020, 2021 og 2022 på henholdsvis 2,2 %, 1,8 %, 1,9 % og 2,0 %. Gjennomsnittlig prognose på inflasjon for årene 2019-2022 er 1,98 %.
  • Estimat på swaprente (basert på observasjon 2. oktober 2019) på 1,72 %.
  • Estimat på kredittpremie (basert på observasjon 3. oktober 2019) på 0,68 %.  

Rentemodellen

NVE skal ved fastsettelsen av årlig inntektsramme benytte en referanserente som fremkommer ved:

r = (1 - G) x (Rf + Infl + βe x MP)/(1 - s) + G x (Swap + KP)

Faste parametre:

G: Fast gjeldsandel fastsatt til 60 prosent

Rf: Fast nøytral realrente fastsatt til 1,5 prosent

βe: Egenkapitalbeta fastsatt til 0,875

MP: Fast markedspremie fastsatt til 5 prosent

s: Skattesats lik gjeldende skattesats for nettselskaper

Variable parametre:

Infl: Årlig justering for inflasjon beregnet som gjennomsnittet av de to siste årenes faktiske inflasjon basert på KPI og anslag for inflasjon de to neste årene. Alle tall publisert av SSB. Dersom beregnet gjennomsnitt er negativt settes det til null

Swap: Årlig gjennomsnitt av 5-årig swaprente

KP: Årlig gjennomsnittlig bransjespesifikk kredittrisikopremie, som fremkommer av spreaden mellom 5-årige kraftobligasjoner og 5-årige swaprenter for kraftselskap med god kredittkvalitet

De variable parametrene estimeres i forkant av hvert år i forbindelse med at inntektsrammene varsles, og fastsettes endelig når året er omme og de faktiske størrelsene er kjent. Parametrene fastsettes til vedtak om inntektsramme.