Referanserente for 2020 er estimert til 5,47 % per oktober 2019. Denne vil vi bruke i varsel om inntektsrammer for 2020. Referanserente for 2019 er estimert til 5,66 % per oktober 2019. Denne ble tidligere estimert til 5,82 % per oktober 2018 i forbindelse med varsel om inntektsrammer for 2019. 

NVE regulerer nettselskapene slik at selskapene samlet skal oppnå en avkastning tilsvarende referanserenten over tid. Modellen for referanserenten er fastsatt i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-3. Modellen er nærmere beskrevet i NVE høringsdokument 1/2012 og NVE-rapport 70/2012.

Estimert referanserente for 2020 (per oktober 2019)

Vi har estimert referanserente for 2020 til 5,47 % per oktober 2019. Estimatet er basert på følgende observasjoner:

  • Prognoser på KPI for 2019, 2020, 2021 og 2022 på henholdsvis 2,2 %, 1,8 %, 1,9 % og 2,0 %. Gjennomsnittlig prognose på inflasjon for årene 2019-2022 er 1,98 %.
  • Estimat på swaprente (basert på observasjon 2. oktober 2019) på 1,72 %.
  • Estimat på kredittpremie (basert på observasjon 3. oktober 2019) på 0,68 %. 

Estimert referanserente for 2019 (per oktober 2019)

Vi har estimert referanserente for 2019 til 5,66 % per oktober 2019. Denne ble først estimert til 5,82 per oktober 2018, deretter oppdatert til 5,73 % per juni 2019. Reduksjonene skyldes nedgang i swaprente og kredittpremie. Endelig referanserente for 2019 publiserer vi i februar 2020.

Estimatet er basert på følgende observasjoner:

  • Prognoser på KPI for 2018, 2019, 2020 og 2021 på henholdsvis 2,75 %, 2,2 %, 1,8 % og 1,9 %. Gjennomsnittlig prognose på inflasjon for årene 2018-2021 er 2,16 %.
  • Estimat på swaprente (basert på gjennomsnittlige observasjoner januar-oktober 2019) på 1,77 %.
  • Estimat på kredittpremie (basert på gjennomsnittlige observasjoner januar-oktober 2019) på 0,80 %. 

Rentemodellen

NVE skal ved fastsettelsen av årlig inntektsramme benytte en referanserente som fremkommer ved:

r = (1 - G) x (Rf + Infl + βe x MP)/(1 - s) + G x (Swap + KP)

Faste parametre:

G: Fast gjeldsandel fastsatt til 60 prosent

Rf: Fast nøytral realrente fastsatt til 1,5 prosent

βe: Egenkapitalbeta fastsatt til 0,875

MP: Fast markedspremie fastsatt til 5 prosent

s: Skattesats lik gjeldende skattesats for nettselskaper

Variable parametre:

Infl: Årlig justering for inflasjon beregnet som gjennomsnittet av de to siste årenes faktiske inflasjon basert på KPI og anslag for inflasjon de to neste årene. Alle tall publisert av SSB. Dersom beregnet gjennomsnitt er negativt settes det til null

Swap: Årlig gjennomsnitt av 5-årig swaprente

KP: Årlig gjennomsnittlig bransjespesifikk kredittrisikopremie, som fremkommer av spreaden mellom 5-årige kraftobligasjoner og 5-årige swaprenter for kraftselskap med god kredittkvalitet

De variable parametrene estimeres i forkant av hvert år i forbindelse med at inntektsrammene varsles, og fastsettes endelig når året er omme og de faktiske størrelsene er kjent. Parametrene fastsettes til vedtak om inntektsramme.