Seks nye søknader om FoU-prosjekter er godkjent til å inngå i nettselskapenes finansieringsordning. Totalt 16 søknader er blitt godkjent i 2013.