NVE foreslår endringer i beregning av referanserenten og hvordan nettselskapenes FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt skal håndteres i den økonomiske reguleringen.