Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) sender forslag til forskriftsendringer på høring for å innføre ny modell for prising av ubalanser i regulerkraftavregningen, den såkalte enpris-modellen.

Systemoperatørene (TSOene) i Norden har etter konsultasjoner med aktørene i kraftbransjen blitt enige om å foreslå innføring av en modell med én pris og én regulerkraftbalanse i den felles nordiske balanseavregningen. Den nye modellen skal etter planen innføres fra 1. november 2021. Dette innebærer at alle landene i Norden må gjøre endringer i det nasjonale regelverket for å sikre gjennomføringen av enpris-modellen og at like regler fortsatt ligger til grunn for den felles nordiske balanseavregningen. RME foreslår i høringsnotatet at ubalanser avregnes etter samme pris uavhengig av om ubalansen gjelder forbruk eller produksjon samt uavhengig av ubalansens retning. Dette var også modellen som var gjeldende i Norge før 2009 da vi gikk over til delvis topris-modell for å harmonisere balanseavregningen i Norden. Norden har et felles regulerkraftmarked med en tett integrert balanseringsmodell, og prisingen av ubalanser i regulerkraftavregningen bør derfor i størst mulig grad samordnes mellom landene.

RME foreslår endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester (avregningsforskriften) § 5-2. Enpris-modellen innebærer at avregningsansvarlig ikke skal beregne separate regulerkraftbalanser for kraftforbruk og kraftproduksjon som i dag. Istedenfor skal alle ubalanser forårsaket av kraftforbruk så vel som kraftproduksjon, avregnes samlet per balanseansvarlig i hvert enkelt budområde, og den samlede ubalansen avregnes etter prisene i marked for regulerkraft. Den nye modellen sikrer i større grad enn den eksisterende modellen likebehandling mellom markedsaktørene, siden de balanseansvarlige vil stå overfor samme pris uavhengig av om ubalansen har bakgrunn fra produksjon eller forbruk og uavhengig av om ubalansen øker eller reduserer systemets ubalanse.

Frist for å komme med innspill til høringen er 23. juni 2021

Forslaget til endringer i avregningsforskriften § 5-2, skal vedtas av Olje- og energidepartementet (OED). Etter høringsfristens utløp, vil RME oversende en oppsummering av høringsinnspillene og anbefaling om endring av forskriften til OED.  

Kontaktpersoner

Jørund Krogsrud, e-post: jkr@nve.no

Stian Henriksen, e-post: sthe@nve.no

Send inn høringssvar

Her kan du lese høringsdokumentet og høringsbrevet

Høringssvar merkes med referansenummer  202103835

Send til: rme@nve.no

Frist: 23. juni 2021