Publisert 20.12.2021 , sist oppdatert 26.01.2022

Spørsmål og svar om strømstøtte for høye strømpriser

Strømstøtte for høye strømpriser gjelder for husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.).

Strømstøtteordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt et beløp per kWh som tar utgangspunkt i gjennomsnittsprisen per måned på den nordiske kraftbørsen (NordPool). Dersom gjennomsnittsprisen på kraftbørsen overstiger 70 øre per kWh, vil kunden få tilbakebetalt en andel av differansen mellom gjennomsnittsprisen på kraftbørsen og 70 øre per kWh. Denne andelen er 55 % for desember, og er foreslått å være 80 % for januar, februar og mars. 

Det tilbakebetalte beløpet er knyttet til strømforbruket ditt, og vil være det samme uavhengig av hvilken strømavtale du har. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen. Har du spørsmål om kompensasjonsordningen​, ta kontakt med nettselskapet ditt. Lenke til loven finner du her: Strømstønadsloven

EKSEMPLER

Gjennomsnittlig strømpris 120 øre
For differensen mellom 70 øre og 120 øre får man tilbakebetalt 55% + mva.
Utregningen blir da slik:

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt
Forbruk desember: 3 280

3 280 kWt * 34,38 øre/kWt = 1 128 kr

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt
Forbruk desember: 1 336 kWt 
1 336 kWt * 34,38 øre/kWt = 459 kr 

Gjennomsnittlig strømpris 200 øre
For differensen mellom 70 øre og 200 øre får man tilbakebetalt 55% + mva.
Utregningen blir da slik:

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt
Forbruk desember: 3 280 kWt
3 280 kWt * 89,38 øre/kWt = 2 932 kr

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt
Forbruk desember: 1 336 kWt
1 336 kWt * 89,38 øre/kWt = 1 194 kr

På denne siden får du svar på noen vanlige spørsmål om regjeringens ordning for å kompensere høye strømpriser.

For husholdninger

Har jeg rett til å motta støtte?

Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til stønad. Med rettmessig registrert som husholdningskunde menes at hoveddelen av bruken bak målepunktet er knyttet til husholdningsformål. Dette gjelder også når næringskunder er registrert som kunde på målepunktet.

Trenger jeg å gi beskjed til mitt nettselskap eller strømleverandør?

Nei, ordningen vil bli håndtert av ditt nettselskap. Nettleieselskapet kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner tilbakebetalingen basert på dette.

Hva blir forventet støtte for vinteren?

Med de prisforventningene som markedet har for perioden desember 2021 – mars 2022 blir samlet kompensasjon for perioden: 

Enebolig 27 000 kWt: kr 4 118 

Leilighet 11 000 kWt: kr 1 678 

Med en pris på 150 øre/kWt i alle måneder vil kompensasjonen i samme periode bli: 

Enebolig 27 000 kWt: kr 6 271 

Leilighet 11 000 kWt: kr 2 555 

Med en pris på 200 øre/kWt i alle måneder vil kompensasjonen i samme periode bli: 

Enebolig 27 000 kWt: kr 10 190 

Leilighet 11 000 kWt: kr 4 152 

Hva med kunder som har fastpris?

Kunder vil få tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig pris i området, uavhengig av hvilken avtale man har med strømleverandøren. 

Hva med kommuner som allerede har kompensert?

Ordningen vil gjelde også i disse kommunene, så kunder her vil bli kompensert på lik linje med andre. 

Hva om prisen er veldig høy i noen timer?

Det er den gjennomsnittlige prisen i ditt område som brukes for beregningen. At prisen er veldig høy i en kort periode har begrenset betydning for den samlede regningen, og kompensasjonsordningen blir derfor beregnet ut fra gjennomsnittlig månedspris. 

Trenger man en AMS-måler for dette?

Nei, kunder som ikke har en AMS-måler vil få sitt forbruk stipulert som vanlig, og kompensasjonen beregnet ut fra dette. 

Vi bruker mer enn 5000 kWt i måneden, hva skjer med forbruket over 5000?

Du må betale markedspris for forbruket over 5000 kWt, men får kompensert for forbruket opp til 5000. 

Dekkes strømutgiftene for hytta? (Oppdatert: 20.01.2022)

Nei. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næring. Ved tvil skal man legge informasjon som fremgår av matrikkelen til grunn.

Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo i fritidsboligen permanent. Kunden må dokumentere at de har fått dispensasjon fra kommunen. Denne dokumentasjonen må legges frem for nettselskapet. Kunden må selv ta kontakt med nettselskapet for å få støtte.

Dersom jeg får penger utbetalt, når kommer disse inn på min konto?

Summen vil bli utbetalt rundt samme tidspunkt som forfallsdatoen på fakturen. 

Hva om man eier to boliger? Dekkes begge eller kun den ene?

Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får man kompensasjon for begge. Det samme gjelder om du eier flere enn to. 

Hvor mange husholdninger har et forbruk under 5 000 kWt i måneden?

Tall fra Elhub viser at i desember 2020 hadde omtrent 42 000 av 2 464 000 målepunkter, kategorisert som husholdninger, et forbruk på over 5 000 kWt. Det betyr at i desember 2020 ville 93 prosent av husholdningene ligge innenfor taket for kompensasjonsordningen. 

Jeg driver med landbruk og har fellesmåler både for privatforbruk og næringsforbruk. Blir jeg dekket av ordningen? (Oppdatert: 20.01.2022)

Er måleren registrert som husholdningsforbruk vil forbruket være innenfor ordningen fra start. Denne ordningen omfatter ikke målepunkt som er registrert som næring.

Landbruksdepartementet vil i egen forskrift regulere hvordan jordbruk skal inkluderes i ordningen. Du kan lese mer om dette i regjeringens nyhetssak om egen strømpakke for jordbruket.

Er støttebeløpet skattepliktig?

Nei, støttebeløpet er ikke skattepliktig. 

Hva med de kundene som flytter i desember, og allerede har fått sluttfaktura før ordningen er på plass?

Kunder har rett på støtte for alt husholdningsforbruk i desember, også de som har flyttet og fått sluttfaktura før 01.01.2022.

Dersom dette gjelder deg, ta kontakt med nettselskapet du hadde der du flyttet fra. 

For boligselskaper

Hva er et boligselskap?

I forbindelse med utbetaling av strømstøtte, er boligselskap definert som en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke seksjonerte boligsameier.

Trenger mitt boligselskap søke om å få strømstøtte?

Boligselskapet trenger ikke søke om å få utbetalt støtte. Støtten utbetales automatisk av nettselskapet, uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale dere har.

Strømstøtten vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Hvis summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til bankkonto dersom dere har separat faktura for nettleie og strøm, eller trukket fra strømregningen dersom dere har fellesfaktura for nettleie og strøm.

Hvordan beregnes strømstøtten til mitt boligselskap?

Boligselskapene mottar støtte for felles strømforbruk nettselskapet har registrert i boligselskapets målepunkt. Dette omfatter ikke forbruk målt av beboernes egen måler. 

Boligselskapene har et ansvar for selv å kontrollere om de har fått utbetalt for mye støtte. Om det er tilfellet, har de en plikt til å melde dette til nettselskapet. 

Boligselskapet må melde til nettselskapet dersom mer enn 20 % av oppvarmet areal benyttes av andre en boligselskapets husholdninger. 

Boligselskapet må melde tilbake til nettselskapet dersom deres samlede forbruk er høyere enn 5 000 kWh per boenhet per måned. Forbruk målt av boenhetens egen strømmåler kommer i tillegg.

Nettselskapet justerer støttebeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer.

Hvilket ansvar har boligselskapene selv?

Boligselskapene har et ansvar for selv å kontrollere om de har fått utbetalt for mye støtte. Om det er tilfellet, har de en plikt til å melde dette til nettselskapet. 

Boligselskapet må melde til nettselskapet dersom mer enn 20 % av oppvarmet areal benyttes av andre en boligselskapets husholdninger. 

Boligselskapet må melde tilbake til nettselskapet dersom deres samlede forbruk er høyere enn 5 000 kWh per boenhet per måned. Forbruk målt av boenhetens egen strømmåler kommer i tillegg.

Nettselskapet justerer støttebeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer.

Hva skjer med de boligselskapene som allerede har fått utbetalt støtte for desember?

Flere boligselskaper har allerede fått utbetalt strømstøtte for desember gjennom ordningen for husholdninger. Siden denne ordningen har et tak på 5 000 kWh per målepunkt, har disse boligselskapene fått utbetalt for lite støtte for desember. 

De boligselskapene som har fått utbetalt støtte gjennom ordningen for husholdninger for desember, vil få korrigert støtten slik at støttebeløpet er i henhold til den nye ordningen for boligselskaper.

Hva skjer hvis vi ikke melder ifra om at boligselskapet har fått utbetalt for mye støtte?

Reguleringsmyndigheten for energi kan kreve at boligselskapet utleverer informasjon som er relevant for å vurdere om det er utbetalt for mye støtte. 

Reguleringsmyndigheten for energi kan kreve stans i utbetalingen av støtte eller kreve hel eller delvis tilbakebetaling av utbetalt stønad, dersom boligselskapet nekter å utlevere informasjon eller urettmessig har mottatt stønad.

 

Hvordan skal fjernvarmebedrifter forholde seg til den nye ordningen?

I energiloven § 5-5 er det bestemmelser om prisregulering av fjernvarme som er koblet opp mot prisen for elektrisk oppvarming. 

Fjernvarmeselskapene skal derfor ta hensyn til støttesatsen for høy strømpris når de beregner sine priser for husholdningskunder.

Hva er status for håndtering av kompensasjon overfor fjernvarmebedrifter?

Fjernvarmeselskapene vil ikke få refundert redusert inntekt som følge av strømstøtteordningen.  

Jeg er fjernvarmekunde – vil jeg også bli omfattet av ordningen?

Den foreslåtte ordningen vil også medføre at prisen for fjernvarme reduseres for de fjernvarmekundene med tilknytningsplikt.

For nettselskaper

Hvilken pris skal legges til grunn for utbetaling av strømstøtte til kunder som flytter og får sluttavregning før måneden er over?

Nettselskapene skal bruke forrige måneds gjennomsnittspris når de beregner strømstøttebeløpet til kunder som flytter og får sluttavregning før måneden er over. 

Gjelder støtten per målepunkt?

Ja, støtten gjelder per målepunkt som forsyner husholdninger. 

Målepunkt knyttet til fritidsboliger og næringsvirksomhet er ikke omfattet av støtteordningen.

Hvor blir støttesatsen publisert?

Støttesatsen for de enkelte prisområdene blir publisert på RME sine nettsider den første i hver måned. 

Hva skal stå på fakturaen til kunden?

På egen fakturalinje skal det stå: "Midlertidig stønad for ekstraordinære strømutgifter". Dersom det ikke er plass til dette på fakturaen skal det stå: "Midlertidig strømstønad".  

Hvilke krav er det til faktura som nettselskapene sender til RME?

Nettselskapene skal sende faktura til RME som EHF, og denne må inneholde disse elementene: 

Vår bedrift er registrert i ELMA-registeret på vanlig måte. 

Adressen er: Norges vassdrags- og energidirektorat NO970205039 

 • Beløp (ekskl. MVA) 
 • Forfallsdato 
 • Referanse hos RME: «Kompensasjonsordning husholdninger» 
 • Antall målepunkter som omfattes av faktura skal oppgis 
 • Periode utbetalingen gjelder for skal oppgis

RME må ha mottatt faktura minimum 10 dager før forfallsdato. 

Nettselskapet skal sende én faktura for alle husholdningskunder per kalendermåned. RME vil ikke kunne kontrollere fakturagrunnlaget dersom det sendes flere fakturaer for samme måned. 

Fakturaadresse:  

NVE 
Fakturamottak DFØ 
Postboks 4746 Torgarden 
7468 Trondheim 

Skal nettselskapene sende faktura til RME inklusive mva?

Strømstøtten betales ut uten mva. Faktura nettselskapet sender til RME skal derfor heller ikke inkludere mva.  

Regningen som skal sendes til RME er summen av utbetalinger for hver måned. Nettselskaper i fylker som ikke er fritatt mva på strøm, vil utbetalingene være 25 prosent høyere enn i fylkene som er fritatt mva. 

Skal spotprisen som brukes til å beregne støttesatsen være eksklusive mva.?

Ja, spotprisen som brukes for å beregne støttesatsen vil være eksklusive mva.  

Støttesatsen beregnes som differansen mellom det aritmetiske gjennomsnittet av timeprisene i det aktuelle prisområdet og terskelprisen på 70 øre/kWh. Dette er priser uten mva.  

For kunder som ikke er fritatt mva skal differansen multipliseres med 1,25 for å ta hensyn til at kundene betaler mva på sitt strømforbruk. I fylkene Nordland, Troms og Finnmark, som har fritak fra å betale mva på strøm, blir ikke differansen multiplisert med 1,25.

Skal støtten faktureres ekskl. eller inkl. mva.?

Støtten skal være uten mva, og den vil ikke ha innvirkning på mva-regnskapet til nettselskapet.  

Kan nettselskapene sende faktura til RME for de kostnader de får med i forbindelse med ordningen?

Nei. Dette er merkostnader som alle nettselskap har og som vil komme inn i inntektsrammegrunnlaget fremover i tid. 

Kommer det krav til hvordan nettselskapene skal informere sine kunder?

Det vil ikke bli regulert hvordan nettselskapene skal gjøre dette. Vi anbefaler likevel at nettselskapene på sine nettsider gir god informasjon om støtteordningen. Dette gjelder spesielt hvordan kundene kan henvende seg hvis de mener at de ikke har fått støtte de har krav på.

Om strømstøtten overgår kostnadene til nettleie, skal beløpet utbetales eller legges som en fordring på kundenes konto?

Er støttebeløpet til en kunde større enn nettleien den gjeldende måneden, skal kunden få beløpet utbetalt. Utbetaling av små beløp kan skje etter nettselskapets standard rutine. 

Ved gjennomfakturering vil støttebeløpet komme som fradrag på hele fakturaen. 

Hva kreves av dokumentasjon på støttebeløpet på faktura som sendes til RME?

Nettselskapet sender aggregert faktura (se krav til faktura over) for alle utbetalingene den gjeldende måneden til RME. Nettselskapene må kunne dokumentere hver enkelt utbetaling, slik at RME kan føre tilsyn med ordningen. 

Denne dokumentasjonen må inneholde: 

 • Målepunkt ID 
 • Fra – til dato 
 • Forbruk 
 • Kompensasjonsbeløp 
 • Sluttbrukergruppe
 • Ev andre variable brukt i utvelgelse av mottakere av kompensasjon. 

Nettselskapene må være forberedt på å gi denne informasjonen på kort varsel. 

Hva med de kundene som flytter midt i en måned?

De vil få kompensasjon både for forbruket de har på stedet de flytter fra, og for forbruket på stedet de flytter til. I noen tilfeller kan derfor én kunde som flytter ha høyere månedlig forbruk enn 5 000 kWh, og få støtte for dette som følge av flyttingen. 

Hvordan håndtere uenighet om kunder er berettiget støtte?

Dersom det er uenighet om forbruket i boligen er husholdningsforbruk, skal nettselskapet legge informasjon om boligtypen som går frem av matrikkelen til grunn. Er boligen registrert som fritidsbolig i matrikkelen får kunden ikke støtte. Kommer ikke kunde og nettselskap til enighet kan kunde klage til RME. 

Må man vente på oppdatert matrikkelverdi hos kommunen før man oppdaterer for kunden?

Dersom matrikkelverdi ikke er oppdatert av kommunen, kan nettselskapet plassere kunden i riktig kategori i sine systemer etter beste skjønn.

Hvis en bedriftskunde har flere målere og noen av disse går under husholdning, vil da kun husholdning bli med i løsningen?

Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til stønad etter ordningen. Med rettmessig registrert som husholdningskunde menes at hoveddelen av bruken bak målepunktet er knyttet til husholdningsformål. Dette gjelder også når næringskunder er registrert som kunde på målepunktet.

Blir boliger med minusmålere dekket av ordningen?

Det er måleren registrert hos nettselskapet som avgjør om man dekkes av ordningen eller ikke. Dersom hoveddelen av forbruket er husholdningsforbruk vil man dekkes av ordningen. Minusmåler knyttet til utleiedel vil ikke dekkes av ordningen, fordi en slik måler ikke er knyttet til nettselskapet. 

Vil feil i nettselskapenes systemer bli gjenstand for en revisjon i etterkant?

Nettselskapene tar utgangspunkt i systemene og kategoriseringen av kunder de har i dag. Kunder kan kontakte nettselskapene og melde om at deres målepunkt er feil registrert. Ved feilregistreringer skal nettselskapene korrigere og sende ut ny faktura.  

Se svar om hvordan håndtere uenighet, dersom kunde og nettselskapet ikke kommer til enighet. 

Hvordan kan man sjekke hva en bolig er registrert som i matrikkelen?

Alle boliger som er registrert som "Bolig" i matrikkelen er berettiget kompensasjon. Eneste unntak er fritidsboliger. Mer konkret gjelder unntaket alle bygningstyper registrert som "16 - Fritidsboliger", samt "17 - Koie, seterhus o.l." og "182 - Garasje, uthus, anneks knyttet til fritidsbolig". 

 

For å sjekke hva en bolig er registrert som i matrikkelen kan man gå til: Se eiendom (kartverket.no). Du finner også en oversikt over standard bygningstyper i matrikkelen på SSB sine nettsider: Standard for bygningstype / Matrikkelen (ssb.no)

Kan nettselskapet motregne strømstøtte til gode med gammel utestående nettleie? (Oppdatert: 21.01.2022)

Nei. Nettselskapene kan ikke motregne strømstøtte som overstiger nettleien med tidligere ubetalte krav på nettleie. Slike krav må inndrives på vanlig måte.