Publisert 20.12.2021 , sist oppdatert 08.06.2022

Spørsmål og svar om strømstøtte for høye strømpriser

Strømstøtte (kompensasjonsordningen) for høye strømpriser gjelder for husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.).

boligbebyggelse i Drammen. Foto Marthe Holter Øynes, NVE

Støtteordningen innebærer at kundene får utbetalt et beløp basert på sitt eget månedlige strømforbruk og en støttesats.

Støttesatsen er en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen. Denne andelen er 80 prosent fra og med januar (for desember var den 55 prosent).

Eksempel:

 • Gjennomsnittsprisen for måneden er 140,63 øre per kWh.
 • Forskjellen mellom 70 øre/kWh og gjennomsnittsprisen er: 140,63 – 70 = 70,63 øre/kWh
 • For de som ikke betaler merverdiavgift på strøm, er støttesatsen 80 % av 70,63 øre/kWh = 56,5 øre/kWh.
 • For de som betaler merverdiavgift på strøm, legges det til 25 % på støttesatsen: 56,5 * 1,25 = 70,63.

Her finner du oversikt over støttesatsene for desember, januar, februar, mars og april.

Du får støtte uavhengig av strømavtale

Det tilbakebetalte beløpet er knyttet til strømforbruket ditt, og vil være det samme uavhengig av hvilken strømleverandør eller strømavtale du har.

Nettselskapet betaler ut støtten

Støtten du får trekkes først fra nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen. Har du spørsmål om kompensasjonsordningen​, ta kontakt med nettselskapet ditt. Lenke til loven finner du her: Strømstønadsloven

Boligselskap er også inkludert i ordningen

Støtten til boligselskapene beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og nettselskapet betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt de har registrert på boligselskaper. Når boligselskapene mottar støtte, har de selv et ansvar for at de ikke har mottatt for mye. Det er to forhold de må kontrollere:

 • De boligselskapene med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må kontrollere at ikke mer enn 20 % av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger.
 • Alle boligselskaper må kontrollere at de ikke har mottatt støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5 000 kWh per boenhet.

Boligselskap som har fått utbetalt for mye støtte, plikter å melde tilbake til nettselskapet om:

 • Faktisk andel av oppvarmet areal som benyttes av husholdningene, hvis mer enn 20 % av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger.
 • Antall boenheter, hvis støtten overskrider forbruk på 5 000 kWh per boenhet.

Mer informasjon om hvordan ditt boligselskap skal melde fra finnes på nettselskapets nettsider. Har ditt boligselskap ikke mottatt støtte skal du ta kontakt med ditt nettselskap.

Her er lenke til den midlertidige forskriften om strømstøtte til boligselskap.

For husholdninger

Har jeg rett til å motta støtte?

Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til støtte. Med dette menes at hoveddelen av bruken bak målepunktet er knyttet til husholdningsformål. Dette gjelder også når næringskunder er registrert som kunde på målepunktet.

Trenger jeg søke om å få utbetalt støtte? (Endret dato: 04.02.2022)

Du trenger ikke søke om å få utbetalt støtte. Støtten utbetales automatisk av nettselskapet, uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale du har.

Strømstøtten vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Hvis summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto dersom du har separat faktura for nettleie og strøm, eller trukket fra strømregningen dersom du har felles faktura for nettleie og strøm.

Hva med kunder som har fastprisavtale med sin kraftleverandør? (Endret dato: 04.02.2022)

Du får utbetalt støtte selv om du har fastprisavtale. Strømstøtten er uavhengig av strømleverandør og strømavtale.

Selv om fastprisavtalen er lavere enn støttesatsen, skal det mye til før du får betalt for å bruke strøm. Det er fordi du betaler energileddet i nettleien i tillegg til strømpris. For for eksempel Elvia sine kunder i Oslo og Viken vil energileddet inkl. avgifter være 48,20 øre/kWh i mai-desember 2022.

Hva om jeg har byttet strømleverandør i midten av måneden? (Endret dato: 04.02.2022)

Å bytte strømleverandør påvirker ikke utbetalingen av strømstøtte.

Ta kontakt med ditt nettselskap dersom du har byttet strømleverandør og ikke har mottatt støtte for hele måneden.

Hva med de kundene som flyttet i desember og allerede har fått sluttfaktura før ordningen er på plass? (Endret dato: 04.02.2022)

Kunder har rett på støtte for alt husholdningsforbruk i desember, også de som har flyttet og fått sluttfaktura før 01.01.2022.

Ta kontakt med nettselskapet du hadde der du flyttet fra dersom du har flyttet og ikke har mottatt støtte for hele måneden.

Må jeg betale merverdiavgift (mva) på støttebeløpet? (Endret dato: 04.02.2022)

Du betaler ikke avgifter på strømstøtten du får utbetalt. Det står imidlertid i strømstønadsloven at det skal tas hensyn til mva når man regner ut støttebeløpet. Dette er løst ved å legge til 25 % på støttesatsene for de områdene hvor kundene ikke er fritatt mva på strøm. På den måten tar strømstøtten hensyn til om du betaler mva på strømmen eller ikke.

Innbyggere i Nordland og Troms og Finnmark er fritatt fra å betale mva på strøm. I prisområdene som dekker disse fylkene blir det ikke lagt til 25% på støttesatsene.

Hva med kommuner som allerede har kompensert?

Ordningen vil gjelde også i disse kommunene, så kunder her vil bli kompensert på lik linje med andre. 

Hva om prisen er veldig høy i noen timer?

Det er den gjennomsnittlige prisen i ditt område som brukes for beregningen. At prisen er veldig høy i en kort periode har begrenset betydning for den samlede regningen, og kompensasjonsordningen blir derfor beregnet ut fra gjennomsnittlig månedspris. 

Trenger man en AMS-måler for å motta strømstøtte? (Endret dato: 04.02.2022)

Nei. Kunder uten AMS-måler vil få utbetalt strømstøtte basert på det samme forbruket som blir brukt for å fakturere deg for nettleie og strøm i den gjeldende måneden.

Vi bruker mer enn 5000 kWh i måneden, hva skjer med forbruket over 5000? (Endret dato: 04.02.2022)

Du må betale for all strømmen du bruker i henhold til den strømavtalen du har inngått.

Du får imidlertid utbetalt støtte for forbruk opp til 5 000 kWh per måned. Forbruk over 5000 kWh per måned vil ikke bli kompensert i henhold til dagens ordning.

Dekkes strømutgiftene for hytta? (Endret dato: 20.01.2022)

Nei. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næring. Ved tvil skal man legge informasjon som fremgår av matrikkelen til grunn.

Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen. Du da dokumentere at du har fått dispensasjon fra kommunen. Denne dokumentasjonen må legges frem for nettselskapet. Du må selv ta kontakt med nettselskapet for å få støtte. 

Dersom jeg får penger utbetalt, når kommer disse inn på min konto?

Støtten blir utbetalt rundt samme tidspunkt som forfallsdatoen på fakturen.

Hva om man eier to boliger? Dekkes begge eller kun den ene?

Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får man kompensasjon for begge. Det samme gjelder om du eier flere enn to. 

Hvor mange husholdninger har et forbruk under 5 000 kWh i måneden?

Tall fra Elhub viser at i desember 2020 hadde omtrent 42 000 av 2 464 000 målepunkter kategorisert som husholdninger, et forbruk på over 5 000 kWh. Det betyr at i desember 2020 ville 93 prosent av husholdningene ha et lavere forbruk enn taket for kompensasjonsordningen.

Er støttebeløpet skattepliktig?

Nei, støttebeløpet er ikke skattepliktig. 

Jeg driver med landbruk, men har også husholdningsforbruk knyttet til dette målepunktet. Hvilken støtte har jeg rett på? (Endret dato: 09.03.2022)

Dersom du har både husholdnings- og næringsforbruk bak et felles målepunkt, og det dominerende forbruket er husholdningsforbruk, skal du være registrert som husholdningskunde og være omfattet av støtteordningen for husholdninger for forbruk inntil 5 000 kWh per måned. Det er nettselskapet som betaler ut denne stønaden.

 • Er næringsforbruket som kommer i tillegg til husholdningsforbruket knyttet til aktiv jordbruks- eller veksthusproduksjon, vil Landbruksdirektoratet utbetale støtte for forbruk over 5 000 kWh per måned.
 • Er næringsforbruket som kommer i tillegg til husholdningsforbruket knyttet til annen næring enn aktiv jordbruks- eller veksthusproduksjon, er forbruket over 5 000 kWh per måned ikke omfattet av noen støtteordning.  

Dersom du har både husholdnings- og næringsforbruk bak et felles målepunkt, og det dominerende forbruket er næringsforbruk (jordbruks- eller veksthusproduksjon), er alt forbruket omfattet av støtteordningen for jordbruks- eller veksthusproduksjon. Det er Landbruksdirektoratet som betaler ut denne stønaden. Spørsmål om ordningen må du rette til Landbruksdirektoratet. 

Jeg driver med landbruk og har fått fratrekk for 5 000 kWt fra Landbruksdirektoratet, men ikke mottatt støtte for min husholdning fra nettselskapet. Hva gjør jeg? (Endret dato: 09.03.2022)

Landbruksdirektoratet trekker fra 5 000 kWh for kunder de har informasjon om at er husholdningskunder. Dersom det dominerende strømforbruket bak måleren din går til husholdningsforbruk, skal du være registrert som husholdningskunde hos nettselskapet. Hvis du mener du er en husholdningskunde, men ikke har mottatt støtte for inntil 5 000 kWh må du ta kontakt med nettselskapet. Ved uenighet mellom deg og nettselskapet om rett til å bli omfattet av ordningen, kan du klage til Reguleringsmyndigheten for energi.  

Dersom strømforbruket bak måleren din både går til husholdningsforbruk og til jordbruks- eller veksthusproduksjon, men det dominerende forbruket går til jordbruks- eller veksthusproduksjon, har du ikke rett på støtte fra nettselskapet.  Om du likevel har fått fratrekk i støtte for 5000 kWt fra Landbruksdirektoratet, kan du sende klage til Landbruksdirektoratet. 

For boligselskaper

Hva er et boligselskap?

I forbindelse med utbetaling av strømstøtte, er boligselskap definert som en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke seksjonerte boligsameier.

Trenger mitt boligselskap søke om å få strømstøtte?

Boligselskapet trenger ikke søke om å få utbetalt støtte. Støtten utbetales automatisk av nettselskapet, uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale dere har.

Strømstøtten vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Hvis summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til bankkonto dersom dere har separat faktura for nettleie og strøm, eller trukket fra strømregningen dersom dere har felles faktura for nettleie og strøm.

Hvordan beregnes strømstøtten til mitt boligselskap? (Endret dato: 04.02.2022)

Boligselskapene mottar støtte for felles strømforbruk nettselskapet har registrert på boligselskapets målepunkt. Dette omfatter ikke forbruk målt av beboernes egne målere.

Boligselskapene har et ansvar for selv å kontrollere om de har fått utbetalt for mye støtte. Om det er tilfellet, har de en rapporteringsplikt til nettselskapet.

Boligselskapet må rapportere om mer enn 20 % av oppvarmet areal benyttes av andre en boligselskapets husholdninger.

Boligselskapet må rapportere om deres samlede husholdningsforbruk er høyere enn 5 000 kWh per boenhet per måned. Forbruk målt av boenhetens egen strømmåler kommer i tillegg.

Nettselskapet justerer støttebeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer.

Hva slags forbruk dekker forskriften om fellesforbruk i boligselskap? (Endret dato: 04.02.2022)

Forskriften gir boligselskaper rett til å motta støtte for husholdningsforbruk målt av boligselskapets felles strømmåler. Dette er eksempelvis strømforbruk til oppvarming, varmtvann og vaskekjeller. Det omfatter også oppvarming av fellesområder, garasjeanlegg, heis og beboernes lading av elbil m.m. 

Det er satt et forbrukstak for stønaden på 5000 kWh per måned per boenhet bak målepunktet. Boligselskapet har en plikt til å rapportere til nettselskapet når deres samlede husholdningsforbruk er høyere enn 5 000 kWh per boenhet per måned.

Hva slags forbruk dekker ikke forskriften om fellesforbruk i boligselskap? (Endret dato: 04.02.2022)

Forskriften gir ikke boligselskaper rett til å motta støtte for forbruk som ikke kategoriseres som husholdningsforbruk. Dette kan være forbruk til næringsvirksomhet som for eksempel butikklokaler, tjenestelokaler og annen type virksomhet.

Boligselskapet har en plikt til å rapportere til nettselskapet når annet forbruk enn husholdningsforbruk utgjør mer enn 20 prosent av forbruket.

Hvilket ansvar har boligselskapene selv? (Endret dato: 04.02.2022)

Boligselskapene har et ansvar for selv å kontrollere om de har fått utbetalt for mye støtte. Om det er tilfellet, har de en rapporteringsplikt til nettselskapet.

Boligselskapet må rapportere om mer enn 20 % av oppvarmet areal benyttes av andre en boligselskapets husholdninger.

Boligselskapet må rapportere om deres samlede husholdningsforbruk er høyere enn 5 000 kWh per boenhet per måned. Forbruk målt av boenhetens egen strømmåler kommer i tillegg.

Nettselskapet justerer støttebeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer.

Hva skal boligselskapene sende inn av informasjon om de har fått utbetalt for mye støtte? (Endret dato: 04.02.2022)

Boligselskapene skal rapportere en prosentsats til nettselskapet som angir korrekt støtteberettigede forbruk, tatt hensyn til forbruk til næring og forbruk per boenhet per måned.

Se i tillegg på nettselskapet sine nettsider for informasjon om hvilken ytterligere informasjon dere trenger å rapportere inn.

Hva skjer hvis vi ikke melder ifra om at boligselskapet har fått utbetalt for mye støtte?

Reguleringsmyndigheten for energi kan kreve at boligselskapet utleverer informasjon som er relevant for å vurdere om det er utbetalt for mye støtte. 

Reguleringsmyndigheten for energi kan kreve stans i utbetalingen av støtte eller kreve hel eller delvis tilbakebetaling av utbetalt stønad, dersom boligselskapet nekter å utlevere informasjon eller urettmessig har mottatt stønad.

 

Hvordan skal fjernvarmebedrifter forholde seg til den nye ordningen?

I energiloven § 5-5 er det bestemmelser om prisregulering av fjernvarme som er koblet opp mot prisen for elektrisk oppvarming.

Fjernvarmeselskapene som leverer energi til kunder med tilknytningsplikt er omfattet av denne prisreguleringen, og skal derfor ta hensyn til støttesatsen for høy strømpris når de beregner sine priser for husholdningskunder.

Hva er status for håndtering av kompensasjon overfor fjernvarmebedrifter?

Fjernvarmeselskapene vil ikke få refundert redusert inntekt som følge av strømstøtteordningen.  

Vårt boligselskap er fjernvarmekunde – Er vårt forbruk av fjernvarme omfattet av ordningen? (Endret dato: 08.06.2022)

Prisen for fjernvarme reduseres for fjernvarmekundene som er tilknyttet fjernvarmeanlegg med konsesjon. 

Fjernvarmebedrifter er påbudt å ikke la sine priser for fjernvarme overgå strømprisene for disse kundene. Disse fjernvarmebedriftene skal ta hensyn til støttesatsen for høy strømpris når de beregner sine priser for husholdningskunder, dette gjelder også for boligselskap med husholdningsforbruk.

Dekkes elbillading i boligselskaper av strømstøtteordningen? (Endret dato: 06.04.2022)

Elbillading regnes som husholdningsforbruk. Dersom forbruket er registrert på boligselskapets målepunkt vil det dekkes av ordningen. Dette gjelder også dersom tjenesteleverandører er registrert som strømkunde på boligselskapets måler.

Omfattes frittstående energianlegg av strømstøtteordningen? (Endret dato: 06.04.2022)

Forbruk knyttet til energianlegg organisert som frittstående tingsrettslige sameier, aksjeselskap, samvirkeforetak eller foreninger utenfor boligselskapet, er ikke inkludert i strømstøtteordningen. Dette gjelder også frittstående energianlegg som er eid av flere husholdninger eller flere boligselskap. 

For nettselskaper

Strømstøtteordningen forlenges. Utbetalinger og sluttoppgjør utføres på vanlig måte (Endret dato: 08.04.2022)

Strømstøtteordningen forlenges til og med mars 2023. Nettselskapene skal utbetale støtte til kunder som sluttavregnes på vanlig måte. 

Hvilken pris skal legges til grunn for utbetaling av strømstøtte til kunder som flytter og får sluttavregning før måneden er over?

Nettselskapene skal bruke forrige måneds gjennomsnittspris når de beregner strømstøttebeløpet til kunder som flytter og får sluttavregning før måneden er over.

Hvilken nærings- og forbrukskode skal benyttes for boligselskaper? (Endret dato: 04.02.2022)

Det er ikke regler som angir hvordan et boligselskap skal registreres i nettselskapenes systemer.

Vi anbefaler imidlertid nettselskapene om å registrere boligselskaper med næringskode 68.201 (Borettslag) sammen med forbrukskode 35 (Husholdning).

Gjelder støtten per målepunkt?

Ja, støtten gjelder per målepunkt som forsyner husholdninger. 

Målepunkt knyttet til fritidsboliger og næringsvirksomhet er ikke omfattet av støtteordningen.

Hvor blir støttesatsen publisert?

Støttesatsen for de enkelte prisområdene blir publisert på RME sine nettsider siste dag i hver måned.

Hva skal stå på fakturaen til kunden?

På egen fakturalinje skal det stå: "Midlertidig stønad for ekstraordinære strømutgifter". Dersom det ikke er plass til dette på fakturaen skal det stå: "Midlertidig strømstønad".  

Hvilke krav er det til faktura som nettselskapene sender til RME? (Endret dato: 04.02.2022)

Nettselskapene kan sende samlet eller separat faktura for månedlig kompensasjon til hhv. Husholdninger og boligselskap. Ved samlet faktura skal kompensasjon til husholdninger og boligselskap fremgå av ulike fakturalinjer. RME må ha mottatt faktura minimum 10 dager før forfallsdato.

Nettselskapene skal sende faktura til RME som EHF, og denne må inneholde disse elementene:

Vår bedrift er registrert i ELMA-registeret på vanlig måte. 

Adressen er: Norges vassdrags- og energidirektorat NO970205039 

 • Beløp (ekskl. MVA) 
 • Forfallsdato 
 • Referanse hos RME: «Kompensasjonsordning husholdninger» 
 • Antall målepunkter som omfattes av faktura skal oppgis 
 • Periode utbetalingen gjelder for skal oppgis

Fakturaadresse:  

NVE 
Fakturamottak DFØ 
Postboks 4746 Torgarden 
7468 Trondheim 

Hva kreves av dokumentasjon på støttebeløpet på faktura som sendes til RME? (Endret dato: 04.02.2022)

Nettselskapet sender aggregert faktura (se krav til faktura over) for alle utbetalingene den gjeldende måneden til RME. 

Nettselskapene må imidlertid kunne dokumentere hver enkelt utbetaling, slik at RME kan føre tilsyn med ordningen. 

Denne dokumentasjonen må inneholde: 

 • Målepunkt ID 
 • Fra – til dato 
 • Forbruk 
 • Kompensasjonsbeløp 
 • Sluttbrukergruppe
 • Ev andre variable brukt i utvelgelse av mottakere av kompensasjon. 

Nettselskapene må være forberedt på å gi denne informasjonen på kort varsel. Vi vil gi nærmere retningslinjer for hvordan fakturagrunnlag skal sendes til RME.

Skal nettselskapene sende faktura til RME inklusive mva?

Strømstøtten betales ut uten mva. Faktura nettselskapet sender til RME skal derfor heller ikke inkludere mva.  

Regningen som skal sendes til RME er summen av utbetalinger for hver måned. Nettselskaper i fylker som ikke er fritatt mva på strøm, vil utbetalingene være 25 prosent høyere enn i fylkene som er fritatt mva. 

Skal spotprisen som brukes til å beregne støttesatsen være eksklusive mva.?

Ja, spotprisen som brukes for å beregne støttesatsen vil være eksklusive mva.  

Støttesatsen beregnes som differansen mellom det aritmetiske gjennomsnittet av timeprisene i det aktuelle prisområdet og terskelprisen på 70 øre/kWh. Dette er priser uten mva.  

For kunder som ikke er fritatt mva skal differansen multipliseres med 1,25 for å ta hensyn til at kundene betaler mva på sitt strømforbruk. I fylkene Nordland, Troms og Finnmark, som har fritak fra å betale mva på strøm, blir ikke differansen multiplisert med 1,25.

Skal støtten faktureres ekskl. eller inkl. mva.?

Støtten skal være uten mva, og den vil ikke ha innvirkning på mva-regnskapet til nettselskapet.  

Kan nettselskapene sende faktura til RME for de kostnader de får i forbindelse med ordningen?

Nei. Dette er merkostnader som alle nettselskap har og som vil komme inn i inntektsrammegrunnlaget fremover i tid. 

Kommer det krav til hvordan nettselskapene skal informere sine kunder?

Det vil ikke bli regulert hvordan nettselskapene skal gjøre dette. Vi anbefaler likevel at nettselskapene på sine nettsider gir god informasjon om støtteordningen. Dette gjelder spesielt hvordan kundene kan henvende seg hvis de mener at de ikke har fått støtte de har krav på.

Om strømstøtten overgår kostnadene til nettleie, skal beløpet utbetales eller legges som en fordring på kundenes konto? (Endret dato: 04.02.2022)

Er støttebeløpet til en kunde større enn nettleien den gjeldende måneden, skal kunden få beløpet utbetalt. Utbetaling av små beløp kan skje etter nettselskapets standard rutine.

Ved gjennomfakturering vil støttebeløpet komme som fradrag på fakturaen fra kraftleverandøren.

Hva med de kundene som flytter midt i en måned?

De vil få kompensasjon både for forbruket de har på stedet de flytter fra, og for forbruket på stedet de flytter til. I noen tilfeller kan derfor én kunde som flytter ha høyere månedlig forbruk enn 5 000 kWh, og få støtte for dette som følge av flyttingen. 

Hvordan håndtere uenighet om kunder er berettiget støtte?

Dersom det er uenighet om forbruket i boligen er husholdningsforbruk, skal nettselskapet legge informasjon om boligtypen som går frem av matrikkelen til grunn. Er boligen registrert som fritidsbolig i matrikkelen får kunden ikke støtte. Kommer ikke kunde og nettselskap til enighet kan kunde klage til RME. 

Må man vente på oppdatert matrikkelverdi hos kommunen før man oppdaterer for kunden?

Dersom matrikkelverdi ikke er oppdatert av kommunen, kan nettselskapet plassere kunden i riktig kategori i sine systemer etter beste skjønn.

Hvis en bedriftskunde har flere målere og noen av disse går under husholdning, vil da kun husholdning bli med i løsningen?

Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett på støtte. Med rettmessig registrert som husholdningskunde menes at hoveddelen av bruken bak målepunktet er knyttet til husholdningsformål. Dette gjelder også når næringskunder er registrert som kunde på målepunktet.

Blir boliger med minusmålere dekket av ordningen?

Det er måleren registrert hos nettselskapet som avgjør om man dekkes av ordningen eller ikke. Dersom hoveddelen av forbruket er husholdningsforbruk vil man dekkes av ordningen.

Minusmåler knyttet til utleiedel vil ikke dekkes av ordningen, fordi en slik måler ikke er knyttet til nettselskapet. 

Vil feil i nettselskapenes systemer bli gjenstand for en revisjon i etterkant?

Nettselskapene tar utgangspunkt i systemene og kategoriseringen av kunder de har i dag. Kunder kan kontakte nettselskapene og melde om at deres målepunkt er feil registrert. Ved feilregistreringer skal nettselskapene korrigere og sende ut ny faktura.  

Se svar om hvordan håndtere uenighet, dersom kunde og nettselskapet ikke kommer til enighet. 

Hvordan kan man sjekke hva en bolig er registrert som i matrikkelen?

Alle boliger som er registrert som "Bolig" i matrikkelen er berettiget kompensasjon. Eneste unntak er fritidsboliger. Mer konkret gjelder unntaket alle bygningstyper registrert som "16 - Fritidsboliger", samt "17 - Koie, seterhus o.l." og "182 - Garasje, uthus, anneks knyttet til fritidsbolig". 

 

For å sjekke hva en bolig er registrert som i matrikkelen kan man gå til: Se eiendom (kartverket.no). Du finner også en oversikt over standard bygningstyper i matrikkelen på SSB sine nettsider: Standard for bygningstype / Matrikkelen (ssb.no)

Kan nettselskapet motregne strømstøtte til gode med gammel utestående nettleie? (Oppdatert: 21.01.2022)

Nei. Nettselskapene kan ikke motregne strømstøtte som overstiger nettleien med tidligere ubetalte krav på nettleie. Slike krav må inndrives på vanlig måte.