Publisert 10.12.2015 , sist oppdatert 22.05.2024

Smarte strømmålere (AMS)

Alle strømkunder er pålagt å installere en smart strømmåler (AMS). Nettselskapene er ansvarlige for installasjon og drift av målerne.

Smarte målere er et ledd i en nødvendig modernisering av strømnettet.

Målerne gjør at vi blant annet får 

 • timevis registrering av strømforbruket
 • automatisk avlesning av målere.
 • korrekt avregning
 • enklere bytte av kraftleverandør

De nye målerne er også et svært nyttig verktøy for nettselskapene. Mer informasjon om hva som skjer i strømnettet nærmest kundene, gjør at nettselskapene kan drifte nettet mer effektivt enn i dag. Lavere driftskostnader vil over tid føre til at nettleien blir lavere enn den ellers ville ha vært. 

Dette er eksempler på hva nettselskapene kan oppnå med smarte målerne:

 • færre feil og strømavbrudd i overføringsnettet
 • hurtigere lokalisering og oppretting av feil
 • færre jordfeil/økt personsikkerhet
 • færre spenningsavvik

Innføring av nye målere ble forskriftsfestet i 2011. Før dette hadde over 30 nettselskap helt eller delvis erstattet målerparken med digitale målere. Å ta i bruk tilgjengelig teknologi i strømnettet, er like naturlig som at vi digitaliserer andre områder i samfunnet. 

Det har i flere år vært krav om at store strømkunder med forbruk over 100 000 kWh skal ha smarte strømmålere.

Du kan få informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Alle strømmålerne er utstyrt med en fysisk utgang, kalt HAN-porten (Home Area Network). Gjennom å koble seg til HAN-porten, vil du få tilgang til informasjon om ditt eget strømforbruk.

HAN-porten vil være stengt når den nye måleren installeres, og den vil bare åpnes når du som kunde ber om det.

Etter 1. januar 2019 skal nettselskapene kunne åpne HAN-porten på forespørsel fra kunden. RME vil følge opp HAN-porten, med mål om å avverge ytterligere utsettelser.

Gjennom HAN-porten vil du kunne få detaljert informasjon om

 • strømforbruk i øyeblikket (effektuttak)
 • strømforbruket siste time
 • spenningsnivå
 • overskuddskraft (fra f.eks solcelleanlegg) som mates inn i nettet (plusskunder)

Informasjonen vil oppdateres minst hvert tiende sekund. Informasjonen vil kun være tilgjengelig for kunden, verken nettselskap, kraftleverandører eller tjenesteleverandører har leseadgang til HAN-porten. Disse, og eventuelt andre aktører, kan kun få tilgang til disse dataene etter avtale med kunden.

Du må selv kjøpe utstyr for å koble seg til HAN-porten. Slikt utstyr vil etter hvert bli gjort tilgjengelig i det åpne markedet (butikker o.l.). Informasjonen fra HAN-porten kan du, om du ønsker det, bruke inn i styrings- eller informasjonssystemer for å tilpasse strømforbruket sitt, slik at du kan få lavere nettleie og/eller strømregning. Etter hvert kan det tenkes at det kommer forskjellige tilbud fra aktører som tilbyr tjenester basert på informasjon fra HAN-porten. Disse kan være nyttige for forbrukeren, men du bør også være oppmerksom på at du da gir fra deg detaljert informasjon om strømforbruket ditt.

Smart strømmålere avgir ikke farlig stråling

Smarte strømmålere gir ikke farlig stråling, skriver Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet på sine nettsider.

 

I de fleste tilfellene sendes data fra målerne via et eget radionettverk, men også mobilnett, fiber eller strømnettet brukes i en del tilfeller.

Forskriften som stiller krav om at nettselskapene skal installere AMS hos alle, åpner for fritak fra installasjon i enkelte tilfeller. For å få et fritak, må kunden legge frem attest fra lege eller psykolog som dokumenterer at han eller hun opplever vesentlige helseplager som følge av installasjonen. Fritaket innebærer at kommunikasjonsmodulen i AMS-måleren blir fjernet eller deaktivert. Privatkunder med gyldig fritak kan ikke kreve å få beholde gammel måler.

Du kan kun få fritak for installasjon av AMS med aktiv kommunikasjonsmodul i egen bolig og fritidsboliger. Det gis ikke fritak til næringsvirksomhet. Personer som har fått fritak, kan ikke kreve at boliger tilhørende naboer, familie eller andre også skal unntas installasjon av ny strømmåler. Du kan ikke få fritak fra installasjon av AMS-måler fordi du ønsker å ta hensyn til personer som ikke bor i boligen.

 

 

 

Antall kunder som får installert AMS-måler

Det er omtrent 2,9 mill. målepunkt (strømmålere) i landet. I utgangspunktet skal det installeres AMS-målere i alle disse punktene. Av disse 2,9 mill. utgjør husholdninger og fritidsboliger omtrent 2,5 mill. målepunkt.

Er den nye strømmåleren nøyaktig?

Alle nye el-målere er underlagt en kontrollordning som oppfyller kravene i Justervesenets regelverk.

Det er produsentenes ansvar å se til at målerne oppfyller disse kravene, men Justervesenet holder oppsyn med dette.

Alle AMS-målere må typegodkjennes før de kan tas i bruk.

Godkjente målere kontrolleres periodisk basert på statistiske utvalg. Ved avvik fra nøyaktighetskravene må alle AMS-målere i samme gruppe skiftes ut.

Om du har inntrykk av at strømregningen har økt etter at strømmåleren er skiftet ut, kan dette ha en naturlig forklaring. Om du ikke har avlest den gamle måleren riktig, vil den avleses av installatøren og avvik fra tidligere stipulert forbruk tas igjen på ny regning. En annen forklaring kan være at din gamle mekaniske måler rett og slett målte for lite. De nye målerne er uansett mer presise enn de gamle. Har du spørsmål om strømregningen etter å ha fått ny måler kan du henvende deg til nettselskapet ditt.

Feilmåling av strømforbruk

AMS skal benyttes for å måle riktig timeforbruk av strøm, og dette skal tilrettelegge for korrekt avregning for sluttbrukeren. Nettselskapene har stort sett god kontroll over sine målinger, men feil kan skje. Det er derfor viktig at eventuelle feilmålinger avdekkes så raskt som mulig, slik at sluttbrukeren får korrigert sin strømavregning.   

Nettselskapene har fått erfaring med at forbruket til kundene med AMS blir målt og rapportert riktig. Det er derfor rimelig å forvente at nettselskapene har etablert gode rutiner for å håndtere sin AMS-måleverdikjede. Avregningsforskriften har en bestemmelse om eventuell feilmåling av strømforbruk. Hvis et nettselskap oppdager feilmåling etter seks måneder, så kan ikke nettselskapet kreve etterbetaling fra sluttbrukeren. Bestemmelsen beskytter sluttbrukeren, og den gir nettselskapene et tydelig økonomisk insentiv til å ha kontroll over måleverdikjeden.

AMS og plusskunder

En plusskunde er en sluttkunde som også produserer strøm (f.eks. solcelleanlegg), som tidvis overstiger eget forbruk.

Produsert kraft som plusskunden ikke selv bruker kan mates inn i nettet og selges.

AMS-måleren måler hvor mye egenprodusert kraft en kunde mater inn i nettet, noe som er nødvendig for at kunden skal kunne selge kraften til andre.

Hvilken informasjon sendes ut automatisk?

Målerne sender timesbaserte målinger, altså hvor mye som forbrukes hver time, til nettselskapet. Nettselskapet deler disse målingene med kundens kraftleverandør. Nettleie og strømregning baseres altså på disse målingene. Denne informasjonen kan ikke deles med andre uten kundens samtykke.

Nettselskapene kan også få informasjon fra måleren f.eks. om strømbrudd, jordfeil, eller problemer med spenningskvaliteten.

Tlf: 45 97 55 60

Legg gjerne igjen beskjed om vi ikke kan svare akkurat når du ringer, så ringer vi tilbake.

Kontaktskjema for henvendelser og klager om AMS (altinn)

Investeringskostnadene for AMS omfatter prosjektering, kjøp og installasjon av AMS-måler, kommunikasjonsløsning, og sentralt innsamlings- og databehandlingssystem. Investeringene finansieres av nettselskapene og dekkes gjennom økt nettleie som betales av alle nettkunder. Du skal derfor ikke betale noe direkte når måleren din skiftes ut.

Noen nøkkeltall
Investeringskostnad totalt for landet 10 mrd. kr.
Investeringskostnad i snitt per husholdning 3.500 kr
Økt nettleie vil være i størrelsesorden 300 kr i året per husholdning

Bruk av måledata som registreres av AMS er bl.a. underlagt personopplysningsloven.

Dette innebærer at nettselskap og kraftleverandør kun kan bruke de persondata som er nødvendig for å fakturere kunden.

Utover det ovenstående har kunden råderett over og kan bestemme hvem som får tilgang til egne data.

Nettselskapet kan ikke lagre data om kunden lenger enn 3 år.

Notat med mer informasjon om personvern og AMS: Du bestemmer hvem som skal få data fra smarte strømmålere

AMS og personvern omtales på Datatilsynets nettsider: Automatisk strømmåling

AMS-måleren har en funksjonalitet for å kunne fjerninnkoble og –utkoble strømmen. Denne funksjonaliteten legger til rette for at kunder med nytegnede avtaler eller ved avtaleopphør, hurtig og enkelt kan kobles til eller fra nettet, uten behov for besøk av personell fra nettselskapet. Dette vil være kostnadsbesparende. Ut over dette legger funksjonaliteten til rette for tilleggstjenester, som at nettselskap kan tilby sesongvis inn- og utkobling av strøm for fritidsboliger med mer. I tillegg vil funksjonaliteten muliggjøre mer skånsom fordeling av strøm i en rasjoneringssituasjon. For eksempel kan nettselskapene unngå å måtte koble ut hele områder, og heller gi alle forbrukere tilgang til en begrenset mengde strøm inntil situasjonen er løst.

Kun nettselskapet skal kunne fjerninnkoble og –utkoble strømmen. Utkobling vil kun være tillatt etter avtale med kunden, eller ved helt spesielle tilfeller. For å sikre denne funksjonaliteten fra utilsiktet bruk, har NVE forskriftsfestet at nettselskapene skal sikre AMS mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner, og publisert en veileder til sikkerhet i AMS. NVE følger også opp nettselskapene med stedlig tilsyn.