Publisert 17.08.2022 , sist oppdatert 31.08.2023

Strømstøtte for husholdninger

Her har vi samlet vanlige spørsmål og svar om strømstøtte for husholdninger.

Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til støtte. Med dette menes at hoveddelen av bruken bak målepunktet er knyttet til husholdningsformål. Dette gjelder også når næringskunder er registrert som kunde på målepunktet.

Du får bare støtte i de timene der elspotprisen i ditt prisområde er høyere enn 70 øre/kWh (terskelverdi). I disse timene får du støtte for 90 % av beløpet over 70 øre/kWh (kompensasjonsgrad). Det tas hensyn til merverdiavgift i de prisområdene hvor kundene betaler det. Da legges det til 25 % på støttesatsen.   

Støttesatsene beregnes time for time basert på følgende formel: 

(elspotpris i prisområdet hvor kunden er tilknyttet – 70) * 0,9 * 1,25

For kundene som er fritatt mva: 

(elspotpris i prisområdet hvor kunden er tilknyttet – 70) * 0,9  
 

Støttesatsene time for time publiseres på våre nettsider. Du finner støttesatsene her.
 

Siden strømstøtten beregnes time for time, vil støtten du mottar avhenge av når du bruker strøm. Bruker du strøm når prisen er under 70 øre/kWh vil du ikke motta støtte disse timene. Bruker du derimot strøm når prisen er over 70 øre/kWh vil du motta støtte for det forbruket. Derfor kan to kunder med samme månedlige forbruk, men med ulik forbruksprofil få ulikt støttebeløp for måneden.

Du trenger ikke søke om å få utbetalt støtte. Støtten utbetales automatisk av nettselskapet, uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale du har.  

Strømstøtten vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Hvis summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto dersom du har separat faktura for nettleie og strøm, eller trukket fra strømregningen dersom du har felles faktura for nettleie og strøm.  

Du får utbetalt støtte selv om du har fastprisavtale. Strømstøtten er uavhengig av strømleverandør og strømavtale.  

Selv om fastprisavtalen er lavere enn støttesatsen, skal det mye til før du får betalt for å bruke strøm. Det er fordi du betaler energileddet i nettleien i tillegg til strømpris. For for eksempel Elvia sine kunder i Oslo og Viken vil energileddet inkl. avgifter være 48,20 øre/kWh i mai-desember 2022. 

Å bytte strømleverandør påvirker ikke utbetalingen av strømstøtte. 

Ta kontakt med ditt nettselskap dersom du har byttet strømleverandør og ikke har mottatt støtte for hele måneden. 

Du betaler ikke avgifter på strømstøtten du får utbetalt. Det står imidlertid i strømstønadsloven at det skal tas hensyn til mva når man regner ut støttebeløpet. Dette er løst ved å legge til 25 % på støttesatsene for de områdene hvor kundene ikke er fritatt mva på strøm. På den måten tar strømstøtten hensyn til om du betaler mva på strømmen eller ikke. 

Innbyggere i Nordland og Troms og Finnmark er fritatt fra å betale mva på strøm. I prisområdene som dekker disse fylkene blir det ikke lagt til 25% på støttesatsene. 

Nei. Kunder uten AMS-måler vil få utbetalt strømstøtte basert på det samme forbruket som blir brukt for å fakturere deg for nettleie og strøm i den gjeldende måneden. 

Du må betale for all strømmen du bruker i henhold til den strømavtalen du har inngått. 

Du får strømstøtte for de første 5000 kWh med strømforbruk per måned. Du får ikke støtte for forbruket over 5000 kWh.  

Nei. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næring. Ved tvil skal man legge informasjon som fremgår av matrikkelen til grunn. 

Kunder som bor fast i fritidsbolig har rett på støtte dersom de kan vise til enten midlertidig eller varig bruksendringstillatelse til boligformål, eller dersom det fremgår av Folkeregisteret har de er og har vært bostedsregistrert på nåværende adresse senest 18. januar 2023. Du må selv ta kontakt med nettselskapet og fremlegge nødvendig informasjon for å få støtte.  

Dersom du kan vise til midlertidig eller permanent bruksendringstillatelse har du rett på støtte fra og med vedtaksdato. Om du kan vise til at du er og har vært bostedsregistrert på nåværende adresse senest 18. januar 2023 har du rett på støtte fra og med 1. september 2022. 

 

Støtten blir utbetalt rundt samme tidspunkt som forfallsdatoen på fakturen. 

Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får man kompensasjon for begge. Det samme gjelder om du eier flere enn to. 

Tall fra Elhub viser at i desember 2020 hadde omtrent 42 000 av 2 464 000 målepunkter kategorisert som husholdninger, et forbruk på over 5 000 kWh. Det betyr at i desember 2020 ville 93 prosent av husholdningene ha et lavere forbruk enn taket for kompensasjonsordningen. 

Nei, støttebeløpet er ikke skattepliktig. 

Du finner informasjon om månedlig forbruk og støttebeløp på fakturaen din. Støttesatsene time for time publiseres på våre nettsider

Dersom du har både husholdnings- og næringsforbruk bak et felles målepunkt, og det dominerende forbruket er husholdningsforbruk, skal du være registrert som husholdningskunde og være omfattet av støtteordningen for husholdninger for forbruk inntil 5 000 kWh per måned. Det er nettselskapet som betaler ut denne stønaden. 

Er næringsforbruket som kommer i tillegg til husholdningsforbruket knyttet til aktiv jordbruks- eller veksthusproduksjon, vil Landbruksdirektoratet utbetale støtte for forbruk over 5 000 kWh per måned. 

Er næringsforbruket som kommer i tillegg til husholdningsforbruket knyttet til annen næring enn aktiv jordbruks- eller veksthusproduksjon, er forbruket over 5 000 kWh per måned ikke omfattet av noen støtteordning.   

Dersom du har både husholdnings- og næringsforbruk bak et felles målepunkt, og det dominerende forbruket er næringsforbruk (jordbruks- eller veksthusproduksjon), er alt forbruket omfattet av støtteordningen for jordbruks- eller veksthusproduksjon. Det er Landbruksdirektoratet som betaler ut denne stønaden. Spørsmål om ordningen må du rette til Landbruksdirektoratet. 

Landbruksdirektoratet trekker fra 5 000 kWh for kunder de har informasjon om at er husholdningskunder. Dersom det dominerende strømforbruket bak måleren din går til husholdningsforbruk, skal du være registrert som husholdningskunde hos nettselskapet. Hvis du mener du er en husholdningskunde, men ikke har mottatt støtte for inntil 5 000 kWh må du ta kontakt med nettselskapet. Ved uenighet mellom deg og nettselskapet om rett til å bli omfattet av ordningen, kan du klage til Reguleringsmyndigheten for energi.   

Dersom strømforbruket bak måleren din både går til husholdningsforbruk og til jordbruks- eller veksthusproduksjon, men det dominerende forbruket går til jordbruks- eller veksthusproduksjon, har du ikke rett på støtte fra nettselskapet.  Om du likevel har fått fratrekk i støtte for 5000 kWt fra Landbruksdirektoratet, kan du sende klage til Landbruksdirektoratet.