Publisert 17.08.2022 , sist oppdatert 19.03.2023

Strømstøtte for boligselskaper

Her har vi samlet vanlige spørsmål og svar om strømstøtte for boligselskaper.

Hva er et boligselskap?

I forbindelse med utbetaling av strømstøtte, er boligselskap definert som en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke seksjonerte boligsameier. 

Trenger mitt boligselskap å søke om å få strømstøtte?

Boligselskapet trenger ikke søke om å få utbetalt støtte. Støtten utbetales automatisk av nettselskapet, uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale dere har. 

Strømstøtten vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Hvis summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til bankkonto dersom dere har separat faktura for nettleie og strøm, eller trukket fra strømregningen dersom dere har felles faktura for nettleie og strøm. 

Hvordan beregnes strømstøtten til mitt boligselskap? (endret dato: 04.02.2022)

Boligselskapene mottar støtte for felles strømforbruk nettselskapet har registrert på boligselskapets målepunkt. Dette omfatter ikke forbruk målt av beboernes egne målere. 

Boligselskapene har et ansvar for selv å kontrollere om de har fått utbetalt for mye støtte. Om det er tilfellet, har de en rapporteringsplikt til nettselskapet. 

Boligselskapet må rapportere om mer enn 20 % av oppvarmet areal benyttes av andre en boligselskapets husholdninger. 

Boligselskapet må rapportere om deres samlede husholdningsforbruk er høyere enn 5 000 kWh per boenhet per måned. Forbruk målt av boenhetens egen strømmåler kommer i tillegg. 

Nettselskapet justerer støttebeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer. 

Hva slags forbruk dekker forskriften om fellesforbruk i boligselskap? (endret dato: 04.02.2022)

Forskriften gir boligselskaper rett til å motta støtte for husholdningsforbruk målt av boligselskapets felles strømmåler. Dette er eksempelvis strømforbruk til oppvarming, varmtvann og vaskekjeller. Det omfatter også oppvarming av fellesområder, garasjeanlegg, heis og beboernes lading av elbil m.m.  

Det er satt et forbrukstak for stønaden på 5000 kWh per måned per boenhet bak målepunktet. Boligselskapet har en plikt til å rapportere til nettselskapet når deres samlede husholdningsforbruk er høyere enn 5 000 kWh per boenhet per måned. 

Hva slags forbruk dekker ikke forskriften om fellesforbruk i boligselskap? (endret dato: 04.02.2022)

Forskriften gir ikke boligselskaper rett til å motta støtte for forbruk som ikke kategoriseres som husholdningsforbruk. Dette kan være forbruk til næringsvirksomhet som for eksempel butikklokaler, tjenestelokaler og annen type virksomhet. 

Boligselskapet har en plikt til å rapportere til nettselskapet når mer enn 20 % av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger.  

Hvilket ansvar har boligselskapene selv? (endret dato: 01.09.2022)

Boligselskapene har et ansvar for selv å kontrollere om de har fått utbetalt for mye støtte. Om det er tilfellet, har de en rapporteringsplikt til nettselskapet. 

Boligselskap med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må rapportere hvis mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger. Rapporteringen skal angi hvor stor andel av oppvarmet areal som benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger. 

Boligselskapet må rapportere om deres samlede husholdningsforbruk er høyere enn 5 000 kWh per boenhet per måned. Forbruk målt av boenhetens egen strømmåler kommer i tillegg. 

Rapportering til nettselskapet skal skje uten ugrunnet opphold. Nettselskapet justerer støttebeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer. 

Hva skjer hvis vi ikke melder fra om at boligselskapet har mottatt for mye støtte?

Reguleringsmyndigheten for energi kan kreve at boligselskapet utleverer informasjon som er relevant for å vurdere om det er utbetalt for mye støtte.  

Reguleringsmyndigheten for energi kan kreve stans i utbetalingen av støtte eller kreve hel eller delvis tilbakebetaling av utbetalt stønad, dersom boligselskapet nekter å utlevere informasjon eller urettmessig har mottatt stønad. 

Hvordan skal fjernvarmebedrifter forholde seg til støtteordningen?

I energiloven § 5-5 er det bestemmelser om prisregulering av fjernvarme som er koblet opp mot prisen for elektrisk oppvarming. 

Fjernvarmeselskapene med konsesjon som leverer energi til husholdningskunder er omfattet av denne prisreguleringen, og skal derfor ta hensyn til støttesatsen for høy strømpris når de beregner sine priser for husholdningskunder. 

Hva er status for håndtering av kompensasjon overfor fjernvarmebedrifter?

Fjernvarmeselskapene vil ikke få refundert redusert inntekt som følge av strømstøtteordningen.   

Vårt boligselskap er fjernvarmekunde – er vårt forbruk av fjernvarme omfattet av ordningen? (endret dato: 08.06.2022)

Prisen for fjernvarme reduseres for fjernvarmekundene som er tilknyttet fjernvarmeanlegg med konsesjon.  

Fjernvarmebedrifter er påbudt å ikke la sine priser for fjernvarme overgå strømprisene for disse kundene. Disse fjernvarmebedriftene skal ta hensyn til støttesatsen for høy strømpris når de beregner sine priser for husholdningskunder, dette gjelder også for boligselskap med husholdningsforbruk. 

Dekkes elbillading i boligselskaper av strømstøtteordningen? (endret dato: 06.04.2022)

Elbillading regnes som husholdningsforbruk. Dersom forbruket er registrert på boligselskapets målepunkt vil det dekkes av ordningen. Dette gjelder også dersom tjenesteleverandører er registrert som strømkunde på boligselskapets måler. 

Omfattes frittstående energianlegg av strømstøtteordningen? (endret dato: 06.04.2022)

Forbruk knyttet til energianlegg organisert som frittstående tingsrettslige sameier, aksjeselskap, samvirkeforetak eller foreninger utenfor boligselskapet, er ikke inkludert i strømstøtteordningen. Dette gjelder også frittstående energianlegg som er eid av flere husholdninger eller flere boligselskap.