Publisert 14.12.2021 , sist oppdatert 04.07.2022

Vindkraft

Vindkraftverk over 1 MW krever anleggskonsesjon

Som hovedregel krever vindkraftverk på land anleggskonsesjon etter energiloven.

Vindkraftanlegg på land trenger imidlertid ikke anleggskonsesjon når den installerte effekten i anlegget er inntil 1 MW. Omfatter vindkraftanlegget til sammen mer enn fem vindturbiner, er anlegget likevel konsesjonspliktig. Norges vassdrags- og energidirektorat kan i tvilstilfeller avgjøre hvorvidt konsesjonsplikt foreligger. Dette følger av energilovforskriften § 3-1 annet ledd.

Områdekonsesjonær har ikke plikt til å bygge nettilknytning til produsenter

Produksjonsanlegg er omfattet av tilknytningsplikten. I slike tilfeller har ikke nettselskapene plikt til å forsyne frem til produsenten, men kan velge å tilby det. Hvis kunden står for dette selv, må kunden planlegge, søke om, bygge og drive en ledning til et hensiktsmessig punkt i nettet.

Departementet kan gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for produksjon dersom tiltaket ikke er samfunnsmessig rasjonelt, jf. Energiloven § 3-4a. Søknader om fritak for tilknytningsplikten for tilknytning av produksjon sendes NVE.

Nettilknytning som krever anleggskonsesjon

Det kreves anleggskonsesjon for å bygge, eie og drive høyspente kraftledninger. Det samme gjelder for lavspente ledninger, med to unntak, se neste kapittel.

Nettilknytning som ikke krever anleggskonsesjon

Det krever ikke konsesjon når et solkraftanlegg knyttes til forbruker med en kundespesifikk lavspent ledning. En slik lavspent ledning må eies og brukes av bare kunden selv og bare berøre eiendom som tilhører kunden. Eksempel: et solkraftanlegg som befinner seg på et garasjetak kan knyttes til en enebolig når begge bygningene befinner seg på samme adresse.

Det kreves ikke konsesjon for lavspente ledninger til uttakskunder når uttakskundenes samlede hovedsikringskapasitet ikke overstiger 200 A ved 3 faser og 230 V trenger ikke konsesjon.

Plusskunder kan levere inntil 100 kW ut på nettet uten å betale fastledd for innmating

En plusskunde er en sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunktet mot nettselskapet, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstige 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt, eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon. Les mer her.

Som plusskunde er du fritatt fra å betale fastledd for kraften som leveres ut på nettet. Du har også anledning til å forsyne eget forbruk «bak måleren». Det innebærer at forbruket som du forsyner selv ikke blir målt og avregnet.

Prosument som leverer mer enn 100 kW ut på nettet, men produserer under 1 GWh, må betale fastledd

En prosument er en kunde som både produserer og bruker elektrisk kraft. Dersom produksjonen er så stor at du leverer mer enn 100 kW ut på nettet, er du ikke lenger en plusskunde. Det innebærer at det må betales fastledd for kraften som leveres ut på nettet. Satsen er i 2022 1,43 øre/kWh (ekskl.mva) og betales kun for den kraften som leveres ut på nettet. Du kan fortsatt benytte egenproduksjon til å dekke eget forbruk «bak måleren». Grensen på 1 GWh gjelder samlet produksjon innenfor et organisasjonsnummer.

Deling av produksjon med andre kunder uten å eie nett

RME har anbefalt at kunder innenfor felles gårds- og bruksnummer kan gå sammen om å investere i fornybar kraftproduksjon og dele denne kraften mellom kundene på samme eiendom. Forslaget er utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og omfatter beboere i flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. Den øvre grensen for ordningen foreslås satt til 500 kW installert effekt innenfor en eiendom.

Deling av produksjon med andre kunder med eget nett

NVE har som praksis å ikke gi konsesjon til å bygge nett direkte mellom produsent og forbrukere, les mer om NVEs praksis her.

Det kreves ikke konsesjon for lavspente ledninger til uttakskunder når uttakskundenes samlede hovedsikringskapasitet ikke overstiger 200 A ved 3 faser og 230 V trenger ikke konsesjon, jf. energilovforskriften § 3-1 fjerde ledd bokstav b. Dette tilsvarer en effekt på om lag 80 kW. Hvis kraftverket er en annen juridisk enhet enn kraftverkseieren, vil eventuell kraft levert til kraftverkseierens bolig være en del av de 200 A.

Produksjon som overstiger 1 GWh krever omsetningskonsesjon

Dersom produksjonen overstiger 1 GWh er det krav om omsetningskonsesjon. Denne grensen gjelder samlet produksjon innenfor et organisasjonsnummer. Å få omsetningskonsesjon innebærer at selskapet må separere inntekter og kostnader forbundet med energiproduksjon og salg. Tekniske og økonomiske data skal rapporteres inn til eRapp årlig. For mer informasjon om omsetningskonsesjon ser her.

Måling av forbruk og produksjon

Måling skal skje i tilknytningspunktet mellom nettselskap og kunde. Dette punktet vil være på kundens vegg med mindre annet er avtalt.

For kraftproduksjon er det en egen bestemmelse som krever måling av netto produksjon. Med netto produksjon menes brutto produksjon i et kraftverk, referert til generatorklemme eller tilsvarende, minus forbruk i eventuelt hjelpeutstyr i forbindelse med produksjon av elektrisk energi, tap i hovedtransformatoren relatert til produksjonen i kraftverket og energi fra eventuell hjelpegenerator. Kravet om måling av netto produksjon kommer kun til anvendelse i nettanlegg som er omfattet av omsetningskonsesjon. Når det er nettanlegg mellom kraftverket og nettselskapets nett som ikke er omfattet av omsetningskonsesjon, måles produksjonen i tilknytningspunktet mot nettselskapet.

Anleggsbidrag

Nye nettkunder og kunder som ber om økt kapasitet skal betale anleggsbidrag for å dekke nettkostnadene som følge av tilknytningen/kapasitetsøkningen. Regelverket stiller detaljerte krav til hvordan kundens anleggsbidrag skal beregnes. For mer informasjon se Anleggsbidrag - NVE

Tilknytning med vilkår

Nettselskapet og kunden kan inngå en avtale om tilknytning med vilkår som alternativ til investeringer i nettanlegg ved tilknytninger av nye kunder. En slik avtale kan inngås med både produsenter og uttakskunder. Nettselskapet skal informere kunden om muligheten til å inngå en slik avtale, men verken nettselskapet eller kunden kan ensidig kreve dette. Begge parter må være enige om avtalen, og tilknytningen med vilkår må vurderes å være driftsmessig forsvarlig for alle berørte nettselskaper. Avtaler om tilknytning med vilkår må tydelig spesifisere rettighetene og pliktene til både nettselskap og kunde, og det må fremgå i hvilke konkrete tilfeller utkobling eller begrensning kan skje. Tilknytning med vilkår om utkobling - NVE