Publisert 14.12.2021 , sist oppdatert 03.01.2023

Vannkraft

Elektriske anlegg i vannkraftverk krever konsesjon

Høyspente elektriske anlegg (over 1000 V) i et vannkraftverk er konsesjonspliktige anlegg.

I henhold til NVEs praksis kreves det imidlertid ikke anleggskonsesjon for elektriske anlegg i et vannkraftverk (generator, transformator og brytere) når nettanleggene frem til produksjonsanlegget bygges, eies og drives av områdekonsesjonær.

Områdekonsesjonær har ikke plikt til å bygge nettilknytning til produsenter

Produksjonsanlegg er omfattet av tilknytningsplikten. I slike tilfeller har ikke nettselskapene plikt til å forsyne frem til produsenten, men kan velge å tilby det. Hvis kunden står for dette selv, må kunden planlegge, søke om, bygge og drive en ledning til et hensiktsmessig punkt i nettet.

Departementet kan gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for produksjon dersom tiltaket ikke er samfunnsmessig rasjonelt, jf. Energiloven § 3-4a. Søknader om fritak for tilknytningsplikten for tilknytning av produksjon sendes NVE.

Nettilknytning som krever anleggskonsesjon

Det kreves anleggskonsesjon for å bygge, eie og drive høyspente kraftledninger. Det samme gjelder for lavspente ledninger, med to unntak, se neste kapittel.

Nettilknytning som ikke krever anleggskonsesjon

Det krever ikke konsesjon når et solkraftanlegg knyttes til forbruker med en kundespesifikk lavspent ledning. En slik lavspent ledning må eies og brukes av bare kunden selv og bare berøre eiendom som tilhører kunden. Eksempel: et solkraftanlegg som befinner seg på et garasjetak kan knyttes til en enebolig når begge bygningene befinner seg på samme adresse.

Det kreves ikke konsesjon for lavspente ledninger til uttakskunder når uttakskundenes samlede hovedsikringskapasitet ikke overstiger 200 A ved 3 faser og 230 V trenger ikke konsesjon.

Plusskunder kan levere inntil 100 kW ut på nettet

En plusskunde er en sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunktet mot nettselskapet, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstige 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt, eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon. Les mer her.

Som plusskunde er du fritatt fra å betale fastledd for kraften som leveres ut på nettet. Du har også anledning til å forsyne eget forbruk «bak måleren». Det innebærer at forbruket som du forsyner selv ikke blir målt og avregnet.

Prosument som leverer mer enn 100 kW ut på nettet, men produserer under 1 GWh, må betale fastledd

En prosument er en kunde som både produserer og bruker elektrisk kraft. Dersom produksjonen er så stor at du leverer mer enn 100 kW ut på nettet, er du ikke lenger en plusskunde. Det innebærer at det må betales fastledd for kraften som leveres ut på nettet. Satsen er i 2023 1,36 øre/kWh (ekskl. mva) og betales kun for den kraften som leveres ut på nettet. Du kan fortsatt benytte egenproduksjon til å dekke eget forbruk «bak måleren». Grensen på 1 GWh gjelder samlet produksjon innenfor et organisasjonsnummer.