Publisert 14.12.2021 , sist oppdatert 27.05.2022

Store næringskunder (datasenter etc)

Næringskunder som trenger forsyning på 22 kV og under

Næringskunder som har et effektuttak som tilsier at det er behov for å forsynes med en ledning på 22 kV eller mindre, vil omfattes av leveringsplikten. I slike tilfeller skal det lokale nettselskapet (områdekonsesjonær) bygge, eie og drive forsyning frem til den kunden. 

Næringskunder som trenger forsyning over 22 kV

Næringskunder som har et effektuttak som tilsier at det er behov for å forsynes med en ledning med spenningsnivå over 22 kV, vil omfattes av tilknytningsplikten. I slike tilfeller har ikke nettselskapene plikt til å forsyne frem til kunden, men kan velge å tilby det. Hvis kunden står for dette selv, må kunden planlegge, søke om, bygge og drive en ledning til et hensiktsmessig punkt i nettet.

Olje- og energidepartementet kan i ekstraordinære tilfeller gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for uttakskunder, jf. Energiloven § 3-4. Søknader om fritak for tilknytningsplikten for tilknytning av uttakskunder sendes Olje- og energidepartementet.

Hvilke anlegg kan næringskunden ha selv?

Om næringskunden har behov for forsyning over 22 kV, kan kunden selv få anleggskonsesjon for en slik ledning frem til et hensiktsmessig punkt i nettet.

Høyspente elektriske anlegg for forsyning av store næringskunder er også konsesjonspliktige, også om disse anleggene befinner seg inne på kundes eiendom. NVE har som praksis at store næringskunder med mange elektriske anlegg kan få konsesjon for å slike anlegg, når disse skal forsyne kunden selv.

Tariffering

Det er krav om at nettselskapene har separate tariffer for høyspenningskunder og lavspentkunder. Kunder som er tilknyttet på høyspentsiden skal derfor tarifferes høyspenttariff som ikke inkluderer kostnader ved lavspenningsanlegg.

For lavspenningskunder så kan kunder med forbruk som overstiger 100 000 kWh/år tarifferes fastledd, energiledd og effektledd. Kunder under denne grensen skal ikke tarifferes effektledd, men fastleddet skal differensieres på grunnlag av kundens etterspørsel etter effekt. For mer informasjon om tariffering se Nettleie - NVE

Utkoblbart forbruk

En utkoblbar overføring er en overføring av elektrisk kraft som på kort varsel kan kobles ut. Nettselskapene har anledning til å tilby reduserte tariffer for utkoblbare kunder dersom nettselskapet har relevante nettmessige behov for utkoblbar reserve. Nettselskap kan også tilby reduserte tariffer for utkoblbart forbruk dersom overliggende nett tilbyr reduserte tariffer for utkoblbart forbruk. For mer informasjon se Utkoblbart forbruk - NVE.

Anleggsbidrag

Nye nettkunder og kunder som ber om økt kapasitet skal betale anleggsbidrag for å dekke nettkostnadene som følge av tilknytningen/kapasitetsøkningen. Regelverket stiller detaljerte krav til hvordan kundens anleggsbidrag skal beregnes. For mer informasjon se Anleggsbidrag - NVE

Tilknytning med vilkår

Nettselskapet og kunden kan inngå en avtale om tilknytning med vilkår som alternativ til investeringer i nettanlegg ved tilknytninger av nye kunder. En slik avtale kan inngås med både produsenter og uttakskunder. Nettselskapet skal informere kunden om muligheten til å inngå en slik avtale, men verken nettselskapet eller kunden kan ensidig kreve dette. Begge parter må være enige om avtalen, og tilknytningen med vilkår må vurderes å være driftsmessig forsvarlig for alle berørte nettselskaper. Avtaler om tilknytning med vilkår må tydelig spesifisere rettighetene og pliktene til både nettselskap og kunde, og det må fremgå i hvilke konkrete tilfeller utkobling eller begrensning kan skje. For mer informasjon se Tilknytning med vilkår om utkobling - NVE