Publisert 17.12.2021 , sist oppdatert 22.06.2023

Solkraft på bygg

Plusskunder kan levere inntil 100 kW ut på nettet

En plusskunde er en sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunktet mot nettselskapet, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstige 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt, eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon. Les mer her.

Som plusskunde er du fritatt fra å betale fastledd for kraften som leveres ut på nettet  i 2023 er satsen 1,36 øre/kWh (ekskl. mva). Du har også anledning til å forsyne eget forbruk bak måleren. Det innebærer at forbruket som du forsyner selv ikke blir målt og avregnet.

Prosument som leverer mer enn 100 kW ut på nettet, må betale fastledd

En prosument er en kunde som både produserer og bruker elektrisk kraft. Dersom produksjonen er så stor at du leverer mer enn 100 kW ut på nettet, er du ikke lenger en plusskunde. Det innebærer at det må betales fastledd for kraften som leveres ut på nettet. Satsen er i 2023 1,36 øre/kWh (ekskl. mva) og betales kun for den kraften som leveres ut på nettet. Du kan fortsatt benytte egenproduksjon til å dekke eget forbruk bak måleren. Dersom en aktør har produksjon tilknyttet et organisasjonsnummer som overstiger 1 GWh/år skal det søkes omsetningskonsesjon. Aktøren vil da kunne få omsetningskonsesjon på forenklede vilkår. En slik konsesjon pålegger aktøren i praksis ingen nye plikter. Dersom produksjonen overstiger 2 GWh gis det omsetningskonsesjon med vilkårsett produksjon og får krav om a levere økonomisk og teknisk rapportering (eRapp) til RME.

Deling av produksjon med andre kunder uten å eie nett

Fra 1. oktober 2023 kan kunder på samme gårds- og bruksnummer utnytte tak- og veggflater til å produsere og forbruke egen strøm. Dette legger til rette for at borrettslag, flermannsboliger, næringsbygg m.m. kan utnytte egenprodusert energi til å dekke eget forbruk. En produsent kan dele overskuddsproduksjon fra produksjonsanlegg opptil 1 MW (1000 kW) med andre kunder på samme gårds- og bruksnummer.

Endelig forskriftstekst finner du her: Endelig forskriftstekst modell for deling av overskuddsproduksjon

Deling av produksjon med andre kunder med eget nett

NVE har som praksis å ikke gi konsesjon til å bygge nett direkte mellom produsent og forbrukere, les mer om NVEs praksis her.

Det kreves ikke konsesjon for lavspente ledninger til uttakskunder når uttakskundenes samlede hovedsikringskapasitet ikke overstiger 200 A ved 3 faser og 230 V trenger ikke konsesjon, jf. energilovforskriften § 3-1 fjerde ledd bokstav b. Dette tilsvarer en effekt på om lag 80 kW. Hvis kraftverket er en annen juridisk enhet enn kraftverkseieren, vil eventuell kraft levert til kraftverkseierens bolig være en del av de 200 A.

Produksjon som overstiger 1 GWh krever omsetningskonsesjon

Dersom produksjonen overstiger 1 GWh er det krav om omsetningskonsesjon. Denne grensen gjelder samlet produksjon innenfor et organisasjonsnummer. Med produksjon mellom 1 og 2 GWh vil det gis konsesjon på forenklede vilkår med fritak fra krav om å levere regnskap til RME (NEM § 4-4 første ledd) og levere Økonomisk og teknisk rapportering (eRapp) årlig til RME (forskrift om kontroll av nettvirksomhet §§ 2-1, 2-2 og 2-3).

Med produksjon over 2 GWh gis ordinær omsetningskonsesjon som innebærer at selskapet må separere inntekter og kostnader forbundet med energiproduksjon og salg. Økonomisk og teknisk rapportering (eRapp) skal leveres årlig. For mer informasjon om omsetningskonsesjon ser her.

Måling av forbruk og produksjon

Måling skal skje i tilknytningspunktet mellom nettselskap og kunde. Dette punktet vil være på kundens vegg med mindre annet er avtalt.

For kraftproduksjon er det en egen bestemmelse som krever måling av netto produksjon. Med netto produksjon menes brutto produksjon i et kraftverk, referert til generatorklemme eller tilsvarende, minus forbruk i eventuelt hjelpeutstyr i forbindelse med produksjon av elektrisk energi, tap i hovedtransformatoren relatert til produksjonen i kraftverket og energi fra eventuell hjelpegenerator. Kravet om måling av netto produksjon kommer kun til anvendelse i nettanlegg som er omfattet av omsetningskonsesjon. Når det er nettanlegg mellom kraftverket og nettselskapets nett som ikke er omfattet av omsetningskonsesjon, måles produksjonen i tilknytningspunktet mot nettselskapet.

Anleggsbidrag

Nye nettkunder og kunder som ber om økt kapasitet skal betale anleggsbidrag for å dekke nettkostnadene som følge av tilknytningen/kapasitetsøkningen. Regelverket stiller detaljerte krav til hvordan kundens anleggsbidrag skal beregnes. For mer informasjon se Anleggsbidrag - NVE

Solcellepanel på bygning krever som regel ikke anleggskonsesjon

Solkraftanlegg er konsesjonspliktige dersom det som en direkte følge av solkraftverket må etableres nye anlegg med spenning over 1 kV (transformator, jordkabel eller luftledning) for å få kraften ut på nettet.

Les mer om konsesjonsbehandling av solkraft.

Nettilknytning som ikke krever anleggskonsesjon

Det krever ikke anleggskonsesjon når solceller knyttes til bygningen med en kundespesifikk lavspent ledning. En slik lavspent ledning må eies og brukes av bare kunden selv og bare berøre eiendom som tilhører kunden. Eksempel: et solkraftanlegg som befinner seg på et garasjetak kan knyttes til en enebolig når begge bygningene befinner seg på samme adresse.

Det kreves ikke konsesjon for lavspente ledninger til uttakskunder når uttakskundenes samlede hovedsikringskapasitet ikke overstiger 200 A ved 3 faser og 230 V trenger ikke konsesjon.