Publisert 14.12.2021 , sist oppdatert 27.05.2022

Private lavspentnett

Det kreves konsesjon for å bygge og drive lavspentnett frem til kunder

Lavspente fordelingsanlegg (anlegg med spenning under 1000 V vekselstrøm/1500 V likestrøm) som forsyner frem til kunder er som hovedregel konsesjonspliktige, jf. energilovforskriften § 3-1. NVEs praksis er å ikke gi konsesjon til andre enn områdekonsesjonær for å bygge, eie og drive slike nettanlegg.

Lavspentnett som ikke krever anleggskonsesjon

Kundespesifikke anlegg trenger ikke konsesjon, jf. energilovforskriften § 3-1 fjerde ledd bokstav a. Med kundespesifikke anlegg menes lavspente fordelingsanlegg som eies og brukes av bare denne kunden selv. Dette innebærer at lavspente fordelingsanlegg inne på kundens eget industriområde, gårdstun og lignende ikke trenger konsesjon. NVE praktiserer at nettanleggene må være inne på kundens egen eiendom for å kunne regnes som kundespesifikke. Veilys er også omfattet av dette unntaket, uavhengig av eiendomsforhold.

Lavspente fordelingsanlegg som leverer kraft fra lokal produksjon til uttakskunder hvor samlet hovedsikringskapasitet ikke overstiger 200 A ved 3 faser og 230 V trenger ikke anleggskonsesjon, jf. energilovforskriften § 3-1 fjerde ledd bokstav b. Dette tilsvarer en effekt på om lag 80 kW. Hvis kraftverket er en annen juridisk enhet enn kraftverkseieren, vil eventuell kraft levert til kraftverkseierens bolig være en del av de 200 A. 

Lavspentnett etablert før 1.7.2010 kan fortsatt drives uten anleggskonsesjon

Lavspente nett (spenning under 1000 volt vekselstrøm/1500 volt likestrøm) er konsesjonspliktige frem til tilknytningspunkt hos kunde. Konsesjonsplikten for lavspente nettanlegg ble innført 1.7.2010. I følge Ot. prp. 62 (2008-2009) har ikke konsesjonsplikten tilbakevirkende kraft:

«Lovendringen vil ikke gripe inn i etablerte rettigheter til eksisterende lavspente elektriske anlegg som er bygget og drives uten anleggskonsesjon. Dersom private lavspente elektriske anlegg ønskes overdratt til den lokale områdekonsesjonæren, må det avtales mellom eierne av det uregulerte lavspente nettanlegget og områdekonsesjonæren.»

Lavspentnett etablert før 1.7.2010 kan derfor fortsatt drives uten konsesjon. NVE praktiserer imidlertid at større endringer eller ombygging av et eksisterende lavspent nett er konsesjonspliktig, i første rekke bygging av nye anlegg frem til nye kunder.

Nett som ikke har anleggskonsesjon må ofte ha omsetningskonsesjon

Dersom nettanlegget forsyner forbruk over 200 A ved 3 faser og 230 V, må netteier søke om omsetningskonsesjon slik at RME kan vurdere behovet for å regulere nettvirksomheten. Dersom virksomheten er av mindre omfang, vil netteier som oftest bli meddelt konsesjon på forenklede vilkår, som innebærer unntak fra inntektsrammeregelverket og forenklede krav til tariffering.

Måling av kunder i privateide lavspentnett

Kunder i lavspenningnett uten konsesjon var ofte målt i et felles tilknytningspunkt mot det lokale nettselskapet.

Fra 1. januar 2010 opphørte retten til å kreve fellesmåling av strøm. Hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg. Med mindre installering av AMS vil gi urimelige merkostnader, er netteier forpliktet til å installere AMS-målere i alle boenheter og fritidsboliger, også i lavspenningsanlegg uten anleggskonsesjon.

Alternativt må lavspenningsanlegget frem til kunde eies av det lokale nettselskapet (områdekonsesjonær). Nettselskapet kan overta eksisterende lavspenningsanlegg slik det står, eller bygge nytt anlegg frem til kunde. Nettselskapet er ikke pålagt å overta anlegget i nåværende stand, og kan kreve at nettet blir utbedret.