Publisert 14.12.2021 , sist oppdatert 15.12.2021

Oppdrettsanlegg

Områdekonsesjonær skal forsyne frem til hensiktsmessig sted i nærheten av sjøen

Områdekonsesjonær har leveringsplikt, jf. energiloven § 3-3 og forskrift om nettregulering og energimarked § 3-1. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har fastsatt en praksis om at områdekonsesjonær ikke plikter å bygge og drive anlegg ut til flytende installasjoner. Områdekonsesjonær kan velge å ta på seg denne oppgaven, men pålegges ikke å gjøre det. 

Områdekonsesjonær er pliktig å gi tilknytning i eller bygge seg frem til et hensiktsmessig sted i nærheten av sjøen. Dette punktet skal være det samfunnsmessig mest rasjonelle punktet å forsyne den flytende installasjonen fra. Ved uenighet om områdekonsesjonærs leveringsplikt er oppfylt, vil det avgjøres av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

Områdekonsesjonær har i utgangspunktet plikt til å tilby forsyning på følgende spenningsnivåer: 230 V, 400 V, 690 V, 1000 V, 11 kV og 22 kV. Dette innebærer at hvis kunden har behov for forsyning på for eksempel 1000V, så skal områdekonsesjonær tilby forsyning på 1000V.

Oppdrettsanlegg kan få konsesjon til å bygge nettanlegg

Et oppdrettsanlegg kan få konsesjon til å bygge, eie og drive kabler fra tilknytningspunkt mot områdekonsesjonær og ut til oppdrettsanleggene, samt til transformering ute på oppdrettsanlegget.

Med unntak av ovennevnte kabler og eventuell skilletrafo ved tilknytningspunktet mot områdekonsesjonær, gir NVE som hovedregel ikke konsesjon til andre enn områdekonsesjonær for anlegg på land.

Anlegg som krever anleggskonsesjon

Det er nødvendig med konsesjon for å bygge, eie og drive alle høyspente anlegg (1000V eller mindre).

Det er ikke nødvendig med konsesjon for å eie, bygge og drive lavspente ledninger fra tilknytningspunkt og ut til en flytende installasjon (i saltvann), hvis kravene under er oppfylt. Hvis ikke alle kravene er oppfylt, må tiltakshaver søke NVE om konsesjon.  

  • Områdekonsesjonær bygger seg frem til et hensiktsmessig sted i nærheten av sjøen, der grensesnittet mellom områdekonsesjonærens og kundens anlegg vil være.  
  • Den lavspente ledningen ut til den flytende installasjonen eies, bygges og drives av kunden selv. Byggingen og driften av anlegget kan være satt ut til entreprenør på vegne av kunden.  
  • Ledningen brukes bare til å forsyne de(n) flytende installasjonen(e) som tilhører kunden.  
  • Eiendommen(e) som berøres av ledningen (fra grensesnitt mot nettselskapet og ut til marbakken) eies av kunden selv, eller kunden har ervervet seg rettigheter til å ha ledningen på eiendommen(e).  

NVE praktiserer videre at lavspente fordelingsanlegg ute på oppdrettsanlegget ikke krever konsesjon etter energiloven dersom:

  • Anleggene på nedsiden av transformatoren eies og brukes av kunden selv.
  • Anleggene befinner seg utenfor grensen for privat eiendomsrett, dvs. utenfor marbakken.

Tariffering

Det er krav om at nettselskapene har separate tariffer for høyspenningskunder og lavspentkunder. Kunder som er tilknyttet på høyspentsiden skal derfor tarifferes høyspenttariff som ikke inkluderer kostnader ved lavspenningsanlegg.

For lavspenningskunder så kan kunder med forbruk som overstiger 100 000 kWh/år tarifferes fastledd, energiledd og effektledd. Kunder under denne grensen skal ikke tarifferes effektledd, men fastleddet skal differensieres på grunnlag av kundens etterspørsel etter effekt. For mer informasjon om tariffering se Nettleie - NVE

Utkoblbart forbruk

En utkoblbar overføring er en overføring av elektrisk kraft som på kort varsel kan kobles ut. Nettselskapene har anledning til å tilby reduserte tariffer for utkoblbare kunder dersom nettselskapet har relevante nettmessige behov for utkoblbar reserve. Nettselskap kan også tilby reduserte tariffer for utkoblbart forbruk dersom overliggende nett tilbyr reduserte tariffer for utkoblbart forbruk. For mer informasjon se Utkoblbart forbruk - NVE.

Anleggsbidrag

Nye nettkunder og kunder som ber om økt kapasitet skal betale anleggsbidrag for å dekke nettkostnadene som følge av tilknytningen/kapasitetsøkningen. Regelverket stiller detaljerte krav til hvordan kundens anleggsbidrag skal beregnes. For mer informasjon se Anleggsbidrag - NVE

Tilknytning med vilkår

Nettselskapet og kunden kan inngå en avtale om tilknytning med vilkår som alternativ til investeringer i nettanlegg ved tilknytninger av nye kunder. En slik avtale kan inngås med både produsenter og uttakskunder. Nettselskapet skal informere kunden om muligheten til å inngå en slik avtale, men verken nettselskapet eller kunden kan ensidig kreve dette. Begge parter må være enige om avtalen, og tilknytningen med vilkår må vurderes å være driftsmessig forsvarlig for alle berørte nettselskaper. Avtaler om tilknytning med vilkår må tydelig spesifisere rettighetene og pliktene til både nettselskap og kunde, og det må fremgå i hvilke konkrete tilfeller utkobling eller begrensning kan skje. For mer informasjon se Tilknytning med vilkår om utkobling - NVE