Publisert 14.12.2021 , sist oppdatert 27.05.2022

Landstrøm

Nettselskapet skal bygge nett frem til kunden

Det lokale nettselskapet (områdekonsesjonær) skal i henhold til leveringsplikten tilknytte kunder i sitt område. Dette innebærer at områdekonsesjonær skal bygge, eie og drive forsyning frem til den enkelte kunde.  

Landstrømselskapet kan ha elektriske anlegg som ikke må bygges av områdekonsesjonær

NVEs praksis innebærer at nettselskapet (områdekonsesjonær) som hovedregel skal ha anlegg som omfattes av leveringsplikten. Det finnes enkelte tilfeller hvor det kan være grunnlag for å avvike fra hovedregelen. NVE praktiserer at kunder kan ha egne anlegg dersom det er en god begrunnelse for hvorfor det er hensiktsmessig at kunden eier anlegget selv, i første rekke er dette tekniske behov. Eksempler vil være der det benyttes uvanlige komponenter eller spenningsnivåer eller at kunden har behov for å styre anlegget selv. Andre grunner kan være at det er nødvendig å gjøre hyppige endringer av anlegget eller at anleggets plassering gjør at tilgang er krevende for områdekonsesjonær.

Høyspente nettanlegg krever konsesjon

Om ladeselskapet kan få konsesjon for transformering i henhold til NVEs praksis, vil denne transformatoren kreve konsesjon. Eventuelle andre høyspente anlegg vil også kreve konsesjon.

I henhold til NVEs praksis vil de lavspente elektriske anleggene på nedsiden av konsesjonsgitt transformatoren anses som ladeanlegg, og ikke krever konsesjon etter energiloven. Dette forutsetter at anleggene kun benyttes til å forsyne ladeanlegget og i sin helhet befinner seg på eiendom som ladeselskapet eier eller har rettigheter til.

Tilknytning med vilkår

Nettselskapet og kunden kan inngå en avtale om tilknytning med vilkår som alternativ til investeringer i nettanlegg ved tilknytninger av nye kunder. En slik avtale kan inngås med både produsenter og uttakskunder. Nettselskapet skal informere kunden om muligheten til å inngå en slik avtale, men verken nettselskapet eller kunden kan ensidig kreve dette. Begge parter må være enige om avtalen, og tilknytningen med vilkår må vurderes å være driftsmessig forsvarlig for alle berørte nettselskaper. Avtaler om tilknytning med vilkår må tydelig spesifisere rettighetene og pliktene til både nettselskap og kunde, og det må fremgå i hvilke konkrete tilfeller utkobling eller begrensning kan skje. For mer informasjon se Tilknytning med vilkår om utkobling - NVE

Anleggsbidrag

Nye nettkunder og kunder som ber om økt kapasitet skal betale anleggsbidrag for å dekke nettkostnadene som følge av tilknytningen/kapasitetsøkningen. Regelverket stiller detaljerte krav til hvordan kundens anleggsbidrag skal beregnes. For mer informasjon se Anleggsbidrag - NVE

Tariffering

Det er krav om at nettselskapene har separate tariffer for høyspenningskunder og lavspentkunder. Kunder som er tilknyttet på høyspentsiden skal derfor tarifferes høyspenttariff som ikke inkluderer kostnader ved lavspenningsanlegg.

For lavspenningskunder så kan kunder med forbruk som overstiger 100 000 kWh/år tarifferes fastledd, energiledd og effektledd. Kunder under denne grensen skal ikke tarifferes effektledd, men fastleddet skal differensieres på grunnlag av kundens etterspørsel etter effekt. For mer informasjon om tariffering se Nettleie - NVE

Utkoblbart forbruk

En utkoblbar overføring er en overføring av elektrisk kraft som på kort varsel kan kobles ut. Nettselskapene har anledning til å tilby reduserte tariffer for utkoblbare kunder dersom nettselskapet har relevante nettmessige behov for utkoblbar reserve. Nettselskap kan også tilby reduserte tariffer for utkoblbart forbruk dersom overliggende nett tilbyr reduserte tariffer for utkoblbart forbruk. For mer informasjon se Utkoblbart forbruk - NVE.