Publisert 14.12.2021 , sist oppdatert 27.05.2022

Hytter og husholdninger

Nettselskapet skal forsyne frem til boliger og fritidsboliger

Det lokale nettselskapet (områdekonsesjonær) har leveringsplikt og skal som utgangspunkt levere frem til hver kunde i sitt område. Leveringsplikten gjelder frem til tilknytningspunktet som vanligvis er klemme på husvegg, eller ved innføring gjennom grunnmur. Leveringsplikten er nærmere forklart her Leveringsplikt - NVE

I enkelte tilfeller vil det kunne være urimelig store kostnader ved å opprettholde forsyning og det er da mulighet til å søke RME om fritak fra leveringsplikten. Muligheten for å gi fritak fra leveringsplikten er i dag vil først og fremst gjelde levering til å fritidsboliger, seteranlegg eller turisthytter. Det gis normalt sett ikke fritak for levering til fastboende eller næringsvirksomhet. Fritak for leveringsplikt - NVE

Andre bygninger kan knyttes sammen med boligen eller fritidsboligen med en kundespesifikk ledning

Kundespesifikke anlegg trenger ikke konsesjon, jf. energilovforskriften § 3-1 fjerde ledd bokstav a. Med kundespesifikke anlegg menes lavspente fordelingsanlegg som eies og brukes av bare denne kunden selv. NVE praktiserer at nettanleggene må være inne på kundens egen eiendom for å kunne regnes som kundespesifikke. Eksempel: en ledning fra boligen til en garasje på samme eiendom vil regnes som kundespesifikk.

Måling av forbruk

Måling skal skje i tilknytningspunktet mellom nettselskap og kunde. Dette punktet vil være på kundens vegg med mindre annet er avtalt.

Dersom det er boenheter eller fritidsboliger bak tilknytningspunktet skal disse måles og avregnes hver for seg av nettselskapet. For mer informasjon se Individuell måling - NVE

Nettleie

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Ofte benyttes også begrepene tariff eller overføringstariff. Vanlige spørsmål om nettleie finner du her Nettleie - NVE

Anleggsbidrag

Nye nettkunder og kunder som ber om økt kapasitet skal betale anleggsbidrag for å dekke nettkostnadene som følge av tilknytningen/kapasitetsøkningen. Regelverket stiller detaljerte krav til hvordan kundens anleggsbidrag skal beregnes. For mer informasjon se Anleggsbidrag - NVE