Publisert 14.12.2021 , sist oppdatert 27.05.2022

Energisamfunn og mikronett

NVEs praksis er å ikke gi konsesjon til andre enn områdekonsesjonær for å bygge fordelingsnett

Høyspente og lavspente nettanlegg er konsesjonspliktige. Landet er delt inn i geografiske områder, hvor et nettselskap (områdekonsesjonær) har konsesjon for å bygge, eie og drive nettanlegg i dette området. Sammen med denne rettigheten tilhører en leveringsplikt, som innebærer at områdekonsesjonær har plikt til å la kunder bli tilknyttet nettet og en plikt til å levere elektrisk energi til forbrukerne innenfor det området konsesjonen gjelder for.  

NVE vil normalt ikke gi konsesjon til andre enn områdekonsesjonær for nettanlegg frem til kunder. I eventuelle søknader om mikronett/energisamfunn som ønsker å eie, bygge og drive egne nettanlegg bør det fremgå i hvilken grad en slik løsning er samfunnsmessig rasjonell.

Dispensasjon fra gjeldende regelverk

Kraftsystemet er i endring, og flere aktører er i gang med innovative pilot- og demonstrasjonsprosjekter.  For å legge til rette for økt innovasjon og verdiskapning i kraftsystemet, har NVE etablert et rammeverk for pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Det er to hovedformål med rammeverket: gi bedre informasjon om regelverk og gjøre søknadsprosess ved behov for dispensasjon enklere.

NVE har mottatt mange henvendelser fra aktører som ønsker å teste ut ulike former for mikronett. Mange av prosjektene innebærer at det ønskes tillatelse til å eie fordelingsnettet selv og få unntak fra krav om individuell måling og avregning av boenheter. NVE er opptatt av at husholdnings- og næringskunder beholder sine rettigheter og har derfor vært restriktive med å tillate løsninger som innebærer at sluttkundene mister sine kunderettigheter og tilgang til kraftmarkedet. For mer informasjon om muligheten til å søke om dispensasjon se Pilot- og demonstrasjonsprosjekter - NVE

Deling av fornybar produksjon med andre kunder uten å eie nett

RME har foreslått at kunder innenfor felles gårds- og bruksnummer kan gå sammen om å investere i fornybar kraftproduksjon og dele denne kraften mellom kundene på samme eiendom. Forslaget er til behandling i Olje- og energidepartementet.