Publisert 14.12.2021 , sist oppdatert 09.01.2023

Batteri tilknyttet nettet

Kunder kan eie batterier

Kunder kan selv eie og benytte batterier bak eget målepunkt. Du må kontakte nettselskapet dersom du skal levere kraft ut på strømnettet.

Nettselskaper kan kun eie batterier som benyttes til nettformål

Nettselskap har med gjeldende regelverk anledning til å eie batterier som benyttes til nettformål. Med nettformål menes her for eksempel spenningsregulering o.l. Å bruke batteri for å handle på prisforskjeller over døgnet vil være et eksempel som ikke er å regne som nettformål. For å unngå uklarhet om batteriene kun benyttes til nettformål, bør nettselskapet vurdere å kjøpe inn batteri-/fleksibilitetstjenesten fremfor å eie batteriene selv. RME har signalisert at det på sikt vil være aktuelt å forskriftsfeste et forbud mot at nettselskap selv eier batterier.

Tariffering av batteri

Etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet  § 13-2, skal tariffer for uttak og innmating bestå av energiledd og fastledd. Energileddet skal beregnes basert på flyt ut og inn av batteriet. For batterier skal det tarifferes ett fastledd per tilknytningspunkt.

Høyspente batterier krever anleggskonsesjon

Det er konsesjonspliktig å bygge, eie og drive høyspente anlegg (anlegg med spenningsnivå over 1 kV), herunder batterier .