Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 26.02.2024

Ny teknologi og forbrukerfleksibilitet

Digitalisering av kraftbransjen, og utrulling av AMS spesielt, utløser et større handlingsrom for sluttbrukere i kraftmarkedet.

Ny teknologi og nye markedsløsninger kan gi grunnlag for en mer aktiv deltakelse og bedre innsikt i eget forbruk.

NVE ønsker at forbrukere tar i bruk mulighetene som følger med utrullingen av AMS, og jobber kontinuerlig med å innhente kunnskap om hvilke tiltak i sluttbrukermarkedet som kan bidra til dette. Her kan du lese om noen av områdene vi jobber med.

Bruk av formidlingsløsninger

Forskning viser at informasjon og tilbakemelding om faktisk elektrisitetsbruk og kostnader vil kunne gjøre forbrukere mer bevisste sitt eget forbruk og dermed motivere til å spare. Med AMS kan forbrukere ta i bruk ulike typer formidlingsløsninger som visualiserer elektrisitetsforbruket i sanntid, for eksempel en applikasjon på mobil/nettbrett eller et eget energidisplay. Du kan lese mer om smarte strømmålere (AMS) her.

På oppdrag av NVE har VaasaETT utarbeidet en rapport som viser at norske husholdningskunder kan spare minst 11 prosent ved bruk av slike formidlingsløsninger. VaasaETT mener videre at virkningen av formidlingsløsninger alene kan dobles dersom automasjons- og styringsløsninger inkluderes i beregningene. Her kan du lese rapporten i sin helhet.

Smart strøm – smartere forbrukere

1. mai 2015 utlyste Enova og NVE en konkurranse for aktører i kraftbransjen for del-finansiering av pilotprosjekter som prøver ut ulike teknologier, tjenester og forretningsmodeller for formidlingsløsninger.

59.7 millioner kroner skal fordeles på syv pilotprosjekter over seks år. Pilotene har oppstart i 2016 og skal involvere til sammen 25 000 husholdningskunder.

Erfaringer fra pilotprosjektene vil gi økt kunnskap om hva som kan motivere forbrukere til å spare strøm. Pilotene vil også kunne stimulere kraftmarkedet til å utvikle tjenester som forbrukeren har nytte av.

De syv vinnerne er EB Strøm, Eidsiva Marked, Fjordkraft, Follo Energi, Lyse Energisalg, NTE Marked og Ringeriks-Kraft Strøm med samarbeidspartnere.

Lokal fleksibilitet som alternativ til nettinvesteringer

Økende bruk av effektkrevende apparater gjør at forbrukere krever mer effekt fra nettet enn før. Samtidig skjer en økende andel av kraftproduksjonen med fornybare teknologier som ikke kan styres eller lagres etter behovet for kraft (sol, vind, bioenergi etc.). Denne utviklingen øker behovet for fleksibilitet og kan gi knapphet på overføringskapasitet i distribusjonsnettet.

Behov for økt nettkapasitet møtes i dag hovedsakelig gjennom utbygging av nett, selv om kapasiteten kun er anstrengt i et fåtall timer i løpet av året. Alternativt kan forventninger om effektknapphet håndteres via utkobling eller reduksjon av forbruk i disse timene. Dette omtales som forbrukerfleksibilitet. Lagring av elektrisitet (batterier) eller fleksibilitet fra produksjon kan benyttes til samme formål.

NVE ser på muligheter for å bruke markedsmekanismer for fleksibilitet til å håndtere kapasitetsbegrensninger. En markedsløsning kan legge til rette for riktig verdsetting av fleksibilitet som et alternativ til utbygging av nett. THEMA Consulting Group har utarbeidet en rapport som utreder viktige forhold som må ivaretas ved eventuell utvikling av et slikt marked. Rapporten belyser blant annet hva som skal til for at nettselskap skal benytte strømkundenes og kraftprodusentenes evne og vilje til å begrense forbruk eller produksjon av strøm som alternativ til nettinvesteringer, hva ulike tilbydere av slik fleksibilitet kan bidra med og hvordan en eventuell markedsløsning kan utformes. Her kan du lese rapporten i sin helhet.