Publisert 16.12.2021 , sist oppdatert 21.02.2024

Spørsmål og svar om ny nettleie

Målet med den nye nettleien er å fordele strømforbruket jevnere utover døgnet og på den måten holde kostnadene nede. Samtidig skal vi få en mer riktig fordeling av kostnadene.

Hvorfor endres nettleien nå?

Det stadig økende tempo innenfor elektrifisering gjør at strømforbruket og belastningen på nettet øker. Stadig flere elbiler og den generelle elektrifiseringen av transport og industri bidrar til dette. Vi må derfor bruke strømnettet smartere ved å unngå for høyt samtidig strømbruk, slik at vi unngår å bygge unødvendige kraftlinjer som koster mye penger og fører til inngrep i norsk natur.

Strømnettet betales i sin helhet av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små leiligheter og boliger som har lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og én eller flere elbiler vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjør en liten egeninnsats.

Hva om jeg ikke kan flytte forbruket mitt?

Målet med endringen er at kunder som har anledning til å jevne ut forbruket sitt gjør det. En gjennomsnittskunde vil ikke få noe økt nettleie. Det er kunder med høyt effektforbruk sammenliknet med energiforbruk som kan se en økning i nettleien, det er erfaringsmessig også disse som har størst mulighet til å flytte på forbruket sitt. Det enkleste forbruket å flytte er lading av elbil for de som har det.

Kan jeg kjøpe løsninger som styrer effektbruken?

Allerede i dag finnes det systemer som «snakker» med varmekablene, elbilladeren og varmeovnene og kan balansere ut effektforbruket. Teknologien er her allerede og det vil komme flere tjenester som vil kunne styre forbruket for oss uten at det går utover komforten. Hensikten er ikke at alle kunder skal løpe å kjøpe styringssystemer, men vi mener det er riktig at når du uansett skal bytte ut varmesystem o.l så har du et insentiv til å velge en løsning som kan bidra til å holde effektforbruket ditt nede.

Jeg blir straffet om jeg flytter alt forbruket mitt til natta

Formålet med endringen er ikke at du skal flytte alt forbruket ditt til natta. Vi ønsker at forbruket fordeles utover døgnet. Det er bedre å lade normalt over flere timer på natten enn å sette på full effekt i noen få timer.

Hva med brannfaren om folk begynner å vaske klær om natta?

Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Elbil kan du derimot trygt lade om natten, om du har installert egen hjemmelader.

Den nye modellen øker ikke nettselskapenes inntekter

RME bestemmer hvor mye inntekter nettselskapene kan ta inn ved å fastsette årlige inntektsrammer. Denne fastsettelsen er uavhengig av ny prismodell.  Ved å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.

Klimatiltak og nettleie - hvordan henger det sammen?

I Norge handler klimapolitikk mye om elektrifisering, om å erstatte fossil energi med elektrisk energi. Når elektrifiseringen øker, vil stadig flere av oss bruke mye strøm på én gang, til blant annet hurtiglading av biler, busser og båter.  

Frem mot 2040 ventes strømforbruket i Norge å øke med 25-45 prosent, som følge av klimatiltak og industriutbygging. I januar 2021 satte vi ny forbruksrekord.

Effektbruk presser kapasiteten i strømnettet vårt i perioder. Dagens nettleie gir få insentiver til å flytte strømforbruk til tider på døgnet med mindre belastning av nettet. Når samfunnet elektrifiseres, kan vi derfor risikere å måtte bygge mer nett enn nødvendig. Det kan gi unødvendige økninger i nettleien og unødvendige naturinngrep. En slik utvikling ønsker vi å unngå.

Får jeg mye høyere nettleie hvis jeg fortsetter å bruke strøm som før?

Kostnadene i nettet har økt de siste årene og det siste året har nettselskapene i sørnorge fått en kraftig økning i kostnaden ved å dekke tapet som oppstår i nettet. Dette skyldes høye strømpriser. Mange nettselskap har derfor måttet øke nettleien sin, men dette er uavhengig av omlegging til ny nettleiemodell.

De fleste kunder vil kun oppleve mindre endringer i regningen som følge av omlegging til ny modell, selv om de fortsetter å bruke strøm som før,.  Akkurat hvordan dette slår ut for den enkelte kunde, avhenger av strømforbruket til kunden og hvilken utforming nettselskapet velger å innføre som følge av forslaget. Hvis vi sammenligner dagens nettleie vil kun et fåtall kunder oppleve at den samlede nettleiekostnaden endrer seg med mer enn 10 %.  

Må en liten leilighet betale samme nettleie som en stor enebolig?

Et av kravene til den nye nettleien, er at nettleien skal være differensiert ut fra kundenes behov for nettkapasitet. En liten leilighet har ikke mulighet til å bruke like mye strøm fra nettet på en gang som en stor enebolig, og vil derfor også ha en lavere nettleie. 

Vil ny nettleie motivere folk til å fordele strømforbruket utover døgnet?

Med forslaget vil nettleien motivere til å jevne ut strømforbruket.

  • Som forbrukere tilpasser vi oss priser, og forsøker å bruke mindre av det som er dyrt. Vi vet generelt at pris fungerer for å påvirke bruken av en vare.  
  • Både energileddet og fastleddet, vil gi insentiver til å jevne ut effektforbruket.
  • Mange nettselskap innfører lavere energiledd på natta.  
  • Formålet med endringen er ikke at det skal bli veldig høye priser når man bruker mye strøm, men å bidra med et «vennlig dytt», slik at kundene kan endre forbruket uten nevneverdig tap av komfort samtidig som det gavner strømnettet og nettkundenes månedlige nettleie. 

Hvordan bidrar den nye nettleien til at vi endrer forbruket vårt slik at kostnadene i strømnettet blir så lave som mulig?

Endret nettleie bidrar på to måter – både endrede priser for de valgene vi gjør fra dag til dag samt endringer i pris på lengre sikt som de mer langsiktige valgene vi gjør. 

Dag til dag: Nettkundene motiveres til å fordele strømforbruket til ulike tider på døgnet. Hjemmelading av elbil er et eksempel på et dag-til-dag-valg. Nettleien bidrar til at du får insentiver til å velge å vente med ladingen til et tidspunkt der vi ellers ikke bruker mye strøm. Å skru av eller skru ned panelovner eller annen oppvarming mens man lager middag er et annet eksempel.

Langsiktig valg: Etterisolering av bolig er et eksempel på et mer langsiktig valg. Hvis du etterisolerer boligen din, vil du trenge mindre strøm fra nettet til oppvarming om vinteren, og dermed også et lavere effektbruk (alt annet likt). Med effektbasert nettleie vil denne tilpasningen gi deg lavere nettleie. Å bytte elektriske varmeovner med varmepumpe er et annet.

Hvordan kan dere si at forslaget vil gi lavest mulig nettleie for alle?

For at nettleien skal bli så lav som mulig, må nettleien være sånn at man sparer på å endre litt på strømforbruket.

Nettleien skal være rimelig fordelt mellom de som bruker strømnettet og bli billigst mulig for flest mulig. Kunder som ikke kan investere seg til lavere nettleie skal være godt ivaretatt.  

Vi ønsker en mer rettferdig fordeling av kostnadene – hvor du blir premiert for verdien av det tiltaket du gjennomfører, og at du betaler for den nettkapasiteten du trenger. Vi innfører ikke nye kostnader, men vi vil endre måten nettleien beregnes og fordeles mellom nettkundene.  

Slik nettleien er utformet i dag, kan du redusere din egen regning ved å redusere energiforbruket (kWh). Men det du sparer på å redusere energiforbruket, sparer ikke «nettet» i reduserte nettkostnader. Nettselskapet må dekke inn kostnaden du sparer gjennom høyere nettleie til alle nettkundene.

Nettleien blir for komplisert, vil folk forstå?

Det kan være komplisert å skjønne modellen. Regelverket inneholder begreper som kan være utfordrende for forbrukere å sette seg inn i, men denne delen av regelverket er i hovedsak utformet for å gi føringer til nettselskapene. Regelverket stiller også krav til hva slags informasjon nettselskapet skal gi til kundene.

De fleste kunder vil oppleve liten endring i nettleien dersom de fortsetter å bruke strøm som før. Nettleien skal gi signal om at det kan være lønnsomt å jevne ut forbruket og unngå at alle effektkrevende apparater benyttes samtidig. Både strømselskapet og nettselskapet dit kan gi konkrete råd om hva du kan gjøre for å tilpasse forbruket ditt.

Nå har vi AMS – kan vi bruke dataene til å se om det er kapasitetsproblemer?

Ja, nettselskapene får bedre oversikt over nettet sitt ved å bruke måledata fra AMS-målerne. Dette kan også bidra til å utnytte det eksisterende nettet bedre.

Det er innebygget insentiver til å utnytte og drifte nettet så effektivt som mulig i vår regulering av nettselskapene.

Å bruke informasjonen fra AMS-målerne er virkemidler nettselskapene tar i bruk for å holde nettkostnadene nede, i tillegg til ny nettleie.

Er det kapasitetsutfordringer i nettet i dag, hvorfor endre allerede nå?

Hvor god kapasiteten er, varierer fra nettselskap til nettselskap, og også innad i området til det enkelte nettselskap.  

Vi vet at strømforbruket er i ferd med å endre seg, ved at vi bruker mer strøm samtidig. Ved å innføre endringer nå, legger vi til rette for at nettleien bidrar til at vi kan unngå kapasitetsutfordringer i fremtiden.  

Eksempel: Utviklingen i elbilparken er et eksempel på forbruk som vil ha betydning for kapasiteten i lavspentnettet fremover. Strømnettet kan ha kapasitet til dette forbruket dersom personbilene blir ladet når forbruket ellers er lavt. Dersom ladingen skal skje om ettermiddagen, samtidig med annet forbruk, vil det være behov for å investere i økt kapasitet. 
Dette kan du lese mer om i NVE rapporten: Vi kan spare 11 milliarder ved å lade elbilene smart.

Energisparing, blir det mindre lønnsomt med ny nettleie?

Energitiltak som bidrar til å redusere strømbruken din vil fortsatt være lønnsomt med ny nettleie. Energitiltak som også reduserer strømbruk når strømbruken ellers er høy, er de mest effektive tiltakene. For eksempel tiltak som holder strømforbruket nede om vinteren.

Dersom vi ikke gjør noe med dagens nettleie, risikerer vi at en stadig mindre andel av nettets kunder sitter igjen med en stadig større andel av kostnadene. 

Vi ønsker en nettleie som motiverer deg til å redusere eget forbruk, og som begrenser behovet for å bygge ut strømnettet. En slik modell vil gjøre at det grønne skiftet blir billigere, og at strøm blir mer konkurransedyktig mot andre energibærere. 

Eksempel: Etterisolering av huset bidrar både til å redusere kundens totale strømforbruk og til å redusere kundens forbrukstopper på vinteren. Behovet for romoppvarming blir redusert, og det reduserer forbruket på vinteren, når forbruket generelt er høyt. Dette vil gi reduksjoner i både strømregningen og nettleien.

Sol bidrar på sin side kun til å redusere strømforbruket fra nettet og påvirker ikke kundens forbrukstopper på vinteren. Verdien av tiltakene er med andre ord svært ulik. Med dagens ordning gir det en veldig skjev fordeling av kostnadene. 

El-billading og ny nettleie?

For hjemmelading av personbiler betyr forslaget at det blir billigere å lade på kvelden og natten enn i dag. De som allerede lader om natten, vil få en lavere nettleie uten å gjøre endringer i lademønsteret sitt.

Kunder som lader elbilen i timer forbruket ellers er høyt kan oppleve at regningen øker. Årsaken til dette er at ladingen kommer når annet forbruk er høyt, slik at kundens behov for kapasitet øker. Hvor ofte kunden lader og hvor høy effekt kunden lader på, vil påvirke økningen i kundens nettleie.

Med ny nettleiestruktur kan nettleien i fremtiden gjøre at det lønner seg å lade når strømforbruket ellers er lavt, og å lade med lavere effekt over en lengre periode.

Energiledd, hva er det? 

Vi ønsker å peke ut en tydelig retning for hvordan vi mener nettleien bør være. De viktigste hensynene våre er at den skal reflektere kostnadsstrukturen i strømnettet og sikre en rimelig fordeling av nettselskapets kostnader mellom deres kunder. Det innebærer at mesteparten av kostnadene dekkes inn gjennom faste ledd som differensieres på grunnlag av effekt, mens løpende kostnadene knyttet til å overføre strøm dekkes inn gjennom et energileddet.

Det varierer mellom nettselskapene hvor stor andel av deres inntekter de dekker inn gjennom energileddet. I en periode frem til 1. juli 2024 skal energiledde reduseres slik at nettselskapene maksimalt kan dekke inn 50 % av sine inntekter gjennom energileddet. 

Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig?

Hos de fleste nettselskap kan du logge inn på “min side” hos nettselskapet og se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid. Du kan også finne disse dataene hos Elhub. Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Du må da be nettselskapet gi deg tilgang til data fra måleren. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet.