Uavhengig reguleringsmyndighet for energi (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ble utpekt av OED som reguleringsmyndighet iht. energilovens § 2-3 og naturgassloven § 4 den 1. november 2019, og skal utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndigheter for kraft- og gassmarkedene i Norge. RMEs oppgaver og ansvarsområder følger av energiloven og tilhørende forskrifter, herunder forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)[1]. RME skal også utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet for gassmarkedet i Norge i tråd med naturgassloven og tilhørende forskrift til naturgassloven. Iht. NEM-forskriften skal RME bidra til å nå NVEs hovedmål om å «Fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi». Generelt skal RME sørge for at alle aktører i kraftbransjen overholder forpliktelser som følger av relevant regelverk.

 

Forslag til endring av bestemmelser knyttet til forskuddsfakturering, gjennomfakturering, adgang til elektrisitetsmåler, tariff for ikke-fjernavleste måleverdier og overtredelsesgebyr.

I denne høringen vil vi vurdere å foreslå noen mindre omfattende endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester, heretter omtalt som avregningsforskriften[3], kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 og i forskrift om kontroll av nettvirksomhet kapittel 17. Høringen omfatter i tillegg forslag til overføring av en bestemmelse i elsertifikatforskriften kapittel 4 til avregningsforskriften.

Status: RME tar sikte på at forslag til forskriftsendringer vil bli sendt på høring i løpet av andre halvår 2020. 

 

Endringer i nettleiestrukturen

Strukturen i nettleien skal bidra til en effektiv utnyttelse av nettkapasiteten og at nettselskapene ikke investerer mer i økt nettkapasitet enn nødvendig.
Måten vi bruker strømnettet på er i ferd med å endres. Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi bruker mer strøm på én gang. Endringene i strømforbruket gjør at kapasiteten i nettet får større betydning. Det er betydelige kostnader knyttet til å investere og drifte strømnett. Det er viktig å utnytte kapasiteten i de eksisterende anleggene så godt som mulig, og å unngå at nettselskapene må investere mer i økt kapasitet i strømnettet enn nødvendig. Strukturen i nettleien skal bidra til dette.

Status: Forslag til endringer i nettleiestrukturen er på høring med høringsfrist 25. mai 2020. Forslaget omfatter endringer i bestemmelsene om nettleie i lavspenningsnettet, samt enkelte endringer i de generelle bestemmelsene om nettleien i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Mer om høringen og høringsdokumentet finnes på høringssiden.

 

Plusskunder

RME vedtok 29. april 2016 endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet[11] hvor det ble vedtatt ny definisjon av plusskunde. Det ble også vedtatt at plusskunder ikke skal tarifferes andre tariffledd for innmating. En plusskunde kan levere inntil 100 kW og blir målt og avregnet i tilknytningspunktet. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017. RME har i forbindelse med plusskundeendringen varslet at det vil bli gjort tilpasninger knyttet til boligselskaper som vil bli plusskunde.

Status: Det tas sikte på å sende et forslag på høring i løpet av 2020. 

 

Sikkerhet i AMS

Nettselskapenes ansvar for å sikre AMS mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner er forskriftsfestet i avregningsforskriften[4]. Kravet er presisert i vår veileder til sikkerhet i AMS. NVE ser et behov for å presisere kravene som stilles til nettselskapene i forskrift.

Status: Den 15. april 2020 ble et forslag til nye funksjonskrav og krav til sikkerhet for AMS i avregningsforskriften lagt ut på høring, med høringsfrist den 15. august 2020.
Les mer om høringen her.

 

Selskapsmessig og funksjonelt skille, samt merkevare og kommunikasjon

RME har utarbeidet et forslag til forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, og en ny bestemmelse om markedsføring og kommunikasjon, på oppdrag fra OED.

Formålet med kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille er å redusere risiko for kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten og konkurranseutsatt virksomhet, og å styrke nettselskapenes nøytralitet. For å sikre at nettselskap opptrer nøytralt i sin markedsføring og kommunikasjon, foreslår vi også en ny bestemmelse som stiller krav til differensiert merkevare mellom nettselskapet og de andre foretakene i konsernet nettselskapet er en del av. Vi foreslår også at nettselskapets merkevare skal skille seg fra merkevaren til alle kraftleverandører.

Status: Forslag til forskriftsendringen ble lagt ut på høring 28. juni 2019 med høringsfrist 8. november 2019. En oppsummering av høringsuttalelsene og endelig forslag til forskriftsbestemmelser ble oversendt til Olje- og energidepartementet (OED) den 18. februar 2020. Forslaget ligger til vurdering i departementet. Les mer her

Status funksjonelt skille: Den 2. april 2020 sendte OED ut en ny høring til lovendring hvor det foreslås at kravene til  funksjonelt skille kun skal gjelde for selskaper med flere enn 10 000 kunder. Høringsfristen er satt til 1. juli 2020. Les mer her.

Les mer om vedtatte forskrifter og endringsforslag her.

 

[1] Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) finner du her

[2] Energiloven finner du her

[3] Avregningsforskriften finner du her

[4] Avregningsforskriften finner du her

[5] Forskrift om kontroll av nettvirksomhet finner du her

[6] Energiloven finner du her

[7] Forvaltningsloven finner du her

[8] Prop. 35 L (2015-2016) finner du her

[9] Forskrift om kontroll av nettvirksomhet finner du her

[10] Forskrift om kontroll av nettvirksomhet finner du her

[11] Forskrift om kontroll av nettvirksomhet finner du her

[12] Systemansvarsforskriften finner du her