Uavhengig reguleringsmyndighet for energi (RME)

Regjeringen fremmet i november 2017 tre proposisjoner til Stortinget om EUs tredje energimarkedspakke og forslaget til endringer i energiloven (Prop. 5 L (2017-2018) [1]). Forslaget omfatter blant annet nye bestemmelser om uavhengig reguleringsmyndighet for energi. Stortinget vedtok lovforslaget våren 2018. Det er likevel noe usikkert fra hvilket tidspunkt lovendringene vil tre i kraft og den uavhengige reguleringsmyndighet for energi formelt blir etablert i NVE. Opprettelsen av uavhengig reguleringsmyndighet forventes å påvirke kompetansen til å vedta forskriftsendringer. Informasjonen som er gitt nedenfor er basert på gjeldende forskriftskompetanse. Dette innebærer at etableringen av uavhengig regulator kan innebære endringer i forhold til beskrivelsen nedenfor.

 

Forskriftsendringer som gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd

Nå som de aller fleste kundene har fått smarte målere med kommunikasjon, foreslår NVE at nettselskapene automatisk skal betale ut kompensasjonen til alle husholdninger og fritidsboliger som har slike, uten at de selv må fremme et krav om det.

Status: Forslaget til forskriftsendringen er lagt ut på høring 26. juni 2019 med høringsfrist 15. oktober 2019. Les mer her.

 

Forslag til endring i inntektsreguleringen av nettvirksomheter

NVE foreslår nå flere endringer i reguleringen av inntektsreguleringen for å gi sterkere insentiver til kostnadseffektivitet, og bedre balanse mellom ulike insentiver generelt. Vi foreslår å øke normandelen til 70 prosent, som vil gjøre det mer lønnsomt å være effektiv og mindre lønnsomt å være ineffektiv. Vi forslår også å justere metoden for å kalibrere kostnadsnormene. For Statnett foreslås det en mer nøytral behandling av kostnader knyttet til systemansvaret og øvrige kostnader, og en mer hensiktsmessig oppfølging av rapporteringen deres. Vi foreslår også endring i rapportering mellom regionalnett og lokalt distribusjonsnett for å sikre bedre sammenligning mellom selskapene. Med endringene som bransjen står overfor er det viktig at nettselskapene er innovative, skaffer seg ny kunnskap og utnytter mulighetene som kommer med smarte målere, digitalisering og nye løsninger. Vi forslår derfor å endre forvaltningspraksisen for godkjenning av pilot- og demoprosjekter for å gjøre det enklere å få dem godkjent av NVE. 

Status: Forslaget til forskriftsendringen er lagt ut på høring 26. juni 2019 med høringsfrist 15. oktober 2019. Les mer her.

 

Selskapsmessig og funksjonelt skille, samt merkevare og kommunikasjon

NVE har utarbeidet et høringsforslag til forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, og en ny bestemmelse om markedsføring og kommunikasjon (energilovens §§ 4-6 og 4-7)[2], på oppdrag fra OED.

Formålet med kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille er å redusere risiko for kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten og konkurranseutsatt virksomhet, og å styrke nettselskapenes nøytralitet. For å sikre at nettselskap opptrer nøytralt i sin markedsføring og kommunikasjon, foreslår vi også en ny bestemmelse som stiller krav til differensiert merkevare mellom nettselskapet og de andre foretakene i konsernet nettselskapet er en del av. Vi foreslår også at nettselskapets merkevare skal skille seg fra merkevaren til alle kraftleverandører.

Status: Forslag til forskriftsendringen er lagt ut på høring 28. juni 2019 med høringsfrist 8. november 2019. De endelige bestemmelsene vil vedtas av OED. Les mer her.

 

Gjennomgang av forskrift om systemansvaret

Innføring av EU-regelverk, utvikling i ulike markeder og markedsløsninger, mer kompleks systemdrift som følge av økt andel uregulerbar kraftproduksjon, og større andel produksjon som tilknyttes i distribusjonsnettet m.m. fører til behov for en gjennomgang av systemansvarsforskriften[12].

Status: NVE har startet arbeidet med å gjennomgå systemansvarsforskriften, og sommeren 2018 ble første del av gjennomgangen vedtatt. Ikrafttredelse var noe forskjellig for de ulike bestemmelsene, men alle endringene trådde i kraft innen 1. juli 2019. NVE startet arbeidet med andre del av gjennomgangen høsten 2018. Hovedformålet med andre del er å innføre retningslinjer for de resterende bestemmelsene i forskriften. Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 6. juni 2019. Les mer her.

 

Vurdering av hvilke hjemler NVE skal ha til å ilegge overtredelsesgebyr etter avregningsforskriften og mindre endringer i faktureringsbestemmelser

Sluttbrukermarkedet er inne i en omstillingsfase og ansvar flyttes mellom nettselskap og kraftleverandør. NVE ser behov for en gjennomgang av avregningsforskriften[3] for å vurdere hvilke hjemler NVE bør ha for å ilegge overtredelsesgebyr. NVE ser også behov for å gjøre flere mindre endringer og presiseringer i bestemmelsene om fakturering.

Status: NVE tar sikte på forslag til forskriftsendringer vil bli sendt på høring i løpet av andre halvår 2019. Les mer om avregningsforskriften her.

 

Ny tariffstruktur

Strukturen i nettleien skal bidra til en effektiv utnyttelse av nettkapasiteten og at nettselskapene ikke investerer mer i økt nettkapasitet enn nødvendig.
Måten vi bruker strømnettet på er i ferd med å endres. Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi bruker mer strøm på én gang. Endringene i strømforbruket gjør at kapasiteten i nettet får større betydning. Det er betydelige kostnader knyttet til å investere og drifte strømnett. Det er viktig å utnytte kapasiteten i de eksisterende anleggene så godt som mulig, og å unngå at nettselskapene må investere mer i økt kapasitet i strømnettet enn nødvendig. Strukturen i nettleien skal bidra til dette.

Status: Forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet[9] ble sendt på høring i november 2017. Det kom mange innspill på den foreslåtte modellen for effekttariffer og NVE legger derfor opp til en ny høring høsten 2019. Vi har dialog med bransjen og andre i arbeidet med en ny høring. NVE tar sikte på at ny utforming av nettleien skal innføres fra 2021.
Les mer om høringen fra november 2017

 

Plusskunder

NVE vedtok 29. april 2016 endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet[11] hvor det ble vedtatt ny definisjon av plusskunde. Det ble også vedtatt at plusskunder ikke skal tarifferes andre tariffledd for innmating. En plusskunde kan levere inntil 100 kW og blir målt og avregnet i tilknytningspunktet. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017. NVE har i forbindelse med plusskundeendringen varslet at det vil bli gjort tilpasninger knyttet til boligselskaper som vil bli plusskunde.

Status: Det tas sikte på å sende et forslag på høring i løpet av andre halvår 2019. Les mer her.

 

Kundesentrisk markedsmodell - Innføring av én regning for forbrukere

NVE utreder ny kundesentrisk markedsmodell for sluttbrukermarkedet for strøm. Hovedgrepet er at kraftleverandøren blir strømkundenes primærkontakt og har ansvar for det meste av kundedialog, herunder fakturering av både kraft og nettleie. I den kundesentriske markedsmodellen vil det ikke være anledning hverken for nettselskap eller kraftleverandør til å velge annen faktureringsmetode. NVE ønsker også å vurdere forhold knyttet til leveringsplikt og stengerett i forbindelse med ny kundesentrisk markedsmodell. Gjennomfakturering er et viktig skritt på veien mot den fremtidige kundesentriske markedsmodellen.

Status: Ny kundesentrisk markedsmodell innføres etter at Elhub er klargjort for nødvendig meldingsutveksling i tilknytning til fakturaunderlag. Samtidig ønsker NVE å innhente erfaringer fra gjennomfakturering før en obligatorisk modell for felles fakturering sendes på høring. Det tas sikte på å presentere en oppdatert plan for arbeid med ny kundesentrisk markedsmodell i løpet av 2019. Parallelt med dette arbeidet har NVE bedt om en ekstern utredning om hvordan den tenkte markedsmodellen vil påvirke mulighetene for etableringen av nye, innovative aktører og forretningsmodeller i sluttbrukermarkedet. Les mer her.

 

Sikkerhet i AMS

Nettselskapenes ansvar for å sikre AMS mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner er forskriftsfestet i avregningsforskriften[4]. Kravet er presisert i NVEs veileder til sikkerhet i AMS. NVE ser et behov for å presisere kravene som stilles til nettselskapene i forskrift.

Status: Den 20. februar 2018 ble et forslag til endring i bestemmelsene om sikkerhet i AMS i avregningsforskriften lagt ut på høring, med høringsfrist den 21. mai 2018. Det tas sikte på å vedta de nye bestemmelsene i løpet av 2019.
Les mer om høringen

Les mer om vedtatte forskrifter og endringsforslag her.

 

[1] Prop. 5 L (2017-2018) finner du her

[2] Energiloven finner du her

[3] Avregningsforskriften finner du her

[4] Avregningsforskriften finner du her

[5] Forskrift om kontroll av nettvirksomhet finner du her

[6] Energiloven finner du her

[7] Forvaltningsloven finner du her

[8] Prop. 35 L (2015-2016) finner du her

[9] Forskrift om kontroll av nettvirksomhet finner du her

[10] Forskrift om kontroll av nettvirksomhet finner du her

[11] Forskrift om kontroll av nettvirksomhet finner du her

[12] Systemansvarsforskriften finner du her