Uavhengig reguleringsmyndighet for energi (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ble utpekt av OED som reguleringsmyndighet iht. energilovens § 2-3 og naturgassloven § 4 den 1. november 2019, og skal utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndigheter for kraft- og gassmarkedene i Norge. RMEs oppgaver og ansvarsområder følger av energiloven og tilhørende forskrifter, herunder forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)[1]. RME skal også utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet for gassmarkedet i Norge i tråd med naturgassloven og tilhørende forskrift til naturgassloven. Iht. NEM-forskriften skal RME bidra til å nå NVEs hovedmål om å «Fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi». Generelt skal RME sørge for at alle aktører i kraftbransjen overholder forpliktelser som følger av relevant regelverk.

Forslag til ny modell for kostnadsnorm for Statnett

RME sender på høring et forslag til ny metode for å fastsette kostnadsnorm for Statnett fra 2021. Forslaget innebærer ingen endringer i forskrifter, men en endring i hvilken metode RME bruker til å fastsette kostnadsnormen til Statnett som er en del av deres inntektsramme. Statnett skal investere mye i årene fremover, og vi forventer at dette vil øke nettleien. Modellen vi foreslår har sterkere insentiver til kostnadseffektivitet enn dagens modell. Vi mener forslaget legger til rette for at Statnett sine kostnader, og dermed nettleien kundene betaler, ikke øker mer enn nødvendig.

Les mer om høringen her.

Status: Forslaget ble sendt på høring 3. november med høringsfrist 4. desember 2020.

Endringer i nettleiestrukturen

Strukturen i nettleien skal bidra til en effektiv utnyttelse av nettkapasiteten og at nettselskapene ikke investerer mer i økt nettkapasitet enn nødvendig.
Måten vi bruker strømnettet på er i ferd med å endres. Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi bruker mer strøm på én gang. Endringene i strømforbruket gjør at kapasiteten i nettet får større betydning. Det er betydelige kostnader knyttet til å investere og drifte strømnett. Det er viktig å utnytte kapasiteten i de eksisterende anleggene så godt som mulig, og å unngå at nettselskapene må investere mer i økt kapasitet i strømnettet enn nødvendig. Strukturen i nettleien skal bidra til dette.

Status: Forslag til endringer i nettleiestrukturen var på høring våren 2020. Forslaget omfatter endringer i bestemmelsene om nettleie i lavspenningsnettet, samt enkelte endringer i de generelle bestemmelsene om nettleien i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. September 2020 sendte RME en oppsummering av innspillene fra høringen, og våre endelige anbefalinger til endringer i nettleiestrukturen til OED. Det er OED som har myndighet til å vedta endringer om tariffer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Mer om høringen, høringsdokumentet og oppsummeringen finnes på høringssiden.

Forslag til endring av bestemmelser knyttet til forskuddsfakturering, gjennomfakturering, adgang til elektrisitetsmåler, tariff for ikke-fjernavleste måleverdier og overtredelsesgebyr.

I denne høringen foreslår vi noen mindre omfattende endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester, heretter omtalt som avregningsforskriften[3], kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 og i forskrift om kontroll av nettvirksomhet kapittel 17. Høringen omfatter i tillegg forslag til overføring av en bestemmelse i elsertifikatforskriften kapittel 4 til avregningsforskriften.

Status: Forslag til forskriftsendringer er på høring, med høringsfrist 20. august 2020. Mer info finnes her.

Plusskunder

RME vedtok 29. april 2016 endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet[11] hvor det ble vedtatt ny definisjon av plusskunde. Det ble også vedtatt at plusskunder ikke skal tarifferes andre tariffledd for innmating. En plusskunde kan levere inntil 100 kW og blir målt og avregnet i tilknytningspunktet. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017. RME har i forbindelse med plusskundeendringen varslet at det vil bli gjort tilpasninger knyttet til boligselskaper som vil bli plusskunde. Høringen har som formål å legge til rette for at kunder i ett felles bygg kan utnytte tak- og veggflater til å produsere og forbruke egen strøm. Endringen legger opp til at en andel av felles overskuddsproduksjon kan komme til fratrekk fra den enkelte kundes målte forbruk. Les mer om ordningen her.

Status: Det tas sikte på å sende et forslag på høring i løpet av 2020. 

Sikkerhet i AMS

Nettselskapenes ansvar for å sikre AMS mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner er forskriftsfestet i avregningsforskriften[4]. Kravet er presisert i vår veileder til sikkerhet i AMS. NVE ser et behov for å presisere kravene som stilles til nettselskapene i forskrift.

Status: Den 15. april 2020 ble et forslag til nye funksjonskrav og krav til sikkerhet for AMS i avregningsforskriften lagt ut på høring, med høringsfrist den 15. august 2020.
Les mer om høringen her.

Les mer om vedtatte forskrifter og endringsforslag her.