Gassdistribusjon

Med innføring av tredje energimarkedspakke fikk RME oppgaver knyttet til godkjenning av vilkår og fastsettelse av tariffer for tredjepartsadgang til distribusjonsnett for gass.

Reguleringsmyndigheten for omsetning av naturgass