Publisert 16.12.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Virkemidler for å redusere spenningsproblemer i lavspentnettet

Sweco har på oppdrag fra NVE vurdert ulike virkemidler for å redusere potensielle utfordringer med spenningskvalitet i det lavspente distribusjonsnettet.

Resultatet av arbeidet er presentert i NVE-rapport 2015-113 «Vurdering av behov for å sette grenseverdi for minimum kortslutningsytelse i lavspenningsnettet». I rapporten er det gjort en teknisk-økonomisk vurdering av å innføre en grenseverdi for minimum kortslutningsstrøm i lavspenningsnettet, og av en økt omlegging til 400V TN nett.

Rapporten konkluderer med at nytten av reduserte spenningsproblemer i lavspenningsnettet ikke forvarer kostnadene som vil komme ved å innføre absolutte krav til nettstyrke eller økt omlegging til 400V TN nett. Sweco peker samtidig på at merkostnadene ved økt dimensjonering av komponenter, eller systematisk tilrettelegging for 400V TN ved reinvesteringer ikke nødvendigvis vil være så stor. Kostnadene vil i stor grad variere ut i fra forhold i det eksisterende lavspenningsnettet og i kundens installasjon.

Rapporten reflekterer ikke nødvendigvis NVEs syn, men vil brukes i NVEs videre arbeid med problemstillingen. NVE vil i løpet av våren invitere relevante aktører til et møte med for avklare roller og problemstillinger.