Publisert 09.12.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Tilleggshøring – måling og avregning av plusskunder - avsluttet

NVE har sendt på høring forslag til endring av hvordan plusskunder skal måles og avregnes, samt vilkår for å ikke bli tariffert innmatingstariffens faste ledd. Høringen er et tillegg til opprinnelig høring om plusskundeordningen som ble sendt 27. juni 2014.

NVE foreslo i 2014 endrede regler for måling og avregning av plusskunder. Tilleggshøringen sendes ut fordi NVE ser behov for to mindre endringer for å gjøre det klart at fordelene ved å være plusskunde forutsetter at plusskunden kun måles og avregnes i felles målepunkt for innmating og uttak. Dersom en plusskunde skulle ønske å måle produksjonen separat, skal denne målingen benyttes i avregningen og plusskunden skal betale andre tariffledd for innmating som ordinære innmatingskunder. 

Les tilleggshøringen her.

NVE vil samtidig informere om at det ikke planlegges noen vesentlig endringer fra foreslåtte forskriftsendringer som ble sendt på høring i juni 2014. NVE har imidlertid på bakgrunn av innspill fra flere høringsinnspill jobbet med å finne en løsning som gjør det enklere for borettslag og liknende å være plusskunde. NVE har i samarbeid med Statnett vurdert om Elhub kan tilrettelegge for en løsning slik at målerdata fra de enkelte boenhetene i et borettslag eller boligsameie blir korrigert basert på hvor mye elektrisitet borettslaget eller boligsameiet produserer. Etter en foreløpig vurdering er det sannsynlig at en slik tilpasning kan være klar ved innføring av Elhub som er planlagt 20. februar 2017. Elhub er en nasjonal dataløsning for å håndtere datamengdene som følge av AMS på en kostnadseffektiv og sikker måte.

Inntil Elhub er satt i drift, vil borettslag og boligsameier som ønsker å være plusskunder kunne knytte egen produksjon til abonnementet for fellesforbruket. Dette vil gavne alle i borettslaget eller boligsameiet da egen elektrisk produksjonen vil redusere kostnader til felles elektrisitetsforbruk.

Høringsfrist

NVE ber om at høringsinnspill sendes NVE innen 1. september 2015.

Vi presiserer at vi kun ber om kommentarer til selve endringsforslagene og ikke til forskriften som helhet.

Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere de innkomne høringsuttalelser, og på bakgrunn av disse vedta endringer i kontrollforskriften og avregningsforskriften.

Det tas sikte på at den foreslåtte endringen trer i kraft 1. januar 2017.

For å lette det videre arbeidet med saken oppfordrer NVE høringsinstansene til å sende høringsuttalelsene på e-post til nve@nve.no merket med referansenummer 201403493.

Høringssvar kan også sendes pr. post til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.