Publisert 09.12.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet - avsluttet

NVE gjennomfører offentlig høring av ulike alternativer for hvordan nettselskapene kan utforme tariffene for uttak i distribusjonsnettet på en slik måte at nettleien i større grad gjenspeiler hvordan kundene belaster nettet, og gir en mer kostnadsriktig fordeling av nettkostnadene mellom kundene.

I høringsdokument 3:2015 beskriver NVE hvordan nettselskapene i fremtiden kan utforme tariffene for uttak i distribusjonsnettet. NVE mener tariffene i større grad bør gjenspeile hvordan kostnadene i nettet oppstår, herunder hvordan kundebeslutninger og forbruksmønster påvirker kostnadene. Innføringen av smarte målere (AMS) vil gi nettselskapene enda flere muligheter for tariffutforming enn i dag. NVE vurderer å stille strengere krav til hvordan nettselskapene utformer tariffene, slik at nettselskapenes kostnadsnivå synliggjøres.

En smartere bruk av strømnettet kan utsette eller spare samfunnet for investeringer i nytt strømnett, noe som vil være gunstig for alle som bruker strøm. Ny teknologi legger til rette for at forbrukere kan ha et mer aktivt forhold til strømforbruket sitt, og redusere eller jevne det ut – uten at det går ut over komfort og brukervennlighet. Hvorvidt forbrukerne vil utnytte slike muligheter avhenger blant annet av hvordan nettleien utformes.

NVE skisserer flere alternativer som øker kundenes bevissthet om hvordan effektforbruk påvirker kostnadene i nettet. NVE ønsker innspill på prinsippet om at energileddet i tariffen skal fastsettes på grunnlag av marginale tapskostnader i nettet, også for uttakskunder i distribusjonsnettet. For fordeling av øvrige nettkostnader skisserer høringen følgende modeller:

  • Kundens målte effektuttak i fastsatte referansetimer
  • Kundens sikringsstørrelse (avgjør hvor mye effekt kunden har mulighet til å ta ut fra nettet)
  • Kundens abonnerte effekt («bredbåndsmodellen»)

I tillegg vurderer NVE om nettselskapene skal kunne kjøpe utkobling av forbruk fra forbrukere gjennom markedsløsninger. Kunder som frivillig inngår avtale med nettselskapet eller en markedsaktør om utkobling, vil få betalt for at nettselskapet skal kunne koble ut noe av forbruket når belastningen i nettet er høy.

Vi ber om at kommentarer til høringen sendes NVE innen 15. august 2015.

For å lette det videre arbeidet med saken oppfordrer NVE høringsinstansene til å sende høringsuttalelsene på e-post til nve@nve.no merket med referansenummer 201502667. Høringssvar kan også sendes per post til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Høringsinnspill