Publisert 09.12.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Høring - endringer i kontrollforskriften og avregningsforskriften - avsluttet

NVE gjennomfører offentlig høring av forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften. Det foreslås endringer knyttet til ny plusskundeordning og forslag om endret skattesats som grunnlag for fastsettelse av referanserenten til nettselskapene.

NVE har sendt "Høringsdokument 2 - 2014 Forslag i til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften" på høring.

Forslaget innebærer at sluttkunder kan produsere kraft for å dekke eget forbruk og få betalt for den kraften som plusskunden ikke benytter selv. Denne kundegruppen blir definert som plusskunde.

I avregningsforskriften foreslås det at det ikke stilles krav til at plusskundens produksjon skal måles brutto. Det innebærer at plusskunden ikke betaler nettleie og avgifter for det forbruket som dekkes av egen produksjon. Det foreslås videre at ikke skal tarifferes innmatingstariff for den elektrisiteten som plusskunden selger.

Samlet sett vil forslaget etter NVEs mening gjøre det enklere å produsere egen elektrisitet. Endringene innebærer ingen direkte støtte til plusskunder, men innebærer at plusskunden har mulighet til å dekke eget forbruk som hvilket betyr at kraft produsert for eget forbruk vil ha en verdi tilsvarende summen av kraftpris, nettleie og avgifter.

Definisjonen av plusskunde er utformet slik at privatkunder og også næringskunder kan bli plusskunder så lenge hovedformålet er å dekke eget forbruk.

Forslag til endringer medfører at alle plusskunder får like rettigheter uavhengig av hvilket nettselskap de er tilknyttet. Nettselskapene er selv ansvarlig for å utforme tekniske krav til plusskundens installasjon og å innhente data om plusskundens installerte effekt.

Det foreslås også en justering i kontrollforskriftens § 8-3 (referanserente). Basert på endringen i selskapsskatten i Stortingets skattevedtak fra 28 til 27 prosent fra og med 2014 samt muligheten for ytterligere endringer i fremtiden, ønsker NVE å justere skattesatsen i WACC-modellen fra å ligge fast på 28 prosent til å tilsvare sats fastsatt i Stortingets årlige skattevedtak.

NVE ber om at høringsinnspill sendes NVE innen 10. oktober 2014.

Vi presiserer at vi kun ber om kommentarer til selve endringsforslagene og ikke til forskriften som helhet.

Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere de innkomne høringsuttalelser og på bakgrunn av disse vedta endringer i avregningsforskriften.

Det tas sikte på at endringene i forbindelse med plusskundeordningen trer i kraft 1. januar 2015, mens endringene knyttet til endret skattesats skal ha virkning fra 1. januar 2014.

For å lette det videre arbeidet med saken oppfordrer NVE høringsinstansene til å sende høringsuttalelsene på e-post til nve@nve.no merket med referansenummer 201403493.

Høringssvar kan også sendes pr. post til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Kontaktpersoner plusskunde:
Seksjonssjef Torfinn Jonassen tlf 22 95 94 80
Seniorrådgiver Bjørnar Fladen tlf 22 95 92 41

Kontaktperson skattesats:
Seniorrådgiver Mi Charlotte Lagergren tlf. 22959324