Publisert 09.12.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Høring - endringer i kontrollforskriften - avsluttet

NVE gjennomfører offentlig høring av forslag til endring i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). NVE foreslår å innføre et generelt krav om at nettselskapenes kjøp fra andre selskap i samme konsern skal baseres på konkurranse.

I Høringsdokument 4:2014  foreslår NVE endringer i kontrollforskriftens § 2-8 om kryssubsidiering. NVE foreslår å innføre et generelt krav om at nettselskapenes kjøp fra andre selskap i samme konsern skal baseres på konkurranse. Forslaget innebærer at innkjøp og tildeling av kontrakter fra nettselskapet skal skje på bakgrunn av objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Formålet med denne endringen er å motvirke kryssubsidiering mellom konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomhet i samme konsern, for å forhindre at nettselskapenes kunder betaler høyere nettleie enn nødvendig.

Av samme grunn foreslår NVE å endre bestemmelsene som omhandler fordeling av inntekter og kostnader mellom nettvirksomheten og øvrige virksomhetsområder i integrerte selskaper. Bestemmelsen om at interne transaksjoner mellom virksomhetsområder skal skje til markedsvilkår fjernes og erstattes med et krav om at de faktiske kostnadene skal fordeles forholdsmessig ut fra den reelle bruken av ressurser.

Vi ber om at kommentarer til forslaget sendes til NVE innen 10. oktober 2014. Vi presiserer at vi kun ber om kommentarer til selve endringsforslaget, og ikke til forskriften som helhet.

Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere de innkomne høringsuttalelser og på bakgrunn av disse vedta endringer i kontrollforskriften. Det tas sikte på at endringene skal tre i kraft 1. januar 2015.

For å lette det videre arbeidet med saken oppfordrer NVE høringsinstansene til å sende høringsuttalelsene på e-post til nve@nve.no merket med referansenummer 201203894. Høringssvar kan også sendes per post til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Lars Ekern, 
tlf 22 95 93 75, e-post laek@nve.no

Seksjonssjef Tore Langset, tlf 90 05 65 52