Publisert 09.12.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Høring – endringer i kontrollforskriften (2014) - avsluttet

NVE gjennomfører offentlig høring av forslag til endringer i fire bestemmelser i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Formålet med endringene er å redusere årlig variasjon i inntektsrammer samt i større grad tilrettelegge for sammenslåing av nettselskap.

I Høringsdokument 4 omtales forslag til endringer i både forskrift om kontroll av nettvirksomhet og metoder som benyttes når nettselskapenes inntektsrammer skal fastsettes. De aktuelle metodene er ikke regulert i lov eller forskrift, men er en del av NVEs forvaltningspraksis fastsatt etter høringer. I noen tilfeller vil det i forbindelse med endringer i metode være ønskelig eller påkrevd også å endre bestemmelser gitt i forskrift

Et av forslagene har til hensikt å bidra til mindre årlig variasjon i nettselskapenes inntektsrammer. Metoden for å oppnå jevnere inntektsrammer krever en endring i § 8-1 for å åpne for at pensjonskostnader skal inngå basert på et gjennomsnitt over en femårs periode. Den andre endringen er å endre metode for re-kalibrering av kostnadsnormene. I sum vil disse endringene bidra til jevnere inntektsrammer.

Et annet forslag har til hensikt å legge til rette for strukturendringer gjennom å utvikle en bedre metode for å kompensere nettselskapene for inntektstap som kan oppstå i forbindelse med fusjoner (harmonieffekt). NVE mener at det i tillegg bør åpnes for at mindreinntekt som oppstår som følge av slike kompensasjoner kan behandles særskilt. Dette for å unngå at nettselskapene må søke om dispensasjon fra regelen om å kutte mindreinntekt. Med samme formål foreslår NVE å utvide nettselskapenes mulighet til å opprettholde ulike tariffer ved sammenslåing av tilgrensende nettområder fra tre til syv år.

Det foreslås også å forenkle konsesjonærenes rapporteringen og håndtering av mer-/mindreinntekt, samt myndighetenes kontroll av dette.

Endringene medfører ikke økte plikter for nettselskapene, og har også små økonomiske konsekvenser over tid. Derimot vil de bidra til jevnere inntektsrammer og tariffer. Endringene vil også legge til rette for gjennomføring av samfunnsmessig rasjonelle fusjoner. For nettkundene vil forslagene innebære jevnere tariffer og nytteeffekter av en rasjonell nettstruktur.

Vi ber om at kommentarer til forslaget sendes til NVE innen 4. september 2015. Vi presiserer at vi kun ber om kommentarer til selve endringsforslaget, og ikke til forskriften som helhet.

Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere de innkomne høringsuttalelsene og eventuelle behov for å gjøre endringer i forslaget. Det tas sikte på at forskriften vedtas i november 2015. Noen av endringene foreslås å tre i kraft straks og med virkning for 2015, mens andre foreslås å tre i kraft 1. januar 2016

For å forenkle det videre arbeidet oppfordrer NVE høringsinstansene til å sende høringsuttalelsene på e-post til nve@nve.no.  Høringssvar kan også sendes per post til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Svaret merkes med referansenummer 201403415.