Kraftmarkedet blir stadig mer harmonisert og integrert i Europa. Det er derfor viktig for NVE å samarbeide med reguleringsmyndigheter både i Norden og Europa. Dette skjer gjennom NordREG i Norden og CEER og ACER i Europa.

NordREG (Forum of Nordic Energy Regulators) er et samarbeidsorgan for de fem nordiske reguleringsmyndighetene fra Sverige, Finland, Island, Danmark og Norge. Samarbeidet ble etablert i 2002.

Samarbeidet i NordREG skal fremme markedsintegrasjon og utvikle et effektivt nordisk elektrisitetsmarked. NordREG jobber løpende med å tilpasse utviklingen i Norden til utviklingen i det europeiske elektrisitetsmarkedet.

NordREG arbeider også med å fremme felles nordiske synspunkter når dette er hensiktsmessig.

CEER (Council of European Energy Regulators) er et samarbeidsorgan for reguleringsmyndigheter i Europa, totalt 30 medlemmer, EU28 og EEA landene Island og Norge. CEER har et lite og effektivt sekretariat i Brussel.

CEERs hovedmål er å bidra til etableringen og utviklingen av et felles indre markedet for energi i Europa, samt å fremme samarbeid mellom de nasjonale reguleringsmyndighetene og harmonisere implementering av EU-regelverk.

For det formålet følger CEER energimarkedet nøye og gir råd ut fra sine funn. For å forenkle innføringen av nytt EU-lovverk, har CEER laget retningslinjer for god praksis på de forskjellig reguleringsområdene. Dette er ikke-bindende retningslinjer som er utviklet i samarbeid med markedsaktørene. CEER gir også råd til den Europakommisjonen når de lager utkast til nytt lovverk for energisektoren.

En stor del av CEERs arbeid forberedes og utføres i arbeidsgrupper og underarbeidsgrupper. Disse arbeidsgruppene opprettes på ad hoc basis. Deltagelsen i arbeidsgruppene foregår på frivilligbasis fra de nasjonale regulatorenes side. 

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) er et byrå for samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter i Europa. Byrået ble opprettet som en del av gjennomføringen av tredje energimarkedspakke i EU i 2009.

ACER startet opp i mars 2011 og har sitt hovedsete i Ljubljana, Slovenia. Etter ikrafttredelse av tredje energimarkedspakke i Norge 1. november 2019, deltar Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i ACER på alle nivåer.

ACER er en plattform for samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter for energi på europeisk nivå, og målet er på samme måte som i Norden, å bidra til et effektivt og sikkert energimarked med felles handelsregler over landegrensene. ACER spiller en sentral rolle i utviklingen av markedsreguleringer for å fremme konkurranse. Byrået koordinerer regionale initiativer og initiativer på tvers av regioner. I tillegg overvåker ACER felles europeiske plattformer og enheter som er sentrale for å få et velfungerende marked og system.

ICER er en globalt samarbeidsorgan med cirka 300 tilsyns- og reguleringsmyndigheter på energiområdet.

ICERs mål er å styrke offentlig og politisk kunnskap og forståelse for regulering av energimarkedet og dens rolle i håndtering av sosioøkonomiske-, miljø- og markedsspørsmål.

Gjennom ulike arbeidsgrupper bygger ICER solide forbindelser mellom regionale og nasjonale regulatorer. Arbeidsgruppene samlere inn og analysere materielle som kan brukes i regulatorenes arbeid. Frem til 2015 vil ICERs hovedfokus være på regional markedsintegrasjon, teknologiske endringer og forbruker spørsmål. Gjennom sitt arbeid håper ICER å kunne dele informasjon og praksis for å bidra til å skape en bærekraftig utvikling innen energisektoren.