FCA GL (Guideline on Forward Capacity Allocation) tar sikte på å sørge for at aktørene har tilstrekkelige langsiktige sikringsmuligheter

Formålet med retningslinjen er å tilrettelegge for krafthandel mellom ulike europeiske land gjennom å sørge for muligheter for langsiktig prissikring. Retningslinjen legger opp til at TSOene skal etablere en felles metode for langsiktig kapasitetsfastsettelse, etableringen av en plattform for auksjonering av transmisjonsrettigheter og regler for handel med (og unntak fra) transmisjonsrettigheter. FCA GL trådte i kraft i EU 17. oktober 2016.

Nordiske energimyndigheter, systemoperatører og markedsaktører har gjennom flere år jobbet aktivt for at retningslinjen skal ta hensyn til forholdene i det nordiske kraftmarkedet, hvor markedsaktørene bruker finansielle kontrakter til prissikring, heller enn langsiktige transmisjonsrettigheter.

I Norden er det kun transmisjonsretter mellom DK1 og DK2, ellers er det hovedsakelig det etablerte finansielle markedet aktørene i kraftmarkedet bruker for langsiktig prissikring. Siden Norge ikke er medlem av EU, gjelder ikke FCA GL før regelverket er inntatt i EØS-avtalen og implementert i norsk rett. Når FCA GL blir innført i Norge vil NVE ha en felles prosess sammen med tilgrensende nasjonale reguleringsmyndigheter for å evaluere prissikringsmulighetene, for så å evaluere behovet for å innføre langsiktige transmisjonsretter eller alternative prissikringsprodukter.

NVE har et tett samarbeid med de andre nordiske reguleringsmyndighetene, og dialog med systemoperatørene og markedsaktørene, for å utvikle en effektiv løsning for det nordiske kraftmarkedet.

For flere detaljer henviser vi til EØS-notatdatabasen som har et sammendrag av forordningen skrevet på norsk.

Kontaktpersoner

Rådgiver Kjersti Ness

Førstekonsulent Marie Hjorth Karlsen

Seksjon for engrosmarked