En av hovedoppgavene til systemoperatørene (‘TSOene’) er å balansere systemet ved å sørge for at produksjonen til enhver tid er lik forbruket. Gjennom EB GL etableres felles europeiske markedsløsninger for denne prosessen.

De europeiske balansemarkedene er i dag svært ulike. I Norden har man allerede et felles regulerkraftmarked, hvor Statnett og Svenske Kraftnät har et felles balanseringsansvar. Her kan markedsaktørene tilby sine tjenester for å balansere det nordiske synkronområdet. På kontinentet er balansemarkedene derimot ikke integrerte, og systemene balanseres i stor grad på ulike måter mellom land. Gjennom EBGL skal det etableres felles europeiske handelsplattformer for utveksling av balansetjenester.

En integrasjon av balansemarkedene vil blant annet kunne legge til rette for handel med balansetjenester mellom TSOer. Formålet med dette er å styrke forsyningssikkerheten og å balansere kraftsystemene mer kostnadseffektivt. Dette gjøres gjennom opprettelsen av felles europeiske handelsplattformer, og ved å etablere felles prinsipper for balansering av kraftsystemet, herunder anskaffelse, aktivering og avregning av balansekraft. Gjennom EB GL skal de europeiske TSOene bli enige om forslag til vilkår og metoder, og sende forslagene på høring, før de relevante reguleringsmyndighetene eventuelt godkjenner forslagene.

NVE samarbeider tett med de andre reguleringsmyndighetene, systemoperatørene og markedsaktørene i både Europa og Norden for å utvikle en god og effektiv løsning for det nordiske balansemarkedet. EB GL vil bli implementert i Norge etter at retningslinjen er innlemmet i EØS-avtalen.

Mer informasjon om EB GL og prosessen finner du her (ENTSO-E sine hjemmesider).

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Stian Henriksen

Rådgiver Alexander Kellerer

Seksjon for engrosmarked