CACM (Guideline on capacity allocation and congestion management) er helt sentral for å etablere det indre energimarkedet i Europa. Formålet er å legge til rette for handel på tvers av landegrensene, mer effektiv utnyttelse av overføringsnettet og økt konkurranse, til nytte for forbrukerne.

Forordningen regulerer de fysiske markedene for omsetning av kraft, nærmere bestemt handel med kraft dagen før fysisk levering av kraft (døgnmarkedet) og handel med kraft kontinuerlig fram til driftstimen (intradagmarkedet). Les mer om markedssegmentene her. CACM legger til rette for et harmonisert regelverk for sammenkobling av europeiske kraftmarkeder og tildeling av kapasitet for overføring av kraft mellom budområder (markedskopling).

Hovedelementene i CACM er:

  • Handelsløsninger for døgnmarkedet: simultant fastsettelse av priser i alle budområder i Europa og optimere utnyttelsen av overføringskapasiteten gjennom implisitt auksjon.
  • Handelsløsninger for intradagmarkedet: intradagmarkedet er basert på kontinuerlig handel, og implisitt allokering av overføringskapasitet. Den europeiske plattformen for intradaghandel heter XBID (cross-border intraday market). Videre fastsetter forordningen at kapasiteten i intradagmarkedet skal prises og det er bestemt at det skal gjøres ved å innføre intradagauksjoner.
  • Metoder for kapasitetsberegning: For å sikre optimal bruk av kapasitet i nettet er det behov for en koordinert/harmonisert beregningsmåte. CACM legger opp til at kapasitetsberegninger skjer på regional basis. Den foretrukne metoden er «Flytbasert markedskobling». Denne metoden innebærer litt forenklet at overføringskapasiteten i sentralnettet bestemmes samtidig med allokeringen av forbruk og produksjon i selve markedsklareringen. I dag fastsettes tilgjengelig overføringskapasitet av systemoperatøren før markedsklarering.
  • Fastsettelse av budområder: prinsippet er at budområder skal basere på begrensninger i nettet og ideelt sett utformes slik at de tar hensyn til flaskehalser
  • Forordningen inneholder også bestemmelser for konkurranse mellom kraftbørser/markedsplasser i Europa. Les mer om markedsplasskonsesjoner her.

CACM retter seg mot et bredt spekter av aktører i energimarkedet, som har ulike plikter og rettigheter. Dette inkluderer blant annet nasjonale reguleringsmyndigheter, systemoperatører (TSOer), kraftbørser/markedsplasser (NEMOer), ENTSO-E og ACER. For flere detaljer henviser vi til EØS-notatdatabasen som har et sammendrag av forordningen skrevet på norsk.

 

CACM trådte i kraft i EU den 14. august 2015. Mer informasjon om dette finner du i pressemeldingen fra EU Kommisjonen. Ettersom Norge ikke er medlem av EU, gjelder ikke CACM i Norge før regelverket er inntatt i EØS-avtalen og implementert i norsk rett.