Norge har i dag strømkabler til utlandet og er en del av en europeisk markedsløsning for kjøp, salg og overføring av kraft. Nedenfor presenteres sentrale begreper knyttet til krafthandelen, prisdannelsen og overføringskapasiteter mellom land.

vannkraftnve

Foto: Arne T. Hammersland, NVE

Handel av kraft med andre land

Grunnet ulik topografi og ressursgrunnlag er det i dag stor variasjon i produksjonsmiks mellom de ulike europeiske landene. I tillegg ser vi en gjennomgående trend mot økt kraftproduksjon fra variable fornybare energikilder som sol og vind, samtidig som kraftproduksjonen fra de tradisjonelle fossile energikildene reduseres. Handel på tvers av landegrensene gjør det mulig å utnytte disse forskjellene i produksjonsmiks, samt øke utnyttelsesgraden av den variable fornybare kraftproduksjonen.

For Norge muliggjør tilknytting til utlandet i tillegg økt verdiskapning fra den rene og fleksible vannkraften. Når det for eksempel er mye vind i Tyskland og Danmark, kan forbrukere i Norge importere kraft til lave priser. Når det er vindstille på kontinentet og kraftprisene er høye, kan produsentene eksportere kraft til en høyere pris. Norske markedsaktører kan på denne måten få en samfunnsøkonomisk gevinst av strømkablene til utlandet, samtidig som kraftprisene i Norge holdes mer stabile.

Overføringskapasiteten mellom Norge og andre land bidrar også til å sikre forsyningssikkerheten i Norge. Det norske vannkraftdominerte systemet er væravhengig, og i tørre år kan man risikere at det ikke er nok energi lagret i norske vannmagasiner til å dekke vårt forbruk. Mellomlandsforbindelser sikrer at norske forbrukere alltid har tilgang på kraft fra utlandet, og dermed kan vi importere kraft i perioder hvor vi har et underskudd i det norske systemet.

Det nordiske synkronområdet

Norge, Sverige, Finland og Øst-Danmark er et felles synkronområde, som vil si at kraftnettet har en felles systemfrekvens. Det som skjer med systemet i ett land vil derfor direkte påvirke de øvrige landene. For å sikre en sikker og effektiv drift av kraftsystemet er det svært viktig med et tett samarbeid mellom de nordiske systemoperatørene. Systemoperatørene har derfor en felles nordisk systemdriftsavtale, og samarbeider blant annet med handel av system- og balansetjenester.

Det nordiske kraftmarkedet

I dag er de nordiske landene tett integrert i et felles nordisk kraftmarked. Dette markedet består av flere markedssegmenter som etterfølger hverandre på veien mot driftsøyeblikket. Les mer om markedssegmentene her. For at markedet skal ta hensyn til fysiske begrensninger nettet, og dermed oppnå en mer effektiv prising av ressursene, er det nordiske kraftmarkedet inndelt i 12 budområder, hvorav fem av disse ligger i Norge. Les mer om budområdene her.

Det europeiske regelverket CACM har åpnet for konkurranse mellom børser, og det jobbes på europeisk nivå med utvikling og godkjenning av ulike metoder, betingelser og vilkår som følger av regelverket. I Norge kan man i dag handle kraft hos to kraftbørser, Nord Pool og EPEX SPOT. Begge disse opererer i både døgn- og intradagmarkedet. 

Europeisk markedskobling i døgnmarkedet

I dag er store deler av Europa, inkludert Norge, koblet sammen gjennom markedskobling (gjerne kalt implisitt auksjon) for døgnmarkedet (spotmarkedet). Dette prosjektet heter Price Coupling of Regions (PCR) og er drevet av utvalgte kraftbørser i Europa. Sentralt i dette prosjektet er en kompleks pan-europeisk algoritme (EUPHEMIA) som samler bud for både forbruk og produksjon fra de involverte kraftbørsene. Bud som gis via handelsplattformene til Nord Pool og EPEX SPOT blir eksempelvis sendt til den europeiske priskoblingen.

I tillegg til budene inkluderes overføringsbegrensninger mellom budområder fra systemoperatørene. Algoritmen beregner så pris for alle budområdene, og flyt mellom disse, med målsetting om å maksimere velferden i området den dekker (dvs. sørge for at elektrisiteten flyter dit den har størst verdi). Dette gjøres hver dag på timenivå. På bakgrunn av denne kalkuleringen får aktørene som har bydd inn i døgnmarkedet tilbakemelding om hva de har fått tilslag på av sine forbuks-/produksjonsbud, og prisen blir publisert til hele markedet.

Europeisk markedskobling i intradagmarkedet

European Cross-Border Intraday (XBID) er et prosjekt hvor europeiske systemoperatører og kraftbørser i felleskap har utviklet en harmonisert europeisk løsning for handel i intradagmarkedet. XBID ble lansert 12. juni 2018 i Norden og Baltikum og en rekke andre europeiske land. Det er ventet at flere europeiske land vil implementere løsningen i 2019. NVE-RME er involvert i arbeidet på europeisk nivå for å ytterligere harmonisere løsningen. 

Europeisk markedskobling i balansemarkedene

Statnett samarbeider med systemoperatørene i Sverige, Danmark og Finland om tilgang og aktivering av ressurser i balansemarkedene. Det jobbes også med å utforme et felles nordisk aFRR-marked. I tillegg er NVE-RME sentral i energiregulatorarbeidet med å skape felles-europeiske løsninger for balansemarkedene for FCR, aFRR og mFRR. 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Rådgiver Kjersti Ness

Seksjon for engrosmarked