Gjennom engrosmarkedet kan kraftprodusenter, kraftleverandører, større industriforetak og andre aktører fritt kjøpe og selge kraft i konkurranse med tilsvarende aktører i markedet.

Engrosmarkedet for kraft kan oppfattes som ett marked hvor produsenter, kraftleverandører og store forbrukere møtes for å handle. I realiteten er dette flere markeder som etterfølger hverandre på veien mot driftsøyeblikket (driftstimen). Les mer om dette på siden om markedssegmentene.

NVEs rolle i engrosmarkedet:

For å drive en organisert markedsplass for fysisk omsetning av elektrisitet må en aktør tildeles markedsplasskonsesjon av NVE. Les mer om dette her. NVE har ansvar for at markedsplassen driftes effektivt. NVE følger også opp Statnetts utlandskonsesjoner og handel på mellomlandsforbindelsene, blant annet gjennom tett kontakt med relevante myndigheter i Europa. I tillegg følger NVE opp Statnett som systemansvarlig og at systemet driftes på en effektiv og nøytral måte. Les mer om dette på sidene om systemansvaret.

For å sikre at aktører agerer i tråd med markedsadferdsbestemmelsene har NVE en markedsovervåkingsvirksomhet. NVE følger også opp at aktører som tilrettelegger for handel i engrosmarkedet i Norge har en effektiv markedsovervåking på plass, og at de rapporterer mistanke om innsidehandel eller markedsmanipulasjon direkte til NVE.

Norge er del av et integrert nordisk og europeisk kraftmarked. I tillegg til nasjonale lovverk skjer derfor utviklingen av reguleringer for engrosmarkedet også på nordisk og europeisk nivå. NVE arbeider aktivt med påvirkningsarbeid ved å delta i en tidlig fase av regelverksutviklingen. Les mer om dette på siden om europeisk regelverksutvikling.