Publisert 21.04.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Maskinell kontroll av søknader om omsetningskonsesjon

RME utfører en maskinell kontroll av søknader om omsetningskonsesjon for perioden 2021 – 2024 der det er mulig. Søknader som ikke blir tatt ut til manuell saksbehandling vil bli behandlet på kort tid. For at vi skal kunne behandle søknaden automatisk må alle opplysninger være fylt inn riktig. .

Grunner til at søknad blir tatt ut til manuell saksbehandling

Ikke alle selskaper vil kunne få sin søknad om omsetningskonsesjon behandlet automatisk. Det kan være flere grunner til dette. De vanligste grunnene er følgende:

 • Fylt ut fritekstfelt i søknaden.
 • Selskapet har nettvirksomhet kombinert med kraftomsetning eller produksjon. Disse søknadene må vurderes mot kravet i energiloven § 4-6 som trer i kraft 1.1.2021 om selskapsmessig skille.
 • Selskapet er eid av et selskap som driver med nettvirksomhet eller har kontrollerende eierskap over selskap som driver med nettvirksomhet. Disse søknadene må vurderes mot kravet i energiloven § 4-6 som trer i kraft 1.1.2021 om selskapsmessig skille.

Etterkontroller

RME vil foreta etterkontroller av søknader om omsetningskonsesjon. Hvis selskapet oppdager feil i opplysningene som ble oppgitt i søknaden, er det derfor viktig at selskapet retter disse. Dette kan gjøres ved å sende inn et nytt skjema. I feltet for ikrafttredelse oppgis samme dato for ikrafttredelse som i den opprinnelige søknaden. Feil informasjon vil da bli overskrevet.  

Vi gjør oppmerksom på at feil utfylt søknadsskjema kan føre til en tilbaketrekking av konsesjonen, jf. Energiloven § 10-3 4. ledd.

 

Endring av opplysninger når søknad om omsetningskonsesjon er behandlet og godkjent

Dersom selskapet har fått fornyet omsetningskonsesjon for perioden 2021-2024, og oppdager feil i opplysningene i søknaden, må dette rettes så fort det lar seg gjøre. Selskapet kan endre dette ved å sende inn en ny søknad om fornyelse av konsesjon. Det er viktig at ikrafttredelse er den samme dato som i den opprinnelige søknad om fornyelse. Den nye fornyelsen vil overskrive den eksisterende og ny konsesjon vil bli sendt ut på bakgrunn av dette.

Dersom selskapet søker om en endring av omsetningskonsesjonen i løpet av konsesjonsperioden (2021-2024), vil denne bli behandlet på lik måte som en etableringssøknad.

Hvordan fungerer den maskinelle kontrollen

1. Søker sender inn skjema via Altinn

2. RME sjekker om det er skrevet noe i fritekstfelter

Dersom søker skriver noe i fritekstfeltet, må slike søknader gå til manuell behandling. Fritekstfeltene ligger under virksomhetsområde «annet» og tilleggsinformasjon. Fritekstfeltet blir sjekket manuelt av en saksbehandler som enten tar saken til manuell behandling eller sender den tilbake til maskinell kontroll.

3. Sjekk for selskapstype «kommune»

Dersom selskapet er en kommune, sjekker RME følgende:

 • Om selskapet har registrert virksomhetsområde: Videresalg av konsesjonskraft til energiverk der kommunen eller fylkeskommunen har eierandeler.

 • Dersom selskapet har valgt andre virksomhetsområder blir søknaden tatt ut i manuell behandling. Dersom selskapet ikke er en kommune, går kontrollen videre til steg 4.

Dersom selskapet ikke er en kommune, går kontrollen videre til steg 4.

4. Sjekk for selskapstype «Utenlandsk foretak»

Dersom selskapet ikke er et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) går kontrollen videre til steg 5.

Dersom selskapet er et NUF, sjekker RME  følgende:

 • Om selskapet har svart at de er pliktig til å levere årsrapport til Brønnøysundregisteret og om selskapet er registrert i foretaksregisteret for å vurdere om selskapet skal rapportere i eRapp.
 • Om selskapet har kombinert nettvirksomhet med andre virksomhetsområder, om selskapet er eid av selskap som driver med nettvirksomhet og om det eier nettselskapet. Dersom selskapet ikke gjør dette, vil søknaden gå til automatisk behandling.

5. Sjekker for virksomhetsområde på selskap

Dersom selskapet ikke har falt under kategoriene tidligere sjekker RME virksomhetstype.

a) Selskap med omsetningsvirksomhet

Dersom virksomhetstype er produksjon eller kraftomsetning og/eller virksomhetsområde Annet sjekker vi følgende:

  • At selskapet ikke har nettvirksomhet.
  • At selskapet ikke er eid av selskap som driver med nettvirksomhet
  • At selskapet ikke eier et selskap som driver med nettvirksomhet

Dersom selskapet oppfyller disse kravene, vil søknaden bli behandlet automatisk.

 

b) Selskap med nettvirksomhet

Dersom virksomhetstype er nettvirksomhet sjekker vi følgende:

  • At selskapet ikke har virksomhetsområde kraftomsetning, kraftproduksjon eller annen virksomhet.
  • At selskapet ikke eier selskap som driver med omsetningskonsesjonspliktig virksomhet som produksjon, kraftomsetning eller fjernvarme.
  • At selskapet ikke blir eid av selskap som driver med omsetningskonsesjonspliktig virksomhet som produksjon, kraftomsetning eller fjernvarme

Dersom selskapet oppfyller disse kravene, vil søknaden bli behandlet automatisk.