Publisert 14.10.2021 , sist oppdatert 02.12.2021

Inntektsrammer for 2022 - grunnlagsdata

Vi publiserer data som skal benyttes til beregning av inntektsrammer for 2022. Vi ber nettselskapene om å sjekke egne data og gi tilbakemelding om eventuelle feil så snart som mulig, og senest innen 2. november 2021.

Alle data finnes i Excel-boka «Grunnlagsdata» til høyre på denne siden. Vi tar forbehold om at egne datakontroller og andre tilbakemeldinger kan føre til endringer i datasettet.

Frist for melding om feil i datagrunnlag: 2. november 2021

Vi ber om at nettselskapene sjekker data for eget selskap. Dersom det oppdages feil i datagrunnlaget, ber vi om å bli opplyst om dette så snart som mulig, og senest innen 2. november 2021. Tilbakemeldinger på datagrunnlaget merkes «Merknad til datagrunnlag for inntektsramme 2022» og sendes til rme@nve.no

Differanse mellom inntektsramme 2020 og faktiske kostnader 2020

Vi har beregnet differansen mellom de estimerte kostnadene i inntektsrammene for 2020 og selskapenes faktiske kostnader i 2020. Beregningen viser at samlet inntektsramme for 2020 var for høy. Differansen er anslått til rundt 680 millioner kroner, og dette beløpet ilagt renter vil bli trukket fra inntektsrammen for 2022.

Tidsplan for varsel om inntektsrammer for 2022

Vi tar sikte på å publisere en foreløpig beregning av inntektsrammer for 2022 i starten av november. Varsel om inntektsrammer for 2022 vil være klart i starten av desember. 

Det kan forekomme endringer i datagrunnlaget

Vi gjør oppmerksom på at regnskapskontrollen av eRapp 2020 ikke er helt ferdig. Som følge av dette kan det fortsatt forekomme endringer i data.

Endret definisjon av skillet mellom regionalnett og lokalt distribusjonsnett i transformatorstasjoner i den økonomiske og tekniske rapporteringen til RME (eRapp og TEK)

Fra og med inntektsrammene for 2022 avslutter vi den særskilte kostnadsnormen for anlegg i grensesnittet mellom lokalt distribusjonsnett og regionalnett i de sammenlignende analysene for lokalt distribusjonsnett. Med referanse til RME-rapport 1/2019 side 27-29 har vi fra rapportering av 2020 verdier endret definisjon av skillet mellom regionalnett og lokalt distribusjonsnett i transformatorstasjoner i den økonomiske og tekniske rapporteringen til RME (eRapp og TEK). Målet for endringen er å bedre sammenlignbarheten mellom selskapene, og dermed oppnå riktigere inntektsrammer.  Ulik eierstruktur og historikk har bidratt til at nettselskapene har hatt ulik praksis på hvilket nettnivå samme type anlegg har vært rapportert på. 

Denne endringen omfatter avganger og andre anlegg med nominelt spenningsnivå fra 22 kV og under som står i stasjoner tilknyttet regionalnett. Disse anleggene skal kostnadsføres på virksomhetsområdet regionalnett. I slike tilfeller vil skillet mellom virksomhetsområdene regionalnett og lokalt distribusjonsnett være der linje-/kabel i det lokale distribusjonsnettet er tilkoblet avgangen. Dette skillet mellom virksomhetsområdene gjelder uavhengig av eierskap til øvrig anlegg i regionalnettet. For mer detaljer se NVE høringsdokument 6/2019

Flere nettselskaper ser ut til å ha rapportert kostnader ved anlegg i grensesnitt på virksomhetsområdet for lokalt distribusjonsnett i 2020. Siden vi ikke har vært tydelige nok i infoskriv og veileder til eRapp for 2020 på at disse kostnadene skulle vært rapportert på virksomhetsområdet for regionalnett, åpner vi nå for at selskapene dette gjelder kan oppdatere sin rapportering for 2020. I de tilfellene det er aktuelt å endre rapporteringen, trenger vi informasjon om hvilke kostnader og verdier som skal flyttes mellom virksomhetsområdene lokalt distribusjonsnett og regionalnett. Denne informasjonen sendes i e-post til rme@nve.no, og merkes «Kostnader i grensesnitt».