Publisert 03.11.2021 , sist oppdatert 02.12.2021

Inntektsrammer for 2022 - foreløpige beregninger

Vi har estimert foreløpige inntektsrammer for 2022 til 19,3 milliarder kroner for alle nettselskaper (eks. Statnett). Vi vil gjøre nye beregninger til varsel om inntektsramme for 2022, som vi sender ut i starten av desember.

Nøkkeltall for inntektsrammen 2022

  • Samlet inntektsramme: 19,3 mrd. kr
  • Samlet kostnadsgrunnlag: 20 mrd. kr
  • Beløp til re-kalibrering: -0,75 mrd. kr

Forutsetninger for 2022

  • Referanserente: 5,53 %
  • Referansepris på kraft: 424,07 kr/MWh
  • KPI2022/2020: 1,053 (til justering av KILE)
  • KPI-lønn2022/2020: 1,063(til justering av drifts- og vedlikeholdskostnader)

Differanse mellom inntektsramme 2020 og faktiske kostnader 2020 (re-kalibrering)

Vi har beregnet differansen mellom de estimerte kostnadene i inntektsrammene for 2020 og selskapenes faktiske kostnader i 2020. Beregningen viser at inntektsrammene for 2020 var for høye. Differansen er på 0,75 mrd. kr (inkludert renter), og blir trukket fra inntektsrammen for 2022. 

Frist for melding om feil i datagrunnlag: 19. november 2020

Vi minner om at nettselskapene skal sjekke data for eget selskap. Dersom det oppdages feil, ber vi om å bli opplyst om dette så snart som mulig. For å sikre at vi rekker å ta høyde for eventuelle datakorreksjoner i varsel om inntektsrammer for 2022, ber vi om at feil meldes til oss senest 19. november 2021. Tilbakemeldinger merkes med "Merknad til datagrunnlag for inntektsramme 2022", og sendes til rme@nve.no

Ny beregning av inntektsrammer for 2020 etter datakorreksjoner

I forbindelse med inntektsramme for 2022, skal vi korrigere for eventuelle feil fra vedtak om inntektsrammer for 2020, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-6. Dette innebærer at differansen mellom den vedtatte inntektsrammen for 2020 og en re-beregnet inntektsramme for 2020 legges til eller trekkes fra inntektsrammen for 2022. Beløpene som inntektsrammene for 2022 skal korrigeres med vil være klare i starten av desember, samtidig som varsel om inntektsrammer for 2022.

Særlige merknader til beregning av inntektsrammer for 2022

Vi avslutter særskilt kostnadsnorm for anlegg i grensesnittet mellom lokalt distribusjonsnett og regionalnett

Fra og med inntektsrammene for 2022 avslutter vi den særskilte kostnadsnormen for anlegg i grensesnittet mellom lokalt distribusjonsnett og regionalnett i de sammenlignende analysene for lokalt distribusjonsnett. Med referanse til RME-rapport 1/2019 side 27-29, har vi fra rapportering av 2020-verdier, endret definisjon av skillet mellom regionalnett og lokalt distribusjonsnett i transformatorstasjoner i den økonomiske og tekniske rapporteringen til RME (eRapp og TEK). Målet for endringen er å bedre sammenlignbarheten mellom selskapene, og dermed oppnå riktigere inntektsrammer. Ulik eierstruktur og historikk har bidratt til at nettselskapene har hatt ulik praksis på hvilket nettnivå samme type anlegg har vært rapportert på.

Denne endringen omfatter avganger og andre anlegg med nominelt spenningsnivå fra 22 kV og under som står i stasjoner tilknyttet regionalnett. Disse anleggene skal nå kostnadsføres på virksomhetsområdet regionalnett. I slike tilfeller vil skillet mellom virksomhetsområdene regionalnett og lokalt distribusjonsnett være der linje-/kabel i det lokale distribusjonsnettet er tilkoblet avgangen. Dette skillet mellom virksomhetsområdene gjelder uavhengig av eierskap til øvrig anlegg i regionalnettet.

Flere nettselskaper ser ut til å ha rapportert kostnader ved anlegg i grensesnitt på virksomhetsområdet for lokalt distribusjonsnett i 2020. Siden vi ikke har vært tydelige nok i infoskriv og veileder til eRapp for 2020 på at disse kostnadene skulle vært rapportert på virksomhetsområdet for regionalnett, åpner vi nå for at selskapene dette gjelder kan oppdatere sin rapportering for 2020. I de tilfellene det er aktuelt å endre rapporteringen, trenger vi informasjon om hvilke kostnader og verdier som skal flyttes mellom virksomhetsområdene lokalt distribusjonsnett og regionalnett. Denne informasjonen sendes i e-post til rme@nve.no, og merkes «Kostnader i grensesnitt».

Fra 2022 skal Elhub-gebyrer dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme

Fra og med 2022 skal innbetalte Elhub-gebyrer dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 7-3 bokstav e). Derfor holder vi disse kostnadene utenfor beregningen av inntektsrammer for 2022. Mer informasjon om endringen finnes i RME-rapport 1/2019 side 9-10.

Rammevilkårskorrigering i regionalnett

I trinn 2 i kostnadsnormmodellen for regionalnett, korrigerer vi for en geografivariabel som er sammensatt av rammevilkårene helning og skog. Den skal forklare forskjeller i kostnadsnivå mellom det enkelte selskap og de selskapene som det sammenlignes med i analysen. I de foreløpige beregningene for 2022 er ikke denne variabelen signifikant. Dette var også tilfellet da vi varslet inntektsrammer for 2021.  Det kan henge sammen med endringer som har skjedd i referanseselskaper, som igjen fører til endringer på fronten.

Siden koeffisienten for geografivariabelen ikke er signifikant forskjellig fra null, settes den til null. Det vil si at det i praksis ikke er noen korrigering for rammevilkår i regionalnett i inntektsrammen for 2022.